PL EN


2018 | 2(23) | 49-72
Article title

Organised Crime in the Slovak Republic

Content
Title variants
PL
Przestępczość zorganizowana w Republice Słowackiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the problem of organised crime and trafficking in human beings. It also reflects the legislative changes which took place in the Slovak Republic regarding respective criminal offences in 2005. The paper consists of the research which have been made in the form of interviews with experts as well as questionnaires delivered by convicted offenders. Authors also looked closely at statistics which were obtained by submitting a request to the Slovak Interior Ministry and the Prosecutor-General’s Office. Information has been supplemented by analyses of cases brought before the court and elaboration of elements concerning respective criminal offences in Slovak criminal codices. Several impressive facts have been observed. Apart from the criminality structure it has been also revealed that the Slovak Republic is mainly a country of recruitment of victims and that the most common forms of exploitation in the Slovak Republic are sexual exploitation, forced labour, forced begging and forced marriage.
PL
W artykule opisano problem przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi oraz odniesiono się do dokonanych w Republice Słowackiej w 2005 r. zmian przepisów prawa dotyczących tych przestępstw. W ramach badań przeprowadzono rozmowy z ekspertami i uzyskano dane z kwestionariuszy wypełnianych przez skazanych przestępców. Autorzy bacznie przyjrzeli się także statystykom dostarczonym na wystosowaną prośbę przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji i Biuro Prokuratora Generalnego. Informacje z badań zostały uzupełnione o analizy spraw rozpatrywanych przed sądem i szczegółowe omówienie zapisów słowackiego kodeksu karnego. W badaniach zaobserwowano kilka istotnych faktów – oprócz struktury przestępczości zorganizowanej pozwoliły one na wykazanie, że Republika Słowacka jest głównie krajem werbowania ofiar i że najczęściej występującymi formami wykorzystywania osób są: wyzysk seksualny, praca przymusowa, zmuszanie do żebrania i wymuszone małżeństwa.
Contributors
  • Comenius University in Bratislava
  • Comenius University in Bratislava
author
  • Comenius University in Bratislava
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-b65a95cf-407d-473e-a1b7-a5ca08a38a3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.