PL EN


2013 | 4 | 7-30
Article title

Zwalczanie współczesnych zagrożeń przy udziale Sił Zbrojnych RP

Content
Title variants
EN
Countering the contemporary threats by means of Polish armed forces
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Europa, w tym Polska, w celu poprawy bezpieczeństwa społecznego stale zwiększa i ujednolica wysiłki, rozwijając uregulowania instytucjonalne, a także, aby uniknąć powielania czynności, nakłania różne krajowe i międzynarodowe podmioty do współpracy i koordynacji działań. Bezpieczeństwo na poziomie globalnym, unijnym, czy krajowym powinno być skoncentrowane na współpracy wszelkich sił i środków, które systematycznie osiągając wyraźną wartość dodaną, będą bardziej konkurencyjne. Program zwalczania zagrożeń przy udziale Sił Zbrojnych powinien zatem składać się z czterech elementów szczegółowych, odpowiadających czterem głównym celom polityki UE w dziedzinie badań tj. współpraca, pomysły, ludzie, możliwości, a zagadnienia dotyczące prac nad bezpieczeństwem koncentrować się na następujących obszarach: • ochrona przed terroryzmem i przestępczością oraz ochrona przed skutkami ataków terrorystycznych i zorganizowanej przestępczości; • bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i obiektów użyteczności publicznej; • bezpieczeństwo granic włącznie z kwestiami kontroli i obserwacji granic. Przedstawione działania pokazują, jak należy ujednolicać plany i prace ukierunkowane na technologie i systemy odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa, z wykorzystaniem wszelkich podmiotów, ich sił oraz środków. Zmiany w środowisku bezpieczeństwa w Europie i na świecie spowodowały mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów o charakterze militarnym, jednak możliwości wystąpienia zagrożeń pozamilitarnych nadal istnieją. Ich znaczenie, zasięg oraz rodzaj wykazują tendencje rosnące, przybierając kształt regionalny, czy nawet kontynentalny.
EN
Europe, as well as Poland, is constantly improving cohesion and unity in its performance and efforts in order to improve the social security level. These actions are performed by developing effective institutional regulations together with convincing other national and international entities of cooperation. In consequence, this coordination will ensure that there is no unnecessary duplicity in handling the same or similar operations. Security on each of the levels: global, European or national is concentrated on actions involving all available forces and measures to contribute to adding the value and to increasing the competitiveness of security. The program of countering the contemporary threats by means of Polish armed forces should consist of four elements which correspond to four main aims in research of European Union’s politics, namely: cooperation, ideas, people and opportunities. The publications regarding security issues should be focused on a few areas: • protection against terrorism, terrorist attacks and organized crime; • critical infrastructure security and security of public installations and facilities; • border security and issues regarding control and observation of borders. Presented actions indicate how plans and initiatives should be directed towards technologies and systems regarding the security aspect. Moreover, among the others actions of Polish armed forces, they take advantage of any subject, its forces or means depending on the interest areas. The changes that have taken place in Europe and in the world contributed to the fact that currently there is less probability of causing military conflicts. However, the non-military threats are still prone to ensue. Their importance, range and type reflect tendency to rise not only on the regional, but also on the continental scale.
Keywords
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-aba39978-cab8-4f48-b888-be6397a4200a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.