PL EN


2018 | 3 | 135-147
Article title

Zastosowanie wielokrotnych podań mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Whartona w leczeniu niepełnego uszkodzenia rdzenia kręgowego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Multiple applications of mesenchymal stem cells derived from Wharton’s jelly in the treatment of incomplete spinal cord injury – case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego pozostaje chorobą nieuleczalną, prowadzącą do utraty czynności neurologicznych i mechanicznych poniżej poziomu uszkodzenia. Wciąż brakuje skutecznego sposobu leczenia tego typu urazów. Terapie komórkowe są rozwijającym się intensywnie nowym sposobem leczenia, który może prowadzić do regeneracji uszkodzonego rdzenia kręgowego. Celem niniejszej pracy jest ocena bezpieczeństwa i potencjalnej skuteczności podania macierzystych komórek mezenchymalnych z galarety Whartona (Wharton’s Jelly Mesenchymal Stem Cells – WJMSC) u pacjenta z niekompletnym przerwaniem ciągłości rdzenia kręgowego. Materiał i metody: Pacjent z niecałkowitym przerwaniem ciągłości rdzenia kręgowego na poziomie Th11–12, oceniony w skali ASIA (American Spinal Injury Association Impairment Scale), został zakwalifi kowany do eksperymentalnej terapii z wykorzystaniem komórek WJMSC. U pacjenta przeprowadzono terapię polegającą na pięciokrotnym podaniu komórek WJMSC, co trzy miesiące kolejna dawka. Wyniki: W trakcie terapii nie odnotowano skutków ubocznych bezpośrednio związanych z leczeniem eksperymentalnym. Po każdym podaniu WJMSC zaobserwowano stałą poprawę neurologiczną, a co za tym idzie – poprawę jakości życia. Wynik skali ASIA pacjenta zmienił się z A/B na C/D. Poziom czucia obniżył się istotnie, z Th12 do L3–4. Pacjent odzyskał umiejętność poruszania nogami w podporze, wykorzystując czynną ruchomość mięśni czworogłowych obustronnie z przewagą kończyny dolnej lewej. EMG, ENG i SEP (Somatosensory Evoked Potentials – SEP) obiektywnie potwierdziły poprawę. Wnioski: Wyniki leczenia WJMSC wskazują na obiektywną poprawę, uzyskaną u pacjenta z przewlekłym, niekompletnym uszkodzeniem rdzenia kręgowe
EN
Introduction: Interruption of the spinal cord’s continuity remains an incurable disease, leading to loss of neurological and mechanical functions below the level of damage. Until now, there are no effective ways to treat patients with this type of injury. Cellular therapies are an intensively developing new method of treatment that can lead to the regeneration of a damaged spinal cord. The aim of this study was to assess the safety and potential efficacy of Wharton’s Jelly Mesenchymal Stem Cells (WJMSC) in a patient with an incomplete disruption of the spinal cord’s continuity. Material and methods: A patient with incomplete discontinuation of the spinal cord at Th11–12 level was qualified for experimental therapy using WJMSCs. The patient was rated according to American Spinal Injury Association Impairment Scale (ASIA). The patient underwent a five-time administration of WJMSCs every 3 months. Results: During the therapy there were no side effects directly related to the experimental treatment. After each administration of WJMSC, permanent neurological improvement was observed, followed by improvement in quality of life. The patient’s ASIA score changed from A/B to C/D. The level of sensation decreased significantly from Th12 to L3–4. The patient regained the ability to move his legs in the support, using the active mobility of the quadriceps muscles on both sides with the advantage of the left lower limb. EMG, ENG and SEP objectively confirmed the improvement. Conclusions: The results of WJMSCs treatment indicate an objective improvement in the patient with chronic incomplete spinal cord injury.
Contributors
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
author
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • RegenMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a28ccba9-a74e-4da3-a21b-fbaaa5a54c08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.