PL EN


2017 | 2 (21) | 245-260
Article title

Legal position of the executive body in a commune in Poland and in France: In search for a normative pattern

Content
Title variants
PL
Pozycja prawna organu wykonawczego w gminie w Polsce i we Francji. W poszukiwaniu wzorca normatywnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the legal status of an executive body in a commune in the Polish and French legal orders, including selected issues related to the systemic position of this body in a comparative perspective. The tasks and competences of a maire/vogt (mayor, president of a city) were presented and grouped into own tasks, delegated ones and the ones fulfilled on behalf of the state. All presented problems of research enabled conclusions and postulates de lege ferenda in respect to shaping of a legal position of a monocratic executive body in a commune in the Polish legal order. The considerations presented in this article should lead to a discussion of a model, pattern of an executive body in the contemporary territorial self-government, which should take account of current needs of inhabitants of a local community and ensure effective execution of tasks in commune self-government.
PL
Artykuł przedstawia pozycję prawną organu wykonawczego w gminie w polskim i francuskim porządku prawnym, w tym wybrane zagadnienia dotyczące pozycji ustrojowej tego organu w perspektywie porównawczej. Zaprezentowano zadania i kompetencje mera/wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – z podziałem na własne, oddelegowane oraz te wykonywane w imieniu państwa. Całość przedstawionej problematyki badawczej pozwoliła na wysunięcie wniosków oraz postulatów de lege ferenda w zakresie kształtowania pozycji prawnej monokratycznego organu wykonawczego w gminie w polskim porządku prawnym. Rozważania prowadzone w artykule powinny przyczynić się do dyskusji na temat modelu, wzorca organu wykonawczego we współczesnym samorządzie terytorialnym, który będzie uwzględniać aktualne potrzeby mieszkańców wspólnoty lokalnej i zapewniać efektywne wykonywanie zadań w samorządzie gminnym.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ba2f9604-17b7-4ab9-9bc9-1e5dea8e98af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.