PL EN


Journal
2016 | 42 | 2 | 189-202
Article title

ESCHATOLOGIA I EPIKUREIZM W STAROŻYTNYM ŚWIECIE: JULIAN KUŁAKOWSKI O LUDZKIEJ NATURZE W MITOLOGII GRECKO-RZYMSKIEJ

Authors
Content
Title variants
EN
ESCHATOLOGY AND EPICUREANISM IN THE ANCIENT WORLD: JULIAN KUŁAKOWSKI ON THE HUMAN NATURE IN THE GRECO-ROMAN MYTHOLOGY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Julian A. Kułakowski (1855-1919), profesor rzymskiej retoryki, Cesarskiego Uniwersytetu Św. Włodzimierza, zrusyfikowany Polak, wystąpił w Kijowie z dwoma wykładami publicznymi: o Lukrecjuszu (1887) i Epikurze (1889). W 1899 roku opublikował książkę „Śmierć i nieśmiertelność w wyobrażeniach starożytnych Greków”. Rozpatrywane łącznie, teksty te są prawdopodobnie pierwszymi w rosyjskiej humanistyce historyczno-filozoficznymi poglądami dotyczącymi procesu włączenie form światopoglądu grecko-rzymskiego do ówczesnej eschatologii i epikureizmu, które na przełomie XIX-XX wieku zostały złagodzone dekadenckimi intelektualistów Srebrnego Wieku. W artykule na podstawie materiałów archiwalnych i uważnej lektury i ponownego odczytania kontekstów rozpatrzono problematykę historii i teorii ich powstawania oraz funkcjonowanie w mityczno- poetyckiej przestrzeni postgutenbergowskiej epoki. Artykuł ukazuje jak Kulakowski rekonstruuje antyczną wizję człowieka zbudowaną na atrybutywności mitycznej, w której człowiek integralnie i całościowo funkcjonuje zarówno w świecie i w rzeczywistości pozagrobowej. Wynika to ze specyficznej, ukonstytuowanej na micie, figury cielesności, która posiadając różne poziomy jakościowo obejmuje zarówno ciało jak i dusze, pozwalając duszy ludzkiej kontynuować istnienie „po śmierci”.
EN
Julian A. Kułakowski (1855-1919), Professor of the Roman rhetoric on the Imperial St. Włodzimierz’s University, Russified Pole, gave two public lectures in Kiev, one was about Lucretius (in 1887), the second one about Epicurus (in 1889). In 1899 he published the book titled: "Death and immortality in the ancient Greeks’ images". Taken together, they are probably the first in the Russian humanities historico-philosophical views that concern the process of the integration of the form of Greco-Roman world view into eschatology and epicureanism at that time, views that at the turn of the XIX and XX century were moderated by decadent (tu brakuje słowa w polskim abstrakcie) of the intellectuals of the Silver Age. In the article, on the basis of archives, careful reading and analysis of different contexts, the problematics of the history, theory of origin and functioning in the mythico-poetical space of this epoch was elaborated. The article shows the way in which Kułakowski reconstructs the ancient idea of human being based on the mythical attributivity, wherein human being functions integrally and exhaustively in both: the realistic world, and in the afterlife. This situation results from the specific corporality figure construed on the basis of the myth, corporality that has different levels and embraces the body, as well as the soul, and finally it allows this human soul to continue the existence in the afterlife.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2
Pages
189-202
Physical description
Contributors
 • Narodowa Akademia Sztuki Ukrainy, Kijów
References
 • Achutin A. W. (1988), Poniatie „priroda w anticznosti i Nowoje Wremia”, Moskwa.
 • Golosovker J. E. (1987), Łogika mifa. / Red. OTB. E. M. Mielietinskij, Moskwa.
 • Dodds E. R. (2014), Grieki i irracjonalnoje. Sankt-Pieterburg 2000, (polskie wydanie Eric R. Dodds, Grecy i irracjonalność, tłum. J. Partyka, Kraków).
 • Klingier W. P. (1903), Skazocznoje motiwy w „Istorii” Gierodota, Kijow.
 • Klingier W. P. (1906), Ambropzja i żiwaja woda// Eranos/ zbornik statiej. . . .
 • Krymskij S. B., Parachonskij B. A. i inni (1993), Epistemołogia kultury: wwiedienie w obobszcziennuju tieoriu poznania. Kijow.
 • Łosiew A. F. (1990), Dialiektika mifa // Łosiew A. F. Iz rannich proizwiedeinii, Moskwa.
 • Łurie S. (1947), Diemokrit, Epikur i Łukrecij //Łukrecij. O prirodie wieszcziej: statii, kommentarii, fragmienty Epikura i Empiedokła, sostaw. Pietrowskij F. A., Leningrad.
 • Matwiejewa L. (2002), Julian Kułakowskij, Kijow.
 • Pietrowskij F. A. (1947), Mifołogiczieskije obrazy u Łukrecja /Łukrecij. O prirodie wieszcziej: statii, kommentarii, fragmienty Epikura i Empiedokła, sostaw. Pietrowskij F. A., Leningrad.
 • Puczkow A. A. (2004), Julian Kułakowskij i jewo wriemia: iz istorii antikowiedienia i wizantinistiki w Rossiji, Sankt-Pieterburg.
 • Puczkow A. A. (2008), Poetika anticznoj architiektury, Kijow.
 • Tołstoj I. I. (1947), Łukrecij kak poet/Łukrecij. O prirodie wieszczej: statii, kommentarii, fragmienty Epikura i Empiedokła, sostaw. Pietrowskij F. A., Leningrad.
 • Zielińskij F. F. (1993), Driewniegrieczeskaja religija, Kijow. (polski filolog klasyczny Tadeusz Zieliński).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-9f267d1d-f3fe-4ba5-a298-c00e49b226cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.