PL EN


Journal
2017 | 43 | 2 | 83-96
Article title

Fenomen masowej mobilizacji lokalnej. Przypadek budżetu obywatelskiego w gminie Sława

Content
Title variants
EN
The phenomenon of mass mobilization in local communities. The civic budget of Sława municipality case
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a case study. The subject of analysis is mass participation of the inhabitants of one of the municipalities in the vote on participatory budgeting. The turnout of 70% was considered to be a phenomenon that requires explanation. The article describes the process of preparation and conduct of the voting. Several factors of mass mobilization were identified: (1) long-term policy of the municipal authorities, of engaging citizens in decision-making processes relating to the management of the budget (development fund, local fund), (2) recognition of the designs to be attractive by inhabitants from the point of view of fulfilling their common needs (recreational facilities, areas of integration), (3) a simultaneous mobilization of both levels - grassroots (spontaneous groups of citizens) and top-down (local authorities decisions). From the point of view of the development of social capital, analyzed case can be considered as an example of good practice. The analysis of civic initiatives indicates the result of common activities was strengthening so called "weak ties" and "bridges" or connections between groups that previously had limited contact with each other. In the next editions it is expected that social capital will bring new, high-quality, civic projects.
PL
Artykuł stanowi studium przypadku. Przedmiotem analiz jest masowy udział mieszkańców jednej z gmin w głosowaniu dotyczącym budżetu partycypacyjnego. Frekwencja w wysokości 70% została uznana za fenomen wymagający wyjaśnienia. W artykule opisano proces przygotowania i przebieg głosowania. Zidentyfikowano kilka czynników masowej mobilizacji: (1) długoterminowa polityka władz gminy, polegająca na włączaniu obywateli w procesy decyzyjne dotyczące gospodarowania budżetem (fundusz rozwojowy, fundusz sołecki), (2) uznanie przez mieszkańców przedstawionych projektów za atrakcyjne z punktu widzenia zaspokajania ich wspólnych potrzeb (urządzenia rekreacyjne, tereny integracyjne), (3) jednoczesna mobilizacja oddolna (spontaniczne grupy mieszkańców) oraz odgórna (decyzje rad sołeckich). Z punktu widzenia rozwoju kapitału społecznego, analizowany przypadek może być uznany za przykład dobrych praktyk. Przeprowadzona analiza inicjatyw obywatelskich wskazuje, że w wyniku wspólnych działań doszło do wzmocnienia tzw. „słabych więzi” i „pomostów”, czyli połączeń między grupami, które dotychczas miały ze sobą ograniczone kontakty. Należy oczekiwać, iż w kolejnych edycjach, wytworzony dzięki podjętej współpracy kapitał społeczny zaowocuje nowymi, wysokiej jakości projektami obywatelskimi.
Journal
Year
Volume
43
Issue
2
Pages
83-96
Physical description
Contributors
References
 • Gilchrist A. (2014), Dlaczego relacje są ważne? Networking w rozwoju społecznościowym, tłum. Alicja Unterschuetz, Wyd. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • Kwiatkowski M. (2011), Nieprzejrzystość. Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym, Oficyna Naukowa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Paczóski P. (2015), Znaczenie i wpływ kapitału społecznego na rozwój lokalny, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 391, s. 229-238.
 • Piechocki P. (2012), Kapitał społeczny w ujęciu sieciowym. Nowy sposób konceptualizacji oraz operacjonalizacji pojęcia, [w:] Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje, red. Maciej Gdula, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Renata Włoch, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 145-161, Warszawa.
 • Pietrowicz K. (2016), Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz.
 • Skąpska G., Ziółkowski M. (1998), Instytucja społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1 (4), s.317-321, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Skrzypczak B., Grabowska I. (2010), Wstęp, [w:] Od animacji do rewitalizacji społecznej – dialog perspektyw i doświadczeń, red. Bohdan Skrzypczak, Centrum Projektów Europejskich, Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa.
 • Sławski Budżet Obywatelski. http://www.slawa.pl/PL/3084/875/Slawski_Budzet_Obywatelski_Radzyn_z_najwiekszym_poparciem/k/# [dostęp: 20.12.2016].
 • Starosta P. (2002), Społeczność lokalna, [w:] Encyklopedia socjologii, tom. 4, s. 97-108, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) później zmieniona Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-a93ec2e7-27e5-4ca7-bc66-72d9fd78dc8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.