PL EN


2015 | 10 | 135-149
Article title

Hudobný jazyk v sakrálnych dielach 21. storočia na Slovensku

Content
Title variants
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Sme svedkami postupného vytláčania vážnej hudby z liturgie a jej nahrádzania populárnou hudbou. Tento jav sa zatiaľ nepodarilo odvrátiť. Nie je azda na príčine aj to, že zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť vhodný hudobný jazyk pre súčasnú liturgickú hudbu, jazyk, ktorý by vychádzal z klasických tradícií, ale využíval by aj moderné vyjadrovacie prostriedky? Jednu z nových ponúk predstavuje súbor hudobných diel, ktoré vznikli na podnet pracovníkov Katedry hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorými sa zaoberá autor tohto príspevku. Dané skladby sú určené viac pre školených hudobníkov než pre interpretáciu celým liturgickým zhromaždením. Analýza týchto diel poukázala na skutočnosť, že súčasná tvorba sakrálnej hudby na Slovensku vyrastá z dávnej tradície liturgickej hudby. Skladatelia radi využívajú tradičné hudobné formy, dávne skladateľské techniky, zvukové ideály, modálne tóniny. Tieto archaizujúce prvky sa snažia zapojiť do súčasného hudobného jazyka, do moderných skladateľských postupov, prípadne spojiť s tzv. otvorenými formami. Spoločným znakom všetkých týchto hudobných diel je návrat ku kantiléne v melodike, ktorá je úzko spojená s textom. Práve takéto požiadavky na liturgickú hudbu majú všetky cirkevné dokumenty. V tomto zmysle slovenskí skladatelia porozumeli doterajším požiadavkám Cirkvi, pričom vytvorili rôznorodý, ale určite zrozumiteľný hudobný jazyk, ktorý azda nájde svojich adresátov v radoch interpretov i poslucháčov.
Year
Issue
10
Pages
135-149
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Bahr Reinhard, Traditionelle Satztechniken und neue musikalische Idiome, [w:] Geschichte der Kirchenmusik, B. III Das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Historische Bewusstsein und neue Aufbrüche, red. Wolfgang Hochstein, Christoph Krummacher, Laaber-Verlag, Laaber 2013.
  • Hochel Peter, [Úvodné slovo ku koncertu], [w:] Programový bulletin Nová slovenská hudba: XXVII. ročník festivalu k storočnici Dezidera Kardoša,
  • Pawlak Ireneusz, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Polihymnia, Lublin 2000.
  • Šafářík Jiří, Dějiny hudby, III. díl (20. století), Nakladatelství Jan Piszkiewicz, Věrovany 2006.
  • Wilson-Dickson Andrew, Historia muzyki chrześcijańskiej, Vocatio, Warszawa 2007.
  • Wippermann Reimund, Die neue Musik in der Liturgie, [w:] Musik im Raum der
  • Kirche, Fragen und Perspektiven, red. Winfried Bönig i in., Matthias-Brünewald-Verlag, Stuttgart 2007, s. 422–431.
  • Zahradníková Zuzana, Musica nova spiritualis – úsilie o revitalizáciu slovenskej duchovnej hudby, „Muzikologické fórum, Časopis České společnosti pro hudební vědu“ 2014, č. 1–2, s. 178–188.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-8079
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-9f3bbffe-55d3-45fc-98c5-eb991d2f57b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.