PL EN


2018 | 24 | 107-114
Article title

The influence of international law on shaping local government law in Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Wpływ prawa międzynarodowego na prawo samorządu terytorialnego w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents selected aspects of the internationalization of Polish law in the area of local self-government after 1989. The scope of the subject is very wide, thus the author decided to choose the determinants which have directly influenced the present functioning of local self-government in the Republic of Poland. The aim of the study is to present the role of Polish international obligations in the shaping of the legislative process, and to show the significance of these commitments in the present self-government system in Poland. To realize the established aim, the author introduces the reader to the regulations of the Polish Constitution which refer to the local government and the place taken by international law in the internal legal order. In further subchapters, the author describes the impact of the legislative activity of the European Union and the Council of Europe on the shape of local government in Poland in order to summarize the conclusions of the analysis. The research was conducted by using the dogmatic method, and by analyzing the available literature in the subject matter. After 1989, due to the social and political changes, the Polish legislation (including the Constitution) opened up to the international law, which has had a significant impact on the functioning of public administration in Poland. Currently, the legal bases for the functioning of the administration in Poland are not only acts issued by the Polish Parliament and Government, but also the norms of the European Union and international law. Increasing activity in the field of EU legislation means de novo that the Polish public administration system is still evolving.
PL
W artykule zostały przedstawione wybrane przez autora aspekty związane z umiędzynarodowieniem prawa polskiego w aspekcie ustroju samorządu terytorialnego po 1989 r. Zakres tematyczny wybranego obszaru badawczego jest bardzo szeroki, dlatego autor wybrał tylko te determinanty, które bezpośrednio wpłynęły na obecny kształt funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Celem opracowania jest przedstawienie czytelnikowi roli zobowiązań międzynarodowych RP w kształtowaniu procesu prawotwórczego oraz ukazanie znaczenia tych zobowiązań w obecnym kształcie ustroju samorządowego w Polsce. Realizując założony cel autor wprowadza czytelnika w regulacje zawarte w konstytucji RP dotyczące samorządu terytorialnego oraz miejsca prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym. W kolejnych podrozdziałach autor opisuje wpływ działalności prawotwórczej Unii Europejskiej i Rady Europy na kształt obecnego samorządu terytorialnego w Polsce, aby w podsumowaniu wyprowadzić wnioski z przeprowadzonej analizy. Autor prowadził badania metodą prawno-dogmatyczną oraz przeanalizował dostępną literaturę w rzeczonym zakresie. W związku z przemianami społeczno - politycznymi po 1989 roku prawodawstwo polskie, w tym Konstytucja, otworzyły się na prawo międzynarodowe, co wywarło istotny wpływ na podstawy funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Podstawą prawną działania administracji w Polsce są dziś nie tylko akty wydawane przez polski parlament i rząd, ale także normy prawa unijnego i normy prawa międzynarodowego. Coraz większy udział działalności prawotwórczej Unii Europejskiej powoduje de novo kształtowanie się polskiego systemu administracji publicznej.
Year
Issue
24
Pages
107-114
Physical description
Dates
published
2018-04-30
Contributors
author
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Biernat S., 2002, Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego (zarys problematyki), Studia Prawno-Europejskie, 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 71-111.
 • Biernat S., Niedźwiedź M., 2012, Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP, [in:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, (eds.), System Prawa Administracyjnego, 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Instytut Nauk Prawnych PAN, C.H.Beck, Warszawa.
 • Chełmoński A., 1994, Polski samorząd terytorialny na tle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, [in:] P. Buczkowski (ed.), Odrodzenie samorządu terytorialnego. Budowa społeczeństwa obywatelskiego, II Kongres Samorządu Terytorialnego, Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Poznań.
 • Dolnicki B., 2005, Ustrój samorządu terytorialnego w świetle standardów europejskich, [in:] Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (eds.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław, pp. 41-52.
 • Izdebski H., 1996, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jaśkowska M., 1999, Europeizacja prawa administracyjnego, Państwo i Prawo, 54,11, p. 18.
 • Kieres L.,1998, Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, Samorząd Terytorialny, 9, pp. 3-80.
 • Kokocińska K., 2014, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Kulesza M., 2009, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, [in:] J. Supernat (ed.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 410-411.
 • Lipowicz I., 2008, Europeizacja administracji publicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 70,1, pp. 8-9.
 • Łętowski J., 1993, Rada Europy o postępowaniu administracyjnym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, 40, p. 93.
 • Niewiadomski Z., 2010, Pojęcie administracji publicznej, [in:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (eds.), System Prawa Administracyjnego, 1: Instytucje prawa administracyjnego, Instytut Nauk Prawnych PAN, C.H.Beck, Warszawa , p. 32.
 • Legal acts
 • Constitution of the Republic of Poland, 2 April 1997, Official Journal, 78, item 483.
 • Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the European Union (2012, 55, C 326, 01).
 • European Charter of Local Self-Government, 1994, Official Journal, 124, item 607.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-be9e83c3-2ae6-45a3-b4f2-669fe4402b84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.