PL EN


Journal
2019 | 45 | 1 | 29-47
Article title

PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI W TRADYCJI EUROPEJSKIEJ. UJĘCIE RETROSPEKTYWNE

Content
Title variants
EN
PEDAGOGY OF CREATIVITY IN EUROPEAN TRADITION. RETROSPECTIVE APPROACH
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istota wychowania twórczego i szkoły twórczej polega na tworzeniu w środowisku dziecka warunków i sytuacji sprzyjających wyzwalaniu naturalnych sił tkwiących w dziecku i umożliwieniu mu samorzutnego rozwoju poprzez aktywność i samodzielny wysiłek. Podstawą wychowania twórczego jest poznanie i uwzględnianie wrodzonych uzdolnień i zainteresowań dziecka. Natomiast praca w szkole twórczej opiera się na zasadzie doświadczania i współdziałania. Kanony wychowania twórczego i szkoły twórczej kształtowały się w ciągu wieków w powiązaniu z rozwojem filozofii i psychologii dziecka. Przez wiele stuleci edukacja twórcza utożsamiana była z autokreacją wewnętrzną w myśl założeń filozofii personalistycznej. W tradycji polskiej przyjęła się wizja szkoły i wychowania twórczego opartego na aktywnym doświadczaniu, uczeniu się i nauczaniu przez działanie. Współczesna pedagogika twórczości bazuje na ekspresji twórczej dziecka, na tworzeniu i wychowaniu do twórczości.
EN
The essence of creative education and schools consists in creating opportunities and situations in the child’s environment that foster the release of the child’s potential and in enabling the child to develop spontaneously through activity and independent effort. The basis of creative education is the recognition and inclusion of the child’s innate abilities and interests, whereas the basis of the work in creative schools is the rule of experiencing and cooperating. The canons of creative education and creative school have been evolving over the centuries together with the development of child pedagogy and philosophy for children. For many centuries, creative education was synonymous with inner auto-creation, following the premises of the philosophy of personality. In Polish tradition, the vision of creative school and education is based on the ideas of active experience, learning, and teaching through action. Modern creative pedagogy is based the child’s creative expression, on creating and raising to creativity.
Journal
Year
Volume
45
Issue
1
Pages
29-47
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bruhlmeiner A. (2011), Kształcenie człowieka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Chmaj L. (1962), Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, PZWS, Warszawa.
 • Cudowska A. (2007), Szkoła twórcza, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. E. Różycka, tom VI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Delors J. (1998), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Tł. Rabczuk, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa.
 • Dudzikowa M. (2001), Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Faure E. (1975), Uczyć się, aby być, Tł. Z. Zakrzewska, PWN, Warszawa.
 • Gloton R., Clero C. (1985), Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa.
 • Górniewicz J. (1997), Kategorie pedagogiczne. Odpowiedzialność, Podmiotowość. Samorealizacja. Tolerancja. Twórczość. Wyobraźnia, WSP, Olsztyn.
 • Kaszyński K. (2002), Wybrane elementy filozofii człowieka, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra.
 • Króliński K. (1935), Podręczny leksykon pedagogiczny, Wydawnictwo „Przyjaciel szkoły”, Poznań.
 • Kunowski S. (1993), Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
 • Kwieciński Z., Śliwerski B. (2004), Pedagogika, PWN, Warszawa.
 • Magda-Adamowicz M. (2015), Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym. Źródła, koncepcja i identyfikacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Orczyk A. (2008), Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Rowid H. (1931), Szkoła twórcza, Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Kraków.
 • Rowid H. (1946), Podstawy i zasady wychowania, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa.
 • Szmidt K. (2007), Twórczość, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. E. Różycka, tom VI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Śliwerski B. (2004), Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków.
 • Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej (1995), t. 1: Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia, wybór i oprac. S. Wołoszyn, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce.
 • Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej (1998a), t. 3, ks. 1: Myśl pedagogiczna w XX stuleciu, wybór i oprac. S. Wołoszyn, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce.
 • Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej (1998b), t. 3, ks. 2: Myśl pedagogiczna w XX stuleciu, wybór i oprac. S. Wołoszyn, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-9aaaf340-3301-417c-ae3c-0d6d9e0a6a14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.