PL EN


Journal
2019 | 23 | 3(57) | 71-86
Article title

Przepowiadanie jako charyzmat. Chrzest w Duchu Świętym a głoszenie słowa Bożego

Content
Title variants
EN
Preaching as a Charisma. The Baptism in the Holy Spirit and the Proclamation of the Word of God
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Soborowa i posoborowa odnowa Kościoła ukazała, że w jego sercu wielkie znaczenie mają liczne dary charyzmatyczne. Wydarzenie pentekostalne w Duquesne (USA) w 1967 roku i związane z nim powstanie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, zdynamizowało ruchy ewangelizacyjne w Kościele zakorzenione w doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym. Ma ono do dziś wpływ na rozwój i recepcję posługi słowa Bożego w Kościele. Chrzest w Duchu Świętym mocno formuje profil duchowy kaznodziei, a co za tym idzie oddziałuje na jego duchowość. Duch Święty udziela też licznych charyzmatów słowa, np. proroctwa i nauczania, udziela kaznodziei nadprzyrodzonej mocy głoszenia, co ma niebagatelne znaczenie dla całokształtu przepowiadania słowa Bożego. Na pierwsze miejsce wysuwa się głoszenie kerygmatu i osobiste świadectwo kaznodziei.
EN
The Second Vatican Conciliar and Postonciliar renewal of the Church demonstrated that, in its heart, many charismatic gifts are of great importance. The Pentecostal event in Duquesne (USA) in 1967 and the related establishment of the Catholic Charismatic Renewal, made the evangelizing movements rooted in the experience of baptism in the Holy Spirit in the Church more dynamic. Until today it has an impact on the development and reception of the ministry of the word of God in the Church. Baptism in the Holy Spirit strongly forms the spiritual profile of the preacher, and thus affects his spirituality. The Holy Spirit also gives many charisms of the word, such as prophecy and teaching, gives the preacher the supernatural power of preaching, which is of great importance for the whole preaching of the word of God. The preaching of the kerygma and the personal testimony of the preacher come to the first place.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
71-86
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Benedykt XVI, Rozważanie na „Anioł Pański”, 11 maja 2008, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_11052008.html (10.09.2018).
 • Bigiel M., Jezus chrzci Duchem Świętym, Łódź 1997.
 • Bohren R., Predigtlehre, München 1971.
 • Cantalamessa R., Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”, Warszawa 2003.
 • Cantalamessa R., Raduj się, Córko Syjonu. Tajemnica Bożego Narodzenia, Warszawa 1995.
 • Cantalamessa R., Tajemnica Pięćdziesiątnicy, Wrocław 2002.
 • Chlondowski W. P., Spełniona obietnica. Kim jest i jak działa Duch Święty?, Cieszyn 2016.
 • Chrostowski, W., Biblijna nauka o Duchu Świętym, w: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym: zeszyt liturgiczny, red. J. Bartoszek, R. Chromy, K. Piechaczek, Katowice 2017 (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na Rok 2017–2018, 4).
 • Congar, Y., Słowo i Tchnienie, Kraków 2018.
 • Faricy, R., The Baptism in the Holy Spirit: My experience and a conclusion, w: Charism and the Charismatic Renewel in the Catholic Church. International Colloquium (Rome, 3–6 April 2008), Vatican 2015, s. 77.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie (2013), wyd. 2, Kraków 2014.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini” o świętowaniu niedzieli, Wrocław 1999.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List „Iuvenescit Ecclesia” na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, Rzym 2016, https://episkopat.pl/en/relacja-miedzy-darami-hierarchicznymi-a-charyzmatycznymi-list-kongregacji-nauki-wiary (10.09.2018).
 • Kudasiewicz J., Duch Święty i Jego dary, Kraków 2008.
 • Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998.
 • McDonnell K., Montague G. T., Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym. Świadectwo z pierwszych ośmiu wieków, Kraków 1997.
 • Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Komisja Doktrynalna, Chrzest w Duchu Świętym, Kraków 2014.
 • Mühlen, H., Kirche wächst von innen. Weg zu einer glaubensgeschichtlich neuen Gestalt der Kirche, Paderborn 1995.
 • Odnowa Charyzmatyczna. Wskazania teologiczne i duszpasterskie, I. Dokument z Malines, red. L. J. Suenens, Kraków 2006.
 • Prado Flores, J. H., Jak ewangelizować ochrzczonych, Poznań 2016.
 • Sionek, A., Charyzmaty. Aktywna obecność Boga w Kościele, Kraków 2017.
 • Sionek, A., Napełniajcie się Duchem! Współczesny etos Nowej Ewangelizacji, Kraków 2018.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166.
 • Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana, XV, nr 2061 tłum. T. Bartoś, Kęty 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-9a586616-617c-4590-86de-5955c40c0f35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.