PL EN


Journal
2018 | 22 | 4(53) | 5-27
Article title

Przyjęcie wykluczonych do wspólnoty zbawienia na przykładzie Dz 15, 1–35

Content
Title variants
EN
Acceptance of the Excluded in the Community of Salvation. Study Case of Acts 15, 1–35
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było ukazanie sposobu postępowania wspólnoty pierwotnego Kościoła wobec problemu przyjęcia do wspólnoty zbawienia wykluczonych wcześniej pogan. Kwestia ta stanowiła wielkie wyzwanie teologiczne, pastoralne i normatywnodyscyplinarne dla chrześcijaństwa początków. Zagadnienie przedstawione zostało w trzech punktach. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem rozważań był eklezjalny proces decyzyjny dotyczący norm postępowania, w punkcie pierwszym zdefiniowane zostało pojęcie decyzji moralnej w jej trójwymiarowości czasowej. Stwierdziliśmy, że rozpoznanie prawdy moralnej jest owocem spotkania między przeznaczeniem (ἔσχατος), zbawczym działaniem Chrystusa (κριτήριον) oraz rzeczywistością wymagającą przemiany (καιρός). W centralnym, drugim punkcie ukazano paradygmat procesu eklezjalnej decyzji, którego owocem było pełne włączenie do wspólnoty Kościoła wykluczonych etnochrześcijan. Kościół czasu soboru w Jerozolimie na „sposób synodalny” podjął problem wykluczonych i rozwiązał go w wyważonym połączeniu prawdy, wolności i miłości, stając się pod tym względem koniecznym punktem odniesienia dla procesu rozeznawania wspólnoty chrześcijan każdego czasu. Przypomniano o tym w trzecim punkcie artykułu, który dedykowany został aktualnym wskazaniom na temat rozeznawania wspólnotowego zawartym w dokumencie Biblia a moralność. Wskazano w nim, iż Pismo Święte, niezbędne źródło inspiracji dla procesu rozeznawania eklezjalnego, nadal stanowić powinno konieczny punkt odniesienia dla rozwiązywania przez Kościół nowych, aktualnych problemów etycznych. Celem najważniejszym, który udało się osiągnąć, było zaproponowanie synodalności, starożytnej kościelnej metody rozeznawania, chrześcijańskiej „kultury dialogu i spotkania” jako skutecznej metody przezwyciężania degradującej współczesną cywilizację „kultury wykluczenia”.
The aim of the article is to examine the way, in which the community of the Church acted in confrontation with a huge theological, pastoral, normative, and disciplinary challenge set in front of the early Christianity by an ethical issue of accepting into the community of salvation those, who were excluded so far, i.e. pagans. The issue has been approached in three points. As the issue in question deals with the ecclesiastical process of taking decisions around norms of behavior, the first point brings a definition of a moral decision in its three-dimensional time structure. In the second, the central point of the paper, a paradigm for an ecclesiastical decision making process has been presented. The reflection has been based on the narrative from Acts 15, 1–35 concerning Jerusalem Council, a process that brought excluded ethno-Christians to the community of the Church. The third, final point of the analysis has been dedicated to the present issues of a communitarian discernment, as they are presented in a document of the Pontifical Biblical Commission The Bible and Morality. The document presents the Holy Bible as an indispensable source for the ecclesiastical discernment process, and as a necessary point of reference for the new ethical issues.
Journal
Year
Volume
22
Issue
Pages
5-27
Physical description
Contributors
 • Accademia Alfonsiana
References
 • Barbaglio G., Conflittualità e riconciliazione nelle prime comunità cristiane, w: G. Barbaglio, Emozioni e sentimenti di Gesù, Bologna 2009, s. 199–210.
 • Fabris R., Atti degli Apostoli, Brescia 2004.
 • Gnilka J., Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, Kraków 2004.
 • Gnilka J., Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002.
 • Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.
 • Maceri F., La coscienza morale filiale, w: Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale, a cura di R. Tremblay, S. Zamboni, Bologna 2016, s. 225–248.
 • Marconcini B., Verità e carità al concilio di Gerusalemme (At 15, 1–35), w: Atti degli Apostoli, a cura di M. Crimella, Padova 2013, s. 218–225.
 • Marguerat D., Steffek E., L’avvento della salvezza universale in Luca–Atti, w: Una salvezza a misura dell’universo. Scritti in onore di Gérard Rossè, a cura di G. Ibba, Roma 2015, s. 139–162.
 • Marguerat D., Gli Atti degli Apostoli. 2 (13–28), Bologna 2015.
 • Martini C. M., Il decreto del concilio di Gerusalemme, w: Fondamenti biblici della teologia morale. Atti della XXII Settimana biblica (della) Associazione Biblica Italiana, Brescia 1973, s. 345–355.
 • Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, Kielce 2009.
 • Pindel R., Mowy obronne św. Pawła w Dziejach Apostolskich. Analiza retoryczna Dz 24 i 26 w kontekście zastosowania retoryki w biblistyce, Kraków 2012.
 • Rakocy W., „Będziecie moimi świadkami…” (Dz 1, 8). Dzieje Apostolskie, w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. 9. Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, red. J. Frankowski, S. Mędala, Warszawa 1997, s. 13–81.
 • Rakocy W., Tak zwany Sobór Jerozolimski wyrazem troski o jedność pierwotnego Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 43 (1996) z. 1, s. 139–148.
 • Rossé G., Atti degli Apostoli commento esegetico e teologico, Roma 1998.
 • Szymik S., Mowy w Dziejach Apostolskich, w: Encyklopedia katolicka, t. 13, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, kol. 377–378.
 • Vidal M., Manuale di etica teologica.1. Morale fondamentale, Assisi 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b572b7d4-12e4-4cfb-b019-6aea19b3026b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.