PL EN


2017 | 1(10) | 45-56
Article title

Finansjalizacja a zmiana matrycy instytucjonalnej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on the problem of so called “financialization”. The applied method of analysis of this issue is rarely used in finance – the mechanism of the institutional changes that has been used is the one elaborated in the field of the New Institutional Economics (NIE). The starting point of this article is the short recapitulation of very different and broad meanings of the two essential categories: the institutional matrix and its change, and the financialization itself, which can be found in the literature. Another part of the article is the study of the most important trends which are both the causes and the consequences of changes that have been affecting the process of financialization in recent decades. The findings of the analysis lead to the conclusion that financialization means not only change in behaviour of financial market participants, but that is the stable element of social life.
Year
Issue
Pages
45-56
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Adamska, A., Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Aluchna, M., Reformy corporate governance po kryzysie finansowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 358.
 • Aoki, M., Toward a Comparative Institutional Analysis, The MIT Press, Cambridge–London 2001.
 • Banaszczak-Soroka, U. et al., Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Beverungen, A., Dunne S., Hoedemaekers C., The financialisation of business ethics, „Business Ethics: A European Review” 2013, t. 22, nr 1, doi: http://dx.doi.org/10.1111/beer.12011.
 • Bogle, J.C., The Battle for the Soul of Capitalism, Yale University Press. New Haven 2005.
 • Bohle, D., Greskovits B., Capitalist Diversity on Europe’s Periphery, Cornell Studies in Political Economy, Cornell University Press, New York 2012.
 • Chmielewski, P., Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 • Davies, H., Green, D., Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Dore, R., Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism; Japan and Germany versus the Anglo-Saxons, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG ze zm. (Dz. U. L 145/1 z dn. 30.4.2004).
 • Dziawgo, D., Obsługa klienta masowego, w: Bankowość, red. M. Zaleska, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Epstein, G.A., Introduction. Financialization and the World Economy, w: Financialization and the World Economy, red. G.A. Epstein, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2005.
 • Euromoney FX Survey 2013, http://www.euromoney.com/Article/3200845/FX-survey-2013-Deutsche-clings-on-despite-Citis-resurgence.html (data dostępu 27.06.2016).
 • Godłów-Legiędź, J., Legiędź, T., Interakcja instytucji formalnych i nieformalnych w procesie transformacji od planu do rynku, w: Instytucje i transformacja, red. J. Godłów-Legiędź, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Gołębiowski, G., Szczepankowski, P., Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, t. 75, nr 5.
 • Gospel, H., Pendleton, A., Financialization, New Investment Funds, and Labour, w: Financialization, New Investment Funds, and Labour. An International Comparison, red. H. Gospel, A. Pendleton, S. Vitols, Oxford University Press, Oxford 2014.
 • Gruszewska, E., Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013.
 • Hawley, J.P., Williams, A.T., The rise of fiduciary capitalism: How institutional investors can make corporate America more democratic, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2000.
 • Iwanicz-Drozdowska, M., Wykluczenie finansowe – poważny problem społeczny, „MBA” 2008, nr 1.
 • Małecki, W., Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, „Ekonomista” 2014, nr 4.
 • Marszałek, P., Finansyzacja w Polsce – ciekawostka teoretyczna czy realny problem?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 306, „Finanse publiczne”, 2013.
 • Mączyńska, E., Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 62, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 766.
 • North, D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • Orłowski, W.M., Dziesięć przyczyn kryzysu i ich analiza, w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 • Ratajczak, M., Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, t. 74, nr 2.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. U. L 201, 27.07.2012).
 • Ruttan, V.W., Hayami, Y., Toward a theory of induced institutional innovation, Center for Economic Research Department of Economics University of Minnesota, Discussion Paper 1984, nr 200.
 • Ryć, K., Nowak, A.Z., Polityka gospodarcza po kryzysie, w: Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka, red. A.P. Wiatrak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Sławiński, A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Solarz, J.K., Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Szczepankowski, P., Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 73.
 • Szopa, B., Szopa, A., Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2011, nr 11.
 • Ugeux, G., Towards global convergence in corporate governance: An assessment of the current situation, „International Journal of Disclosure and Governance” 2004, t. 1, nr 4, doi: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jdg.2040035.
 • Varieties of Capitalism: the Institutional Foundations of Comparative Advantage, red. P.A. Hall, D. Soskice, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Williamson, O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, „Journal of Economic Literature” 2000, t. 38, nr 3, doi: http://dx.doi.org/10.1257/jel.38.3.595.
 • Wiśniewski, P., Nowe miary finansjalizacji, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Wrzesiński, M., Finansjalizacja gospodarki – fakty czy mity?, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 • www1 – http://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance/endowment (data dostępu 5.09.2016).
 • Ziółkowska, K., EMIR jako regulacja rynku derywatów OTC, w: Inwestowanie. Rynki, instrumenty, decyzje, red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b3877c9b-2a7a-4863-8c4f-296475e31627
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.