PL EN


2017 | 16 | 4 | 108-129
Article title

Metody dyscyplinowania dzieci w Polsce, Chorwacji i na Łotwie. Wyniki międzynarodowego badania ilościowego

Content
Title variants
EN
Child discipline techniques in Poland, Croatia and Latvia. Results of the international quantitative research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było przedstawienie i porównanie wyników badań zrealizowanych w Polsce, w Chorwacji oraz na Łotwie na temat stosowania kar cielesnych oraz postaw względem tej formy dyscyplinowania. Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2017 r. metodą CAWI na próbach kwotowo-losowych osób w wieku 15 lat i więcej (w Polsce: N = 1005, Chorwacji: N = 500, na Łotwie: N = 500). Zdaniem około połowy respondentów na przestrzeni ostatnich 10 lat można obserwować spadek stosowania kar fizycznych. W Polsce i na Łotwie połowę badanych stanowią zdecydowani przeciwnicy stosowania kar fizycznych. W Chorwacji można zaobserwować większe poparcie dla tego typu zachowań. We wszystkich badanych krajach obowiązuje prawny zakaz stosowania kar fizycznych. Wśród badanych wiedziało o tym 61% Polaków, 59% Chorwatów i 46% Łotyszy. Połowa badanych Polaków i Łotyszy (odpowiednio, 52% i 51%) oraz 62% Chorwatów to zwolennicy prawnego zakazu stosowania kar cielesnych. Najpopularniejsza metoda wychowawcza to stosowanie różnego rodzaju zakazów. Polscy rodzice nieco rzadziej niż pozostali stosują kary cielesne (26% w Polsce vs 32% na Łotwie i 35% w Chorwacji). Utrata panowania nad sobą to najczęstszy powód stosowania kar cielesnych przez rodziców we wszystkich trzech krajach. W obszarze wychowania dzieci respondenci największe zaufanie mają do własnego doświadczenia i własnej intuicji. Większość świadków cielesnego dyscyplinowania dziecka nie podjęło w tej sytuacji żadnych działań i zazwyczaj wynikało to z braku wiedzy, jak to zrobić.
EN
The aim of the article is to present and compare the results of research carried out in Poland, Croatia and Latvia on the use of corporal punishment and attitudes towards this form of discipline. The survey was conducted in August 2017 using the CAWI method on quota-random samples of persons aged 15 and over (in Poland N = 1005, in Croatia N = 500, in Latvia N = 500). According to about half of the respondents, a decline in the use of corporal punishments can be observed in the last 10 years. In Poland and Latvia, half of the respondents are strong opponents of the use of corporal punishments. In Croatia, there is more support for this type of behavior. In all investigated countries, there is a legal ban of corporal punishment. 61% of surveyed Poles, 59% of Croatians and 46% of Latvians are familiar with this law. Half of surveyed Poles and Latvians (52% and 51% respectively) and 62% of Croatians are supporters of the legal ban of corporal punishment. The most popular discipline techniques is the use of various types of bans. Polish parents use corporal punishment less than parents in Croatia and Latvia (26% in Poland to 32% in Latvia and 35% in Croatia). Loss of self-control is the most common reason for corporal punishment by parents in all three countries. In the area of raising children, the respondents have the most confidence in their own experience and their own intuition. Most respondents who witnessed corporal discipline of the child did not take any action in this situation due to lack of knowledge on how to react.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
108-129
Physical description
Contributors
References
 • Ajduković, M., Rajter, M., Ogresta, J., Sušac, N. (2010). Report on the Family Abuse and Neglect of Children – Overview of the situation in Croatia. Zagrzeb: Uniwersytet Zagrzebski.
 • Bitensky, S. (2006). Corporal Punishment of Children: A Human Rights Violation.Haga: Martinus Nijhoff.
 • Durrant, J. E. (1999). Evaluating the success of Sweden’s corporal punishment ban. Child Abuse & Neglect, 23(5), 435–448.
 • Ellonen, N., Jernbro, C., Janson, S., Tindberg, Y., Lucas, S. (2015). Current parental attitudes towards upbringing practices in Finland and Sweden 30 years after the ban on corporal punishment. Child Abuse Review, 24, 409–417.
 • Gershoff, E. T., Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New Meta-Analyses. Journal of Family Psychology. Advance online publication. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/fam0000191.
 • Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (2017). Pobrane z: http://www.endcorporalpunishment.org.
 • Lansford, J. E., Cappa, C., Putnick, D. L., Bornstein, M. H., Deater-Deckard, K., Bradley, R. H. (2017). Change over time in parents’ beliefs about and reported use of corporal punishment in eight countries with and without legal bans. Child Abuse & Neglect, 71, 44–55.
 • Makaruk, K. (2013). Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(4), 40–53.
 • Michalak, M. (2017) Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Premier Beaty Szydło z dnia 12.09.2017. Pobrane z: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_09_12_wyst_premier.pdf.
 • Österman, K., Björkqvist, K., Wahlbeck, K. (2014). Twenty-eight years after the complete ban on the physical punishment of children in Finland: Trends and psychosocial concomitants. Aggressive Behavior, 40, 568–581.
 • duRivage, N., Keyes, K., Leray, E., Pez, O., Bitfoi, A., Koç, C. i in. (2015). Parental use of corporal punishment in Europe: Intersection between public health and policy. PLoS ONE, 10(2), e0118059.
 • WHO (2016). INSPIRE. Seven Strategies for Ending Violence Against Children. Luksemburg: WHO.
 • Wójcik, S. (2013). Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki międzynarodowego badania „The Problem of Child Abuse”. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(4), 7–26.
 • Zolotor, A. J., Puzia, M. E. (2010). Bans against corporal punishment: A systematic review of the laws, changes in attitudes and behaviors. Child Abuse Review, 19, 229–247.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-95f51be1-1a25-4b1d-9450-c456378e9f77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.