PL EN


Journal
2018 | 44 | 1 | 15-32
Article title

Socio-demographic aspects of „emerging adulthood” in the context of cultural changes in Poland compared to Europe

Content
Title variants
PL
Społeczno-demograficzne aspekty „stającej się dorosłości” w kontekście zmian kulturowych w Polsce na tle europy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article aims to identify and describe phenomena associated with the important phase of the individual’s life, i.e. transition to adulthood. The authors of the article attempt to determine the causes and consequences of changes taking place in this period of life. Based on the Eurostat database (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) that illustrates the phenomena of „nesting”, entering the labour market, and starting a family (marriage, giving birth to the first child), significant transformations of the models of young people’s life are presented in the context of traditional markers of adulthood. The article refers to sociological concepts of youth, cultural and social changes. In particular, the concepts developed by Jeffrey Arnett, Ronald Inglehart and Ulrich Beek are useful for explaining the recorded trends.
PL
Podstawowym celem artykułu jest wskazanie i opisanie zjawisk związanych z ważną fazą życia jednostki, tj. wchodzeniem w dorosłość (transition to adulthood). Autorzy artykułu podejmują próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny i konsekwencje zmian zachodzących w tym okresie życia. W oparciu o dane statystyczne bazy Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) obrazujące takie zjawiska jak: „gniazdownictwo”, wchodzenie na rynek pracy, zakładanie rodziny (małżeństwo, urodzenie pierwszego dziecka) przedstawione zostaną istotne przeobrażenia modeli życia młodych ludzi w kontekście tradycyjnych markerów dorosłości. W artykule wykorzystane zostaną socjologiczne koncepcje dotyczące młodzieży, zmian kulturowych i społecznych przede wszystkim Jefrreya Arnetta, Ronalda Ingleharta, Ulricha Becka do wyjaśnienia odnotowanych trendów.
Journal
Year
Volume
44
Issue
1
Pages
15-32
Physical description
Contributors
 • University of Zielona Góra
 • Statistical Office in Zielona Gora, Regional Research Centre of Lubuskie Region
References
 • Arnett J. (1997), Young People’s Conceptions of The Transition to Adulthood.Youth and Society, 29(1), pp. 3-23.
 • Arnett J. J. (2001), Conception of the transition to adulthood: Perspective From Adolescence through Midlife, „Journal of Adult Development”, 8, pp. 133-143.
 • Arnett J. (2004), Emerging adulthood. A winding road from the late teens through the twenties, Oxford University Press, New York.
 • Arnett J. (2010), Adolescence and emerging adulthood. A cultural approach, Pearson, New York.
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Beck U., Giddens A., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wyd. PAN, Warszawa.
 • Brzezińska A. I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011), Odroczona dorosłość: akt czy artefakt?, „Nauka”, 4, pp. 67-107.
 • Brzezińska A. I. (2016), Dorastanie do dorosłości: odraczane czy opóźnione, [in:] Ścieżki wkraczania w dorosłość, (ed.) A. I. Brzezińska, W. Syska, Wyd. UAM, Poznań.
 • Brzezińska A. I., Syska W., (ed.) (2016), Ścieżki wkraczania w dorosłość, Wyd. UAM, Poznań.
 • Brzezińska A. I., Appelt K., Ziółkowska B. (2016), Psychologia rozwoju człowieka, GWP, Sopot, p. 295.
 • Czerska E. (2005), Niedorosłość czy dorosłość alternatywna? Rozważania w kontekście odraczania dorosłości, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 1(29), pp. 85-93.
 • Czerska E. (2007), Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Erikson E. H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Erikson E. H. (2004), Tożsamość a cykl życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Giddens A. (2006), Ramy poźnej nowoczesności, [in:] Współczesne teorie socjologiczne, (ed.) Jasińska-Kania A. et al., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kiley D. (2007), Syndrom Piotrusia Pana. O mężczyznach, którzy nigdy nie dorastają, Jacek Santorski & Co – Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Inglehart R. (1995), Changing Values, Economic Development and Political Change, „International Social Science Journal”, no 145.
 • Inglehart R. (2003), Kultura a demokracja, [in:] Kultura ma znaczenie: jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, (ed.) L.E. Harrisom, S. P. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Inglehart R., Baker W. E. (2000). Modernization cultural change and the persistence of traditional values, American Sociological Review, 65, pp. 19-51.
 • Illouz E. (2008), Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help, University of California Press, Berkeley.
 • Levinson D. J. (1986), A conception of adult development, „American Psychologist”, 41(1), pp. 3-13.
 • Marcia J. E. (1980), Identity in adolescence, [in:] Handbook of Adelescent Psychology, (ed.) J. J. Adelson, John Wiley & Sons, New York.
 • Mead M. (2000), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mynarska M. (2011), Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie, „Psychologia Społeczna”, volume 6 3(18), http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2011\_3/Mynarska\_PS\_3\_2011.pdf.
 • Nast M. (2017), Pokolenie JA, Niezdolni do relacji. Wyd. Czarna Owca, Warszawa.
 • Rieff P. (1987), The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith after Freud, Chicago: University of Chicago Press.
 • Silva J. M. (2012), Constructing Adulthood in an Age of Uncertainty, „American Sociological Review”, 77(4), pp. 05-522.
 • Sińczuch M. (2002), Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii, Warszawa.
 • Strauss W. et al. (2000). Millennials Rising: The Next Great Generation, NY: Vintage Original, New York.
 • Trześniewski K. H., Donnellan M. B. (2010), Rethinking ‘Generation Me’: A study of cohort effects from 1976-2006, „Perspectives on Psychological Science”, vol. 5, no. 1.
 • Twenge J. M. (2006), Generation me: why today’s young Americans are more confident, assertive, entitled – and more miserable than ever before, Free Press, New York.
 • Zielińska M. (2010), Między autorytaryzmem a demokracją. Pokoleniowy wymiar transformacji społeczno-politycznej w Polsce, [in:] „Forum Socjologiczne”, no 1, pp. 117-134.
 • Zielińska M., Szaban D., (ed.) (2016b), Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych, Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, Zielona Góra, p. 258.
 • Żuk P., (ed.) (2014), Współczesne oblicza autorytaryzmu, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-bdd9867a-b7e5-4c38-863b-a8b9c95f8024
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.