PL EN


2017 | 2 (21) | 189-216
Article title

Subiektywizm w badaniach poligraficznych

Content
Title variants
EN
Expert’s subjectivity in polygraph examination
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przez element subiektywizmu w badaniach poligraficznych rozumiemy występujący przy ocenie dokonywanej przez eksperta margines swobody interpretacji, niepodlegający żadnym obiektywnym kryteriom. O istnieniu tego marginesu przekonuje rozbieżność ocen dokonywanych przez różnych ekspertów. Oceniając te same zapisy reakcji, eksperci różnili się w ich ocenie, przy czym rozbieżność poprawnych ocen tych samych reakcji wynosiła od 3 do 31%. Zgodność ocen ekspertów może być mierzona współczynnikiem rzetelności (np. Spearmana-Browna), współczynnikiem korelacji (np. Kappa, Kappa Fleissa). Wykazywana w literaturze zgodność ocen różnych ekspertów (liczona współczynnikiem Kappa) jest relatywnie wysoka (0,77). W wykonanym przez autorów eksperymencie, eksperci oceniali zapisy reakcji metodą jakościową („globalną”) oraz metodami ilościowymi (numerycznymi). Współczynnik zgodności (rzetelności) liczony współczynnikiem alfa-Krippendorff a był zdecydowanie wyższy przy zastosowaniu metod ilościowych (numerycznych) – 0,43 do 0,82 niż przy ocenie jakościowej – jedynie 0,43. Potwierdza to hipotezę autorów, że numeryczne oceny zapisów poligraficznych są obciążone mniejszym marginesem subiektywizmu niż metoda jakościowa („globalna”).
EN
The element of subjectivity in polygraph examination shall mean a margin of discretion, appearing in evaluation of expert’s interpretation, which is not subordinated to any other objective criteria. The existence of this margin of discretion confirms a divergence of evaluations carried out by different experts assessing the same reactions. In assessing the same records of reactions, experts differed in their evaluation but the divergence of correct evaluations of the same reactions was ranging from 3% to 31%. The convergence of expert’s evaluations can be measured according to the reliability coefficient (e.g. Spearman-Brown), the correlation coefficient (e.g. Kappa, Fleiss’ Kappa). The convergence of different expert’s evaluations which is shown in literature (calculated according to Kappa coefficient) is relatively high (0.77). In the experiment which was conducted by authors, experts was evaluating records of reactions using a qualitative method (global) and a quantitative method (numerical). The consistency coefficient (reliability) calculated by the alfa-Krippendorff coefficient was significantly higher applying the quantitative methods (numerical) – 0.43 to 0.82, whereas in the qualitative evaluation it was only 0.43. In view of the above, authors’ hypothesis is confirmed by the fact that there is the smaller scale of subjectivity in evaluations of numerical polygraphic records than in the qualitative method (global).
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a1a52953-9486-4bf6-b9d6-7f0705938991
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.