PL EN


Journal
2017 | 43 | 1 | 245-258
Article title

Wyzwania cyberprzestrzeni a wybrane kompetencje nauczycieli i uczniów

Content
Title variants
EN
Challenges in cyberspace and selected compitences of the teacher and the pupil
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jak odnaleźć się w świecie zdominowanym przez media cyfrowe, jak wykorzystać dokonujące się przemiany dla osobistego rozwoju, spełniania się i optymalnego funkcjonowania w medialnej rzeczywistości? Jak radzić sobie z nadmiarem informacji, fałszywym obrazem rzeczywistości, zhomogenizowaną ofertą kulturalną, częściej powierzchownymi, zapośredniczonymi przez media a nie bezpośrednimi kontaktami społecznymi, zagrożeniami moralnymi cyberprzestrzeni? Jako remedium autorki proponują posiadanie i wykorzystanie kompetencji poznawczych, aksjologicznych, społecznych i informatycznych. Celem pracy jest scharakteryzowanie cyberprzestrzeni, określenie korzyści i zagrożeń związanych z „zanurzeniem się” człowieka w świecie mediów cyfrowych oraz kompetencji nauczycieli i uczniów niezbędnych do dobrego egzystowania w społeczeństwie medialnym. W pierwszej części tekstu zaprezentowano wybrane funkcje mediow, podjęto analizę korzyści i zagrożeń związanych z wirtualizacją, informatyzacją, mediatyzacją rzeczywistości. W drugiej części omówiono kompetencje poznawcze, aksjologiczne, społeczne, informatyczne nauczycieli i uczniów, które – zgodnie z przeświadczeniem autorek – mają szczególne znaczeniu dla optymalnego, dojrzałego uczestnictwa w społeczeństwie medialnym.
EN
How to find one’s place in the world dominated by digital media? How to use the ensuing changes for personal development, self-fulfilment, and optimal functioning in media reality? How to deal with excessive information, a false picture of reality, homogenized cultural offer, indirectness and superficiality of social contacts, moral threats in cyberspace? As a remedy, the authors propose possessing and using cognitive, axiological, social, and information competences. The aim of this article is to characterize cyberspace, identify benefits and threats related to ’plunging’ into the world of digital media, and to identify the teacher’s and pupil’s competences indispensable for good functioning in media society. In the first part of the text, the authors present selected functions of media; analyse benefits and threats related to virtualization, informatization, and mediatisation of reality. In the second part, convinced about particular importance of competences for optimal and mature participation in media society, the authors discuss teachers’ and pupils’ cognitive, axiological, social, and information competences.
Journal
Year
Volume
43
Issue
1
Pages
245-258
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina
References
 • Andrzejewska A. (2015), Dylematy funkcjonowania człowieka w wirtualnym świecie, [w:] Cyberprzestrzeń –Człowiek - Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Batorowska H. (2009), Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • Bednarek J. (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad człowiekiem w cyberprzestrzeni, [w:] Cyberświat – możliwości i zagrożenia, red. J. Bednarek A. Andrzejewska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009.
 • Bednarek J. (2010), Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli. Teoria, badania, praktyka, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 • Bednarek J. (2015), Wyzwania edukacyjne w kontekście aktywności człowieka w przestrzeni cyfrowej, [w:] Cyberprzestrzeń –Człowiek - Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Borawska-Kalbarczyk K. (2016), Kierunki modernizacji szkolnego środowiska uczenia się w procesie wzmacniania information literacy uczniów, [w:] Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, red. A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Borawska-Kalbarczyk K. (2015), Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, tom I, Wydawnictwo JEDNOŚĆ Lublin–Kielce,
 • Furmanek M., Osmańska-Furmanek W. (2003), Technologie informacyjne cel czy narzędzie?: kształcenie informatyczne pedagogów i nauczycieli. „Chowanna” 1.
 • Gajda J. (2004), Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Gajda J. (2006), Hipermedia szansą wzbogacenia tradycyjnych form multimedialnego kształcenia otwartego na odległość, „Pedagogika Mediów” 1-2.
 • Goban-Klas T. (2007), Nadchodzące społeczeństwo medialne, „Chowanna” 2.
 • Gołka M. (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kobyłecka E. (2005), Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Ledzińska M. (2012), Młodzi dorośli w dobie globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Melosik Z. (2016), Pedagogika i tożsamość młodzieży w kulturze kontroli i rozproszenia, [w:] Tożsamość w warunkach zmiany społecznej, red. Z. Melosik, M. J. Szymański, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Michalak R. (2011), Poznawanie świata przyrody jako kontekst rozwoju kompetencji poznawczych trzecioklasistów, [w:] Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, red. H. Sowińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Palka S. (2003), Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Popławska A. (2013), W drodze ku pełnej podmiotowości. Kompetencje podmiotowe gimnazjalistów, Wydawnictwo NWSP, Białystok.
 • Popławska A. (2016), Kompetencje podmiotowe uczniów wyznacznikiem dobrego funkcjonowania w dynamicznej współczesności, [w:] Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności, red. A. Harbatski, E. Krysztofik-Gogol, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Szempruch J. (2012), Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Szymański M. J. (2014), Edukacyjne problemy współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Tanaś M. (2012), Kilka pedagogicznych refleksji na temat młodzieży w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] Alternatywy i zobowiązania, red. I. Wojnar, Wydawnictwo PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” Warszawa.
 • Tanaś M. (2015), Prolegomena do pedagogiki medialnej, [w:] Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, red. M. Tanaś, S. Galanciak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Van Deursen, A.J.A.M., Helsper, E.J. & Eynon, R.: Measuring Digital Skills. From Digital Skills to Tangible Outcomes project report. Oxford, 2014. Available at: ww.oii.ox.ac.uk/research/projects/?id=112
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a580663c-5ac3-46aa-80cd-0f6be503573b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.