PL EN


2019 | 14 | 465-496
Article title

Twórczość Mykoły Łysenki w dorobku wykonawczym i publicystycznym Galiny Lewickiej

Authors
Content
Title variants
EN
The works of Mykola Lysenko in Galina Lewicka’s performing and journalistic activity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono analizę osiągnięć z zakresu wykonawstwa fortepianowego i działalności publicystycznej Galiny Lewickiej (1901–1949), która propagowała dorobek artystyczny Mykoły Łysenki (1842–1912) – ukraińskiego kompozytora, pedagoga, pianisty, dyrygenta i folklorysty. G. Lewicka – jako jedna z najwybitniejszych pianistek galicyjskich – w latach 1930–1940 brała udział w koncertach ku czci M. Łysenki, na których wykonywała jego Pierwszą rapsodię – utwór niezwykle trudny, stworzony w oparciu o stylizację ludowych dum. W 1937 roku jej interpretacja tego dzieła we Lwowie zdobyła entuzjastyczną ocenę kilku krytyków. Doświadczenie, które było jej udziałem w związku z wykonaniem utworu, opisała w artykule „Pierwsza rapsodia” Łysenki. G. Lewicka wykonywała też inne utwory kompozytora, między innymi wokalno-instrumentalne, wspólnie ze znanym wokalistą Mychajłem książki popularnonaukowej dla młodzieży pt. Mykoła Łysenko, którą opublikowała pod pseudonimem Oksana Piatygorskaya . Napisała ponadto artykuł o wystawie jubileuszowej z okazji 100. rocznicy urodzin M. Łysenki, obchodzonej we Lwowie w roku 1942, oraz recenzję koncertu, który odbył się w teatrze operowym z tejże okazji. Działalność propagatorska Lewickiej jest wyrazem szczerego szacunku dla Mykoły Łysenki – założyciela ukraińskiej szkoły kompozytorskiej oraz aktywnego działacza i patrioty. Osiągnięciami wykonawczymi pianistki interesowali się liczni autorzy: Oleg Krysztalski, Tetiana Worobkewycz, Natalia Kaszkadamowa, Oksana Ditczuk i inni. Nie zwrócono jednakże uwagi na jej dorobek z zakresu popularyzowania działalności i twórczości M. Łysenki . Stąd wypływa potrzeba kompleksowego pogłębienia tego zagadnienia. Celem niniejszego artykułu jest zatem wykazanie osiągnięć G. Lewickiej w zakresie wykonawstwa utworów fortepianowych M. Łysenki oraz określenie jej udziału w pogłębieniu galicyjskiej wiedzy na temat kompozytora.
EN
The article analyses the achievements of Galina Lewicka (1901–1949) in the fields of piano performance and journalism. She promoted the artistic output of Mykola Lysenko (1842–1912) – a Ukrainian composer, teacher, pianist, conductor and folklorist. As one of the greatest Galician pianists, Lewicka took part in a series of concerts held in the years 1930–1940 to honour Lysenko, during which she performed his First rhapsody – a remarkably difficult piece created on the basis of folk dumas. In 1937, her interpretation of this work performed in Lviv was enthusiastically received by several critics. She wrote about the experience of performing the piece in the article Lysenko’s “First rhapsody.” Lewicka also performed other works written by the composer, including vocal-instrumental pieces played with the famous singer Michaił Gołyński. The pianist is also the author of a book for young people entitled Mykola Lysenko, which she published under the pseudonym of Oksana Piatygorskaya for the 100th anniversary of Lysenko’s birth, which was held in Lviv in 1942, and a review of a concert that took place in an opera theatre as part of the event. Lewicka’s promoting activity is an expression of her sincere respect for Mykola Lysenko – the founder of the Ukrainian school of composition, an activist and a patriot. The pianist’s achievements in performing drew the attention of numerous authors: Oleg Krysztalski, Tetiana Worobkewycz, Natalia Kaszkadamowa, Oksana Ditczuk and others. None of them, however, paid attention to her accomplishments in the field of promoting Lysenko’s activity and works ject. The aim of this article is, therefore, to present Lewicka’s achievements in the field of perform- ing Lysenko’s pieces and to determine the degree to which she contributed to popularizing the knowledge of the composer in Galicia.
Year
Issue
14
Pages
465-496
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
  • Витвицький Василь, Концерт у 25-ліття смерти М. Лисенка, [w:] Музикознавчі праці. Публіцистика, упор. Л. Лехник, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Львів 2003, с. 310.
  • [Witwicki Wasyl, Koncert z okazji 25 rocznicy śmierci M. Łysenki, [w:] Muzyczne opracowania. Publicystyka, oprac. L. Lehnik, Instytut Ukrainistyki im. I. Krypiakewicza, Lwów 2003].
  • Кашкадамова Наталія, Історія фортеп’янного мистецтва ХІХ сторіччя, підручник, Видавництво АСТОН, Тернопіль 2006. [
  • [Kaszkadamowa Natalia, Historia sztuki fortepianowej XIX wieku, podręcznik, Wydawnictwo Aston, Ternopil 2006].
  • Колесса Ксенія, Післямова, [w:] О. П’ятигорська, Микола Лисенко (Перевидано згідно видання НТШ у Львові 1938 р.), Видавництво Стрім, Львів 1997, с. 71.
  • Kolessa Ksenia, Epilog, [w:] O. Piatigorska, Mykoła Łysenko (Przedrukowano zgodnie z wydaniem NTSZ we Lwowie w 1938 r.), Wydawnictwo Strim, Lwów 1997].
  • Крушельницька Лариса, Рубали ліс... Спогади галичанки, Видавництво Астролябія, Львів 2018.
  • [Kruszelnicka Łarisa, Rąbali las... Wspomnienia Galicjanki, Wydawnictwo Astroliabia, Lwów 2018].
  • Курковський Григорій, Микола Віталійович Лисенко – піаніст-виконавець, Видавництво Музична Україна, Київ 1973.
  • Vitvicʹkij Vasilʹ, Koncert u 25-lìttâ smerti M. Lisenka, [w:] Muzikoznavčì pracì. Publìcistika, upor. L. Lehnik, Ìnstitutukraïnoznavstva ìm. Ì. Krip`âkeviča, Lʹvìv 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2545-3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-aed52ef7-89d7-4a9e-8ffd-85ed2ea643f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.