PL EN


Journal
2016 | 42 | 1 | 353-366
Article title

WŁASNY OJCIEC AUTORYTET CZY ANTYWZÓR? O RODZICIELSKICH WZORCACH WŚRÓD MŁODYCH OJCÓW

Authors
Content
Title variants
EN
ONE’S OWN FATHER: AN AUTHORITY OR AN ANTI-MODEL? ON PARENTAL PATTERNS AMONG YOUNG FATHERS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię rodzicielskich autorytetów w rozumieniu młodych mężczyzn, którzy sami zostają ojcami i definiują się jako zaangażowani w nową rolę rodzice. Inspiracją do podjęcia tematyki jest motyw zdystansowanego, chłodnego, surowego lub nawet zupełnie nieobecnego ojca pojawiający się w dyskursach biograficznych respondentów. Kluczowe pytania badawcze sformułowano następująco: czy współcześni młodzi ojcowie mają silny wzorzec ojcostwa? A jeśli nie, czy skutkiem jego braku jest zagubienie w roli i konieczność indywidualnego jej doprecyzowania? Oś analityczną tekstu stanowi dwojakie rozumienie ojcostwa zbudowane wokół pojęć parenthood i parenting definiujących jego „stary” i „nowy” wymiar. Dyskusji poddany jest „stary” wzorzec jako ważny punkt odniesienia dla młodych ojców. Omówiony został wpływ przeszłego wzorca na ten obecny, postrzegany jako nowoczesny i zaangażowany. Źródło danych stanowią wywiady indywidualne przeprowadzone. Wywiady oparte zostały na metodzie biograficznej i przeprowadzone z ojcami małych dzieci reprezentujących różne klasy społeczne, pochodzącymi z i miejscowości różnej wielkości.
EN
The article deals with the problem of parental authorities as understood by young men who become fathers themselves and define themselves as committed parents. The inspiration to undertake this subject emerged from the theme of the reserved, cool, strict or even totally absent father, which appears in the biographical discourse of respondents. Key research questions were as follows: Do modern fathers have a strong model of fatherhood? And if not, does this disadvantage result in the loss of the role and the necessity of its individual clarification? The analytical axis of the text is a twofold understanding of fatherhood, based on notions of parenthood and parenting, defining “old” and “new” dimensions of fatherhood. The “old” pattern is discussed as an important reference point for young fathers. The article presents the impact of the old pattern upon the present one, which is perceived as modern and caring. The data comes from individual interviews with fathers of young children, representing different social classes and coming from cities of different sizes. The research was based on the biographical method.
Journal
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
353-366
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
References
 • Arcimowicz K. (2008), Przemiany wzorow ojca w kulturze zachodniej, [w:] Stereotypy i wzorce męskości w rożnych kulturach świata, red. B. Płonka-Syroki, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 55-75.
 • Dąbrowska-Wnuk M. (2007), Na drodze ku nowemu ojcostwu, [w:] W kręgu gender, red. E. Mandal, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 129-155.
 • Delumeau J., Roche D. (1995), Historia ojcow i ojcostwa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Kimmel M. S. (2008), The gendered society, Oxford University Press, Oxford.
 • Kwak A. (2008), Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Lichtenberg-Kokoszka E. (2010), Mężczyzna – ojciec dziecka w prenatalnym okresie życia, [w:] Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, tom II, wiek XX, red. E. Głowacka-Sobiech i J. Gulczyńska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 165-174.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych: zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Szacka B. (2008), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Szlendak T. (2009), O naskórkowej (lub kosmetycznej) przemianie męskości, [w:] Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, red. M. Sikorska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 62-77.
 • Szlendak T. (2012), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zrożnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-9f931b4f-e428-409b-8c43-fec199d6d80e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.