PL EN


Journal
2018 | 1 (14) Przyszłość w naukach społecznych | 73-87
Article title

Obrazy przyszłości

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Images of the Future
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kulturach tradycyjnych sny i wizje nierzadko uznawane są za prorocze. Z pozycji psychoanalizy tego poglądu można nawet bronić, jako że w snach i wizjach przejawiają się życzenia, które domagają się realizacji i mogą wywierać wpływ na przyszłość. Dzisiejsza komunikacja w dużym stopniu opiera się na przekazie wizualnym, co znajduje wyraz w ponowoczesnej koncepcji kultury, według której obraz zastąpił rzeczywistość – „mapa” pokrywa się z „terytorium”. Z tego względu badanie kultury wizualnej można uprawiać jako analizę wizji zbiorowych, doszukując się w nich przejawów nieuświadomionych życzeń i pierwszych oznak zachodzących procesów kulturowych. Moda, design i architektura kształtują obraz codzienności – określają nowe i pożądane wizerunki i widoki, dzięki czemu zapewniają bogaty materiał do analizy. W czasach deficytu utopii politycznych to te estetyczne definiować mogą zbiorowe tożsamości i aspiracje.
EN
In traditional cultures, dreams and visions are often considered as prophecies. From the position of psychoanalysis such a view, can even be defended, as dreams and visions present wishes that demand realization and can influence the future. Today’s communication is largely based on a visual message. This state is described by postmodern concept of culture, according to which the image replaced reality – the “map” becomes the “territory”. For this reason, the study of visual culture can be practiced as an analysis of the collective visions, looking for manifestations of unconscious wishes and the first signs of emerging cultural processes. Fashion, design and architecture shape the picture of everyday life – they define the new and desirable images and views, providing rich material for such analysis. In times of political utopia deficits, aesthetic utopias can shape the collective identities and aspirations.
Journal
Year
Pages
73-87
Physical description
Contributors
author
References
 • Baudrillard J. 2012. Precesja symulakrów, tłum. S. Królak, [w:] Antropologia kultury wizualnej, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 660–670.
 • Belting H. 2007. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Universitas.
 • Benjamin W. 2005. Pasaże, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Literackie.
 • Berger J. 2008. Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Fundacja Aletheia.
 • Bourdieu P. 2005. Dystynkcja, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bürger P. 2006. Teorie awangardy, tłum. J. Kita-Huber, Universitas.
 • Carlyle T. 1880. Sartor resartus: życie i zdania pana Teufelsdröckha w trzech księgach, tłum. S. Wiśniowski, nakład i druk S. Lewentala.
 • Debord G. 2006. Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, tłum. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Dunne A., Raby F. 2013. Speculative Everything. Design, Fiction and Social Dreaming, The Mit Press Cambridge.
 • Foucault M. 1996. To nie jest fajka, tłum. T. Komendant, Słowo/obraz terytoria.
 • Freud Z. 1996. Objaśnianie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Freud Z. 2000. Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, tłum. L. Jekels, H. Ivánka, W. Szewczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jameson F. 2005. Archeologie prz yszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, tłum. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kundera M. 2010. Nieśmiertelność, tłum. M. Bieńczyk, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Lista G. 2002, Futuryzm, tłum. E. Gorządek, Arkady.
 • Papanek V. 2012. Dizajn dla realnego świata, tłum. J. Holzman, Recto Verso.
 • Rose G. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN.
 • Simmel G. 1980. Filozofia mody, tłum. S. Magala, [w:] Simmel, S. Magala, Wiedza Powszechna, s. 180–232.
 • Svendsen L. 2006. Fashion: a philosophy, tłum. J. Irons, Reaktion Books.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a4cf053d-f69e-4424-8089-eb7565b102f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.