PL EN


2019 | 2 | 33-49
Article title

Stereotypy płciowe w obszarze zainteresowań medioznawczych

Content
Title variants
EN
Gender stereotypes in the area of media sciences interests
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stereotypy płciowe wpisują się w obszar zainteresowań różnych dyscyplin naukowych oraz są przedmiotem badań, który można usytuować na pograniczu nauk społecznych i humanistycznych. Artykuł stanowi próbę ukazania, jakie miejsce zajmują one w dociekaniach medioznawców. Przywołane zostały przykłady badań zagranicznych i polskich, a także niektóre publikacje poruszające zagadnienie stereotypów płciowych, z uwzględnieniem medioznawczej optyki. W ostatniej części znajdują się wyniki analizy ilościowej i jakościowej publikacji tygodników „Polityka”, „Newsweek Polska”, „Wprost”, „Gość Niedzielny” i „W Sieci” z okresu od 1 stycznia do 31 lipca 2017 roku, zamieszczonych na ich stronach internetowych, a dotyczących stereotypów. Analiza wykazała, że redakcje włączają się w dyskurs na temat stereotypów płciowych oraz pokazują dobre praktyki ich przełamywania. Stereotypy płciowe są obecne w publicznej przestrzeni, czego przykładem są badane publikacje, jednakże należy zauważyć, iż redakcje starają się podejmować działania przeciwdziałające stereotypizacji płciowej.
EN
Gender stereotypes are becoming the part of area interests on the different fields of study and they are the subject of the research, which it is possible to situate them in the borderland of social science and humanistic. The present text constitutes the attempt to show, what place in media sciences interests, gender stereotypes are seizing. The examples of foreign and polish examinations and some bringing up the issue of gender stereotypes publications, were summoned to taking about gender stereotypes into account media sciences optics. The last part contains the results of a quantitative and qualitative analysis of the opinion weeklies „Polityka”, „Newsweek Polska”, „Wprost”, „Gość Niedzielny” and „W Sieci” on the online site of this opinion weekly from January 1 to July 31, 2017, posted on their websites and showing stereotypes. The analysis showed that the editors join the discourse on gender stereotypes and show good practices of breaking still existing gender stereotypes. Gender stereotypes are still present in public space, as exemplified by the publications studied, however, it should be noted that editorial teams are trying to take action against gender stereotyping.
Contributors
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b04078fd-a926-4784-bc39-1f8581a832f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.