PL EN


2019 | 14 | 155–197
Article title

Zdolności muzyczne ustabilizowane a gotowość do improwizacji harmonicznej i rytmicznej u osób dorosłych w badaniach transwersalnych

Content
Title variants
EN
Relationship between stabilised musical aptitude and harmonic and rhythm improvisation readiness in adults in transversal research
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi rodzaj komunikatu badawczego na temat relacji między zdolnościami muzycznymi ustabilizowanymi a gotowością do improwizacji harmonicznej i rytmicznej u studiujących na kierunku pedagogika; wyniki uzyskano w badaniach transwersalnych. Zastosowano trzy testy autorstwa Edwina Eliasa Gordona: pierwszy to Advanced Measures of Music Audiation przeznaczony do badania ustabilizowanego uzdolnienia muzycznego tonalnego i rytmicznego, drugi i trzeci to testy mierzące gotowość do podejmowania improwizacji; w przypadku improwizacji ryt- micznej był to test o nazwie Rhythm Improvisation Readiness Record, a harmonicznej – Harmonic Improvisation Readiness Record. Badania przeprowadzono na grupie 869 studentów pedagogiki pochodzących z różnych środowisk akademickich Polski. Wyniki badań pokazują wyraźnie, że uzdolnienia muzyczne badanych występują na przeciętnym i niskim poziomie. Odnotowuje się także istotne związki statystyczne między uzdolnieniem muzycznym a gotowością do improwizacji, głównie harmonicznej.
EN
This article is to be considered a research report on the relation between stabilised musical aptitude and harmonic and rhythm improvisation readiness in students of Pedagogy in transversal research. Three tests devised by Edwin Elias Gordon were performed, the first being the Advanced Measures of Music Audiation meant to measure the stabilised tonal and rhythm musical aptitude. The second and the third tests measure improvisation readiness. In the case of rhythm improvisa- tion, it was the Rhythm Improvisation Readiness Record, and for harmonic improvisation – the Harmonic Improvisation Readiness Record. The research was performed on a group of 869 students of Pedagogy with various academic backgrounds in Poland. The results clearly indicate that musical aptitude in the investigated group is at average and low levels. There are also significant statistical relationships between musical aptitude and improvisation readiness, especially the harmonic one.
Year
Issue
14
Pages
155–197
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Apanowicz Jerzy, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia 2002.
 • Bonna Beata, Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym, UKW, Bydgoszcz 2016.
 • Comeau Gilles Piano Pedagogy: A Research and Information Guide, Routlege, London – Ottava 2009.
 • Gordon Edwin Elias, Jump Right In. The Music Curriculum. Reference Hand- book for Using Learning Sequence Activities, GIA Publications, Inc., Chi- cago 2001.
 • Gordon Edwin Elias, Continuing Studies in Music Aptitudes, GIA Publications, Inc., Chicago 2004.
 • Gordon Edwin Elias, Designing objective research in music education. Funda- mental considerations, GIA Publications Inc., Chicago 1986.
 • Gordon Edwin Elias, Harmonic Improvisation Readiness Record and Rhythm Im- provisation Readiness Record, GIA Publications, Inc., Chicago 1998.
 • Gordon Edwin Elias, Manual for the Advanced Measures of Music Audiation, GIA Publications, Inc., Chicago 1989.
 • Gordon Edwin Elias, Music Aptitude and Related Tests. An Introduction, GIA Publications, Inc., Chicago 2001.
 • Gordon Edwin Elias, Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zwartość i motywy, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1999.
 • Gordon Edwin Elias, Society and Musical Development: Another Pandora Para- dox, GIA Publications, Inc., Chicago 2010.
 • Gordon Edwin Elias, The manifestation of developmental music aptitude in the audiation of „same” and different” as sound in music, GIA Publications, Inc., Chicago 1981; http://dx.doi.org/10.1177/030573567971005.
 • Gordon Edwin Elias, Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci, Zamiast Kore- petycji, Kraków 1997.
 • Raiber Michael, Teachout David, The Journey from Music Student to Teacher: A Professional Approach, Routledge, London 2013.
 • Such Jan, Szcześniak Małgorzata, Filozofia nauki, Wydawnictwo UWM, Poznań 2006.
 • Trzos Paweł Adam, Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wcze- snoszkolnej, UKW, Bydgoszcz 2018.
 • Zimny Artur, Statystyka opisowa, Wydawnictwo PWSZ, Konin 2010.
 • Gordon Edwin Elias, Aspects of Validity the Harmonic Improvisation Readiness Record and Rhythm Improvisation Readiness Record: Evidence of Music Ap- titude and Achievement, [w:] Test Validity and Curriculum Development. Three Longitudinal Studies in Music, GIA Publications, Inc., Chicago 2001, s. 7–62.
 • Kołodziejski Maciej, „Jest już za późno! Nie jest za późno!” – czyli uwag kilka o naturze, strukturze i właściwościach zdolności muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, [w:] Pedagogika i jej oblicza, red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2018, s. 425–448.
 • Kołodziejski Maciej, Poziom zdolności muzycznych ustabilizowanych a goto- wość do improwizacji harmonicznej i rytmicznej u studentów pedagogiki, [w:] Twórczość „codzienna” w praktyce edukacyjnej, red. M. Kołodziejski, Wydawnictwo PWSZ, Płock 2009, s. 91–108.
 • Elliott David J., Music as Knowledge, „The Journal of Aesthetic Education” 1991, vol. 25, nr 3, Special Issue: Philosophy of Music and Music Education, s. 21–40; http://dx.doi.org/10.2307/3332993.
 • Gordon Edwin Elias, Nature, source, measurement, and evaluation of music ap- titudes, „Polskie Forum Psychologiczne” 2006, t. 11, nr 2, s. 227–237.
 • Gordon Edwin Elias, A Factor Analysis of the Musical Aptitude Profile, the Pri- mary Measures of Music Audiation, and the Intermediate Measures of Music Audiation, „Bulletin of the Council for Research in Music Education” 1986, nr 87, s. 17–25.
 • Hallam Susan, The power of music: Its impact on the intellectual, social and per- sonal development of children and young people, „International Journal of Music Education” 2010, vol. 28, nr 3, s. 269–289; http://dx.doi.org/10.1177/ 0255761410370658.
 • Kamińska Barbara, Zdolności muzyczne w ujęciu psychologii muzyki: ewolucja poglądów, „Studia Psychologica” 2002, nr 3, s. 187–195.
 • Kołodziejski Maciej, Rhythmical Creativity in Duple and Triple Meter of Stu- dents of Early-School Education in the Light of Their Stabilised Musical Ap- titudes and Rhythm Readiness to Improvise, „Review of Artistic Education” 2018, vol. 15, nr 1, s. 13–28.
 • Kołodziejski Maciej, Stabilised musical aptitudes of the school and academic youth in transversal research, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 3(52), s. 7–24.
 • Kołodziejski Maciej, Zdolności muzyczne ustabilizowane a imitacja i improwi- zacja rytmiczna w metrum dwudzielnym studentów wczesnej edukacji w ba- daniach własnych, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2018, vol. 13, nr 2(48), s. 139–164.
 • Piekarski Jacek, Perspektywa uczestnicząca w badaniach empirycznych – zarys tematyczny, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2017, nr 2(25), s. 267–298; http://dx.doi.org/10.12775/pbe.2017.030.
 • Reynolds Allison M., Understanding Music Aptitude: Teachers’ Interpretations, „Research Studies in Music Education” 2004, nr 23, s. 18–31; http://dx.doi.org/ 10.1177/1321103x040230010201.
 • Skupio Urszula, Muzyka a mózg, „Wszechświat” 2013, t. 114, nr 10 ̶12, s. 346– 349.
 • Stokes Ann W., Is Edwin Gordon’s Learning Theory a Cognitive One, „Philo- sophy of Music Education Review” 1996, vol. 4, nr 2, s. 96–106.
 • Sułkowski Łukasz, Metodologie emic i etic w badaniach kultury w zarządzaniu, „Management and Business Administration. Central Europe” 2012, 1(108), s. 65–66.
 • Walters David L., Edwin Gordon's Music Aptitude Work, „The Quarterly” 1991, 2(1–2), s. 64–72.
 • Zwolińska Ewa Anna, Mikołajewski Dariusz, Trzos Paweł Adam, Efficiency of Listening to the Melody and Neural Correlates of Tonality Differentiation, „Israel Studies in Musicology Online” 2019, vol. 16, s. 44–57.
 • Mitchell Christopher A., Audiation and the Study of Singing, Electronic Theses, Treatises and Dissertations, The Graduate School Florida State University Li- brarie 2007.
 • https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/pl/SSLVMB_sub/statistics_ma- inhelp_ddita/spss/base/idh_ntk1.html [dostęp: 17.10.2019].
 • Valerio Wendy, The Gordon Approach: Music Learning Theory, https://www.al- lianceamm.org/resources/gordon/ [dostęp: 8.09.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2545–3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a0c8d863-f4e3-4677-9e47-409ad51f9a41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.