PL EN


2018 | 26 | 89-108
Article title

The impact of the E75 railway line’s modernization on the development of the Warsaw Metropolitan Area

Content
Title variants
PL
Wpływ modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to present the most important results of the research carried out for the case study on the effects of Rail Baltica investments in the Warsaw Metropolitan Area (WMA) urban node. The research was carried out as part of the EU project NSB CoRe (North Sea Baltic Connector of Regions). In the article the main conclusions from the study are presented, describing changes that have supervened in the analyzed area (communes within the boundaries of the WMA, at a distance of up to 3 km from the E75 railway line and ones crossed by national road 8/S8) in the period of the E75 line’s modernization. The analysis focuses on changes in settlement structure as well as the functioning of railway transport, with an assessment of the improvements by its users. Conclusions from the analysis of changes in the spatio-functional and socio-economical dimensions are described and concern the number of building licenses granted, changes in population size, changes in the number of registered natural person business entities, changes in the number of transactions on the real estate market. Moreover, in the area of transport, the paper presents an assessment of the quality of railway services on the E75 line through passengers’ opinions and the integration of the Baltic railway with alternative transport modes.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wyników badań przeprowadzonych na potrzeby Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Przedmiotowe opracowanie powstało w ramach projektu NSB CoRe (North Sea Baltic Connector of Regions). W artykule zaprezentowano najważniejsze wnioski z przedmiotowego Studium, opisujące zmiany, które zaszły na obszarze badań (zawartego w granicach OMW, obejmującego gminy położone w zasięgu 3 km od linii kolejowej E75 oraz gminy, przez które przebiega droga krajowa nr 8/S8), w okresie trwającej modernizacji linii E75. W tym celu skoncentrowano się na analizie zmian w przestrzeni osadniczej oraz w zakresie funkcjonowania transportu kolejowego i oceny przez podróżnych przyjętych usprawnień. Opisano wnioski z analizy zmian w wymiarze funkcjonalno-przestrzennym i społecznogospodarczym obszaru badań w zakresie: wydanych pozwoleń na budowę, zmiany liczby ludności, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych, transakcji zawartych na rynku nieruchomości. W artykule przedstawiono również zmiany, które zaszły w okresie modernizacji w zakresie transportu obejmujące ocenę jakości usług przewoźników kolejowych realizowanych na linii E75, opinie pasażerów na temat funkcjonowania transportu kolejowego oraz powiązania kolei bałtyckiej z alternatywnymi środkami transportu.
Keywords
Year
Issue
26
Pages
89-108
Physical description
Dates
published
2018-10
Contributors
References
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, uchwała nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 6868).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 r., poz. 1885).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446).
 • Atlas historyczny Polski, Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, 1973, Instytut Historii, PAN, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Szmigiel-Rawska K., 2014, Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy, Raport syntetyczny, Geoprofit, Ekorys, Warszawa.
 • Kazimierski J., 1998, Wołomin na tle innych nowych miast podstołecznych w latach 1896–1919, Rocznik Mazowiecki, 10, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa.
 • Liszewski K., 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trautmann C., 2016, Korytarz sieci bazowej Morze Północne-Bałtyk, Drugi Plan Pracy Koordynatora Europejskiego, European Commission.
 • Propozycje delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Raport z badania w ramach projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy (PROM).
 • Transport pod lupą. Raport 2013, 2014, Europejski Fundusz Leasingowy, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-af9da3ae-5541-4d55-9e38-0061118d95de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.