PL EN


2013 | 2 | 19-31
Article title

Rola i postępowanie nauczyciela w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków funkcjonowania placówki szkolnej. Analiza problemu na przykładzie wybranych zdarzeń

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the teacher in creating safe conditions for functioning of a school. The analysis of the problem on the example of selected events
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i spokoju w okresie pobierania nauki stanowi nie lada wyzwanie dla podmiotów do tego celu powołanych. Dużą rolę odgrywają tu zarówno nauczyciele, jak i instytucje, które z racji wykonywanych zadań mają obowiązek współpracy z placówkami szkolnymi. Tymi formacjami są bez wątpienia policja, straże gminne (miejskie), a nawet — po spełnieniu określonych wymogów proceduralnych — pracownicy ochrony osób i mienia. Działalność nauczycieli, wymienionych funkcjonariuszy czy też pracowników ochrony osób i mienia znajduje swoje odzwierciedlenie w aktach prawnych o randze ustaw, rozporządzeń i zarządzeń. Dla zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i rodzinie istotne są działania podejmowane przez samych nauczycieli, korzystają oni bowiem z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Ich zachowanie w momencie ujawnienia na terenie szkoły przestępstwa i często również zatrzymania jego sprawcy odgrywa szczególną rolę dowodową nie tylko w procesie karnym, ale również w szeroko pojętej prewencji kryminalnej. Właściwe postawy będą sprzyjały przeciwdziałaniu różnego rodzaju patologiom społecznym, których „elementem” mogą stawać się uczniowie, a to z kolei pozwoli im na niczym niezakłócony rozwój intelektualny i przyjmowanie odpowiednich wzorców. Nie trzeba nikogo przekonywać, że szkoła jest drugim po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym, które ma zapewnić uczniom właściwą opiekę i wychowanie.
EN
Ensuring the security and safety of students while learning presents a real challenge for the entities appointed for the task. Both teachers and institutions required to cooperate with schools as part of their tasks play an important role here. These institutions include the police force, gmina (or city) guards, and even – after complying with certain procedural requirements – the staff of security companies. The activity of teachers, officers, and staff of security companies is reflected in legal regulations such as acts, regulations and decrees. To ensure the security of students at school and at home, actions taken by teachers are crucial, since they fall under the legal protection provided for public servants and offficers. Their conduct at the moment when an offence is revealed on the school premises, and often also during the apprehension of the offender, is of particularly important probative value not only during the criminal lawsuit, but also in broadly understood crime prevention. Correct attitudes will be conducive to counteracting various social pathologies, of which students may become an “element”, which in turn will allow them to develop intellectually without interruptions and to follow suitable models. It goes without saying that school is the second most important educational environment after family home, and its role is to ensure that its students receive proper care and upbringing.
Keywords
Contributors
author
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b0ca8726-6160-46e4-a1a2-13d27bbaef99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.