PL EN


2016 | 4 | 37-53
Article title

Eutanazja w opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo

Content
Title variants
EN
The attitudes of students towards euthanasia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Fundamentalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Eutanazja definiowana jako przyspieszenie śmierci w celu skrócenia cierpień chorego na jego życzenie, czyli śmierć zadana, sprzeciwiająca się śmierci naturalnej jest bardzo kontrowersyjnym tematem. Celem badań było poznanie opinii studentów na temat eutanazji. Materiał i metody: W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, jako technikę wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Badania przeprowadzono wśród 100 studentów studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunku Pielęgniarstwo, Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wyniki: Analiza materiału badanego wykazała, że większość ankietowanych sprzeciwia się prawnej legalizacji: eutanazji czynnej (60%), eutanazji biernej (56%), eutanazji dzieci (83%), samobójstwa wspomaganego (82%), eutanazji dokonywanej bez zgody i wiedzy chorego (95%). Stwierdzono istotną zależność między popieraniem legalizacji eutanazji czynnej a uznawanymi wartościami chi2(1) = 6,42; p = 0,011 oraz między popieraniem legalizacji samobójstwa wspomaganego a uznawanymi wartościami chi2(1) = 8,63; p = 0,003.Wnioski: 1) Większość badanych nie popiera legalizacji eutanazji oraz samobójstwa wspomaganego; 2) Uznawane wartości miały wpływ na opinie ankietowanych dotyczące legalizacji eutanazji i samobójstwa wspomaganego.
EN
Introduction: The fundamental human right is the right to life. Euthanasia is defined as intentionally ending a life in order to end the suffering of the sick person at his request. This is a very controversial topic. The aim of the study was to examine attitudes of students towards euthanasia. Material and methods: In the study, a diagnostic survey method and a questionnaire of our own design were used. The study was conducted among 100 part-time students of the nursing second degree at Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. Results: Analysis of the research material showed that the majority of respondents opposed legalization: active euthanasia (60%), passive euthanasia (56%), euthanasia of children (83%), assisted suicide (82%), euthanasia carried out without the knowledge and agreement of the patient (95%). There was a significant correlation between promoting legalization of active euthanasia and recognized values (chi2 (1) = 6.42; p = 0.011) and promoting the legalization of assisted suicide and recognized values (chi2 (1) = 8.63; p = 0.003). Conclusions: 1) Most respondents do not support the legalization of euthanasia and assisted suicide; 2) Recognized values infl uence the opinions of respondents regarding the legalization of euthanasia and assisted suicide.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-9185d770-8811-4d59-8131-4812387bf88b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.