PL EN


Journal
2018 | 44 | 2 | 227-242
Article title

Edukacja kulturowa w opinii jej realizatorów – uczestników warsztatów w ramach projektu „Kultura Tędy”

Content
Title variants
EN
Cultural education in the opinion of its providers –workshop participants within the "Kultura Tędy" project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowane w tekście badania stanowią diagnostyczną część ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura, realizowanego w województwie lubuskim w ramach projektu Kultura Tędy. Materiał badawczy pochodzi z drugiej części pierwszego etapu badań i dotyczy 25 uczestników szkolenia dla realizatorów edukacji kulturowej, które odbyło się latem 2016 r. w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Badania miały mieszany, ilościowo-jakościowy charakter, oparty na kwestionariuszu ankiety oraz pogłębionych, ukierunkowanych wywiadach. Celem było rozpoznanie struktury społeczno-kulturowej i demograficznej edukatorów – uczestników szkolenia, stosowanych przez nich form i metod pracy edukacyjnej, afiliacji instytucjonalnej, partnerów współpracy dla tworzenia powiązań sieciowych, barier (trudności) w ich pracy, oczekiwań pod adresem podmiotów zewnętrznych, samooceny własnych kompetencji i gotowości do modernizacji wiedzy (udział w kursach i warsztatach), zakresu/obszaru i dziedzin kultury wykorzystywanych w edukacji, źródeł pozyskiwania wiedzy i umiejętności niezbędnych edukatorowi kultury oraz rozumienia zakresu znaczeniowego edukacji kulturowej, w tym umiejętności argumentowania celowości jej prowadzenia.
EN
The study in this article is a diagnostic part of the Polish programme entitled “Bardzo młoda kultura”, realized in the Lubuskie Voievodship within the “Kultura tędy” project. The research material comes from the second research round, and involves 25 participants of the training for cultural education providers, which took place in the summer of 2016 at Regionalne Centrum Animacji Kultury (the Regional Centre of Cultural Animation) in Zielona Gora. The study had a mixed, quantitative and qualitative, character. It was based on a questionnaire and an in-depth, focused interview. The aim of the study was to outline the socio-cultural and demographic structure of the education providers –participants of the training: the teaching forms and methods used in educational work; institutional affiliations; cooperating partners in creating network connections; barriers (difficulties) in their work; expectations towards external subjects; self-assessment of competence and of readiness to update their knowledge (participation in courses and workshops); the scope/field and areas of culture used in teaching; sources of gaining knowledge and skills that culture providers need; understanding the conceptual scope of cultural education, including the ability to argue for the purposefulness of teaching.
Journal
Year
Volume
44
Issue
2
Pages
227-242
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Golka M. (2008), Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Idzikowski B. (2003), Dylematy animacji, „Człowiek – Teraźniejszość – Edukacja”, nr 3(23).
 • Idzikowski B. (2012), Interdyscyplinarne konteksty animacji kultury, „Rocznik Lubuski”, t. 38, cz. 2.
 • Idzikowski B. (2013), Teoria i praktyka animacji kultury w czasach ponowoczesnych, [w:] Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz, MAKmed, Lublin.
 • Kargul J. (2005), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowania całożyciowej edukacji, wyd. 2 rozszerzone i zmienione, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Kargul J. (2012), Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kargul J., Słowińska S., Gancarz M. (2004), Z prądem i pod prąd. Lubuskie instytucje kultury w nowym ładzie społecznym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Kasprów E. (1982), Wzory i modele aktywności kulturalnej w środowiskach robotniczych i inteligenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kłoskowska A. (1983), Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1984), Kultura symboliczna poza sferą autoteliczności, [w:] Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, red. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1991), Kultura, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 1: Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Instytut Kultury, Wrocław.
 • Krajewski M. (2013), W kierunku relacyjnej koncepcji kultury, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 57, nr 1.
 • Krajewski M. (2016), http://www.edukacjakulturowa.pl/about.
 • Krajewski M., Skórzyńska A., (red.) (2017), Diagnoza w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, https://www.nck.pl/dotacje-istypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/aktualnosci/-diagnoza-w-kulturze-pobierz-darmowy-e-book-.
 • Kubinowski D. (2013), Współczesne paradygmaty animacji kultury, [w:] Animacja kultury. Wspołczesne dyskursy teorii i praktyki, red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz, MAKmed, Lublin.
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Raport z badań diagnostycznych edukacji kulturowej w województwie lubuskim ramach programu „Bardzo młoda kultura” (etap pierwszy) (2016), http://kulturatedy.pl/wp-content/uploads/2017/01/Raport_BMK_Kultura_tedy_13_07_2016.pdf.
 • Raport z badań uczestników szkolenia z zakresu edukacji kulturowej prowadzonego w ramach programu „Bardzo młoda kultura” (etap drugi) (2016), http://rcak.fluidagency.pl/wp-content/uploads/2017/01/Raport2_BMK_Kultura_tedy_13.11.2016.pdf.
 • Słowińska S. (2007), Edukacja kulturalne w Polsce i w Niemczech. Inspiracje – propozycje – koncepcje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Słowińska S. (2017), Sensy oddolnych inicjatyw kulturalnych w interpretacjach ich realizatorów, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a2942959-feef-4157-a89e-142d1180600e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.