PL EN


Journal
2016 | 42 | 2a | 301-315
Article title

SLOVAK TEACHING IN THE DIMENSIONS OF PROFESSIONAL ETHICS

Content
Title variants
PL
SŁOWACKA EDUKACJA W WYMIARZE ETYKI ZAWODOWEJ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Teaching ethics belongs among applied – professional ethics. The subject of its examination are ethical questions concerning the performance of teaching profession. One of the assumptions of professionalization of the Slovak teaching is theoretical study and praxeological suggestions for improvement of the preparatory education and support of the professional development of teaching, its professional identity, value orientation and code of ethics.
PL
Etyka nauczania jest elementem stosowanej etyki profesjonalnej. Przedmiotem analizy są kwestie etyczne pojawiające się w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Jednym z założeń towarzyszących profesjonalizacji nauczania na Słowacji jest oparcie zmian na teoretycznych podstawach i poprawie kształcenia przygotowawczego przyszłych nauczycieli. Podniesienie poziomu nauczania opiera się także na kształtowaniu tożsamości zawodowej nauczycieli, opieraniu nauczania na orientacji na wartości i kodeks etyczny.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2a
Pages
301-315
Physical description
Contributors
author
author
References
 • Bavoľár J. (2012), Úvod do psychológie rozhodovania, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice. https://www.upjs.sk/public/media/5596/Uvod-do-psychologie-rozhodovania.pdf. [access: 2.04.2016].
 • Beňo M. (2000), Učitelia v procese transformácie, „Pedagogické spektrum“, No. IX, part 7/8.
 • Budinec I., Chorvát F., Jarčušková E. (1986), Etika učiteľskej práce. Bratislava: SPN, p. 278.
 • Černotová M. (2005), Potrebujú učitelia pedeutológiu? [in:] História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 1 diel, Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica.
 • Darák M. (2001), K niektorým problémom etiky učiteľskej profesie, [in:] Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien, FHPV PU, Prešov.
 • Dorotíková S. (2013), Morálka a sociální soudržnost. Praha: Univerzita Karlova v Prahe, Praha.
 • Fobel P. et. al. (2013), Organizačná etika a profesionálne etické poradenstvo, APRINT, Žiar nad Hronom.
 • Gál J. (2000), Návrh etického kódexu učiteľa, „Pedagogické rozhľady“, Vol. 9, No. 1, pp. 1 – 3.
 • Gál J. (2003), Realizácia projektu „Návrh etického kódexu učiteľa na Slovensku“, „Pedagogické rozhľady“, Vol. 12, No. 1.
 • Gluchmanová M. (2008), Dôležitosť učiteľskej etiky v programoch štúdia učiteľstva, „School and Health“, Vol. 21, No. 3.
 • Gluchmanová M. (2013), Vývoj učiteľskej etiky na Slovensku, Grafotlač, s.r.o., Prešov.
 • Grišin E. A. (1978), Profesionálno-etická príprava učiteľa v sústave vysokoškolského pedagogického vzdelávania, SPN, Bratislava.
 • Helus Z., Bravená N., Franclová M. (2012), Perspektivy učitelství, Pedagogická fakulta UK, Praha.
 • Kasáčová B. (2004), Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe, Metodicko-pedagogické centrum, Prešov.
 • Kosová B. (2013), Filozofické a globálne súvislosti edukácie, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.
 • Milénium. Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov. (2002), MPC, Prešov.
 • MŠVVaŠ SR (2015), Praktická príručka k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, MŠVVaŠ SR, Bratislava, p. 115. https://www. minedu. sk/data/att/9125.pdf [access: 12.12.2015].
 • NÚCEM (2013). Základná informácia o výsledkoch štúdie OECD TALIS, NÚCEM, Bratislava, p. 10. http://www.nucem.sk/documents//27/medzinarodne_merania/talis/publikacie/ine/TALIS_2013_-_prvotne_zistenia.pdf [access: 2016-09-06].
 • Pajtinka Ľ. (2003), Morálny kódex učiteľa, „Učiteľské noviny“, Vol. 53, No. 1.
 • Pavlov I. (2013), Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy),Škola plus, s.r.o., Prešov, p. 125.
 • Pavlov I. (2014), Kurikulum učiteľskej andragogiky, Škola plus s.r.o., Prešov.
 • Pavlov I. (2015), Súčasnosť a perspektívy teórie výchovy dospelých v sústave andragogických vied, „Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání“, Vol. 5, No. 1.
 • Pavlov I., Schubert M. (2015), Konceptuálne rámce andragogickej etiky, „Andragogická revue“, Vol. 7, No.1.
 • Pelcová N., Semrádová I. (2014), Fenomén výchovy a etika učitelského povolání, Univerzita Karlova v Prahe, Praha.
 • Průcha J., Walterová E., Mareš J. (1998), Pedagogický slovník, Portál, Praha.
 • Remišová A. (2000), Profesijné etické kódexy. In Filozofický časopis, Vol. 55, No. 3.
 • Samuhelová M., Tokárová M. (1996), Profesionálna etika a jej špecifiká v pedagogickej činnosti učiteľa. In Pedagogické spektrum, Vol. 5, No. 6.
 • Sičáková E., Slimáková Ľ. (2001), Etika, etická infraštruktúra, ako prevencia korupcie, CPHR, Transparency International Slovensko, Bratislava.
 • Štefanovič J. (1964), Psychológia vzťahu medzi učiteľom a žiakom, SPN, Bratislava.
 • Švec Š. (2003), K etickému kódexu učiteľskej profesie. In Spravodaj SPS pri SAV.: SPS pri SAV, Vol. 2, No. 4, Trnava.
 • Vacek P. (2013), Psychologie morálky a výchova charakteru žáků. Gaudeamus, Hradec Králové.
 • Vašutová J. (2007), Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi, Pedagogická fakulta UK, Praha.
 • Žilínek M. (2001), Teoretické aspekty profesijnej etiky učiteľa, [in:] Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien, FHPV PU, Prešov.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b2c09429-b69c-41c2-bdb6-9b8407d6cbe0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.