PL EN


Journal
2016 | 42 | 1 | 247-260
Article title

PŁEĆ KULTUROWA I POLSKIE ELITY ADMINISTRACYJNE

Authors
Content
Title variants
EN
GENDER AND POLISH ADMINISTRATION ELITES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia jakościową analizę wypowiedzi reprezentantów elit administracji centralnej, zgromadzonych w trakcie 50-u pogłębionych wywiadów swobodnych, przeprowadzonych w 2013 roku. Analiza obejmuje wybrane fragmenty kultury tego środowiska – narracje dotyczące normatywnych wizji dobrego państwa oraz wyobrażeń na temat najlepszych cech dobrych urzędników Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy zajmujący wysokie stanowiska urzędnicy, kobiety i mężczyźni, rozumieją je w podobny, czy w odmienny sposób
EN
The article presents qualitative analysis of statements made by representatives of central administration elites. These statements were collected while 50 in-depth open interviews, carried out in 2013. The analysis covers selected parts of culture of this environment – narratives about normative visions of a good state and ideas of the best qualities of good officials. Its aim is to answer the question if senior civil servants, women and men, understand them in similar or different way.
Journal
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
247-260
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Arcimowicz J. (2010), Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska B., (red.) (2014), Kobiety na stanowisku kierowniczym w sektorze publicznym, CPS „Dialog”, IPiSS, Warszawa.
 • Bąk D., (red.) (2007), Etos urzędnika, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Betkiewicz W. (2014), Polski model kariery zawodowej urzędników wyższego szczebla? Próba empirycznego opisu, „Studia Polityczne”, nr 3.
 • Bokszański Z. (1990), Pojęcie tożsamości jednostki a interakcjonizm symboliczny, [w:] Orientacje teoretyczne we wspołczesnej socjologii, red. W. Kwaśniewicz, UJ, Krakow.
 • Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa.
 • Czajka Z. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, IPiSS, Warszawa.
 • Czaputowicz J., (red.) (2008), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN, Warszawa.
 • Długosz D. (2013), Kim jesteś urzędniku?, „Przegląd Służby Cywilnej”, nr 4.
 • Gadomski W. (2014), Za wcześnie na lunch, Gazeta Wyborcza z 12-13 kwietnia.
 • Gadowska K. (2015), Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • March J.G., Olsen J.P. (2005), Institutional Perspectives on Political Institution, doi: 10.1111/j. 1468- 0491 (wersja pierwotna: 1996, „Governance”, t. 9, s. 247-264).
 • Nalewajko E., Post B. (2014), Dobre państwo i dobry urzędnik – krystalizacja wzorów normatywnych w środowisku rządowych elit administracyjnych, „Studia Polityczne”, nr 3.
 • Pańków I. (2015), Elity administracyjne. Misja i odpowiedzialność, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
 • Państwo i MY. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej (2015), FundacjaGospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • Slany K., Struzik J., Wojnicka K. (2011), Rozwój refleksji genderowej i studiów nad społeczno-kulturową tożsamością płci w Polsce, [w:] Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, NOMOS, Krakow.
 • Trzebiński J. (2002), Narracja jako sposob rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Szawiel T. (1982), Struktura społeczna i postawy a grupy ethosowe, „Studia Socjologiczne”, nr 1/2.
 • Tajfel H. (1981), Human Groups and Social Categories, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Titkow A. (2011), Kategoria płci kulturowej jako instrumentarium badawcze i źródło wiedzy o społeczeństwie, [w:] Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, NOMOS, Kraków.
 • Unger R., Saundra (2004), Seksizm: perspektywa zintegrowana, [w:] Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice, red. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Weber M. (1989), Polityka jako zawód i powołanie, Niezależna Oficyna Naukowa NOWA, Warszawa.
 • Wojtach H. (2013), Kim jesteś urzędniku w roczniku? Portret statystyczny korpusu służby cywilnej, „Przegląd Służby Cywilnej”, nr 4.
 • Worek B. (2011), Różnice płci w badaniach empirycznych: doświadczenia, perspektywy i wyzwania, [w:] Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, NOMOS, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a150788e-a9a2-41c5-9716-296e99f44025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.