PL EN


Journal
2018 | 22 | 2(51) | 137-156
Article title

Nauczanie Benedykta XVI o Duchu Świętym na podstawie homilii w uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Content
Title variants
EN
The Teachings of Benedict XVI about the Holy Spirit in his Homilies on the Solemnity of Pentecost
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono refleksję teologiczną nad homiliami Benedykta XVI wygłoszonymi w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Głównymi źródłami, z których papież czerpie treść do przepowiadania, są Pismo Święte i liturgia, w mniejszym stopniu korzysta z nauczania ojców Kościoła, magisterium Kościoła i doświadczenia świętych. W omawianych homiliach ojca świętego można wyróżnić pięć zasadniczych tematów teologicznych. Są to: po pierwsze relacja Pięćdziesiątnicy chrześcijańskiej do Pięćdziesiątnicy żydowskiej; po drugie zesłanie Ducha Świętego na tle opowiadania o wieży Babel; po trzecie Duch Święty jako protagonista Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa; po czwarte, Kościół jeden i wieloraki, istniejący we wspólnotach lokalnych, a zarazem jako Kościół powszechny; i po piąte, modlitwa, która – jeśli jest praktykowana w postawie pokory i z otwartością na Ducha Świętego – pozwala przekroczyć ludzką małość i wchodzić na wyżyny Chrystusa, będące prawdziwymi wyżynami człowieka.
EN
The article is a theological reflection on the homilies of Benedict XVI preached on the solemnity of Pentecost. The main sources from which the Pope derives the content to preach are the Holy Bible and the liturgy. To a lesser extent he uses the teaching of the Fathers of the Church, the magisterium of the Church and the experience of the saints. In the homilies of the Holy Father, we can distinguish five main theological themes. These are: first, the relation of the Christian Pentecost to the Jewish Pentecost; second, the descent of the Holy Spirit against the story of the Tower of Babel; thirdly, the Holy Spirit, the protagonist of the Church, who is the Body of the Christ; fourth, the one and multiple Church, existing in local communities and also as the universal Church; and fifth, a prayer that, if practiced in an attitude of humility and openness to the Holy Spirit, allows the faithful to surmount human littleness and enter the heights of Christ, which are the true heights of the man.
Journal
Year
Volume
22
Issue
Pages
137-156
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1987.
 • Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2005 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 7–8 (275) 2005, s. 21–23.
 • Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2006 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 8 (285) 2006, s. 12–13.
 • Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2008 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 6 (304) 2008, s. 46–48.
 • Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2009 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 10 (317) 2009, s. 8–10.
 • Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2010 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 7 (324) 2010, s. 47–48.
 • Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2011 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 8–9 (336) 2011, s. 26–28.
 • Benedykt XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2012 r., „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 7–8 (345) 2012, s. 33–35.
 • Bunge G., Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, przekł. J. Bednarek, A. Jastrzębski, A. Ziernicki, Kraków 2011.
 • Encyklopedia katolicka, t. 15, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2001.
 • Eremita, Wprowadzenie do modlitwy mistycznej, przekł. Z. Umer, Kraków 2011.
 • Gironi P., Dom na skale. Komentarze do czytań niedzielnych i świątecznych. Lata A B C, tłum. K. Stopa, Częstochowa 2003.
 • Granat W., Dogmatyka katolicka: synteza, Lublin 1967.
 • Jan Paweł II, Encyklika, Dominum et Vivificantem.
 • Św. Jan od Krzyża, Dzieła, przeł. B. Smyrak, Kraków 1986.
 • Karmelita Bosy, Duch Święty wyprowadza nas na pustynię, przekł. M. J. Janecki, Kraków 2014.
 • Katechizm Kościoła katolickiego. Tekst polski. II wydanie poprawione. Poznań 2012.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów „Tota Ecclesia” (31 marca 1994), Watykan 1994.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne. Tekst polski. Poznań 2015.
 • Léon-Dufour L., Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań-Warszawa 1985.
 • Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989.
 • Matta el-Maskine, Komunia miłości, przeł. J. Dembska, Tyniec–Kraków 2008.
 • Metzger B., Coogman M., Słownik wiedzy biblijnej, przekł. A. Karpowicz i in., Warszawa 2004.
 • Misztal H., Doskonali w miłości. Świeccy święci i błogosławieni, Lublin 1992.
 • Nabzdyk Z., Modlitwa – źródło i wyraz duchowości, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i in., Lublin 1993, s. 124–147.
 • Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (trzecie wydanie wzorcowe, Rzym 2002). Tekst polski. Poznań 2004.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus.
 • Sławiński H., Chrystus urzeczywistnił Pismo: homilie na rok A, Kraków 2007.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium.
 • Święta Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego, Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do lekcjonarza mszalnego, [w:] To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, oprac. J. Miazek, Warszawa 1987, s. 33–75.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b11ede95-bd9c-4e8d-a93b-3d23b4dd9fe9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.