PL EN


2008 | 1-2 | 143-146
Article title

Guarantee of Safety of Persons Taking Part in Criminal Legal Proceedings in Ukraine

Content
Title variants
PL
Gwarancja bezpieczeństwa osób biorących udział w postępowaniach karnych na Ukrainie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Referring constantly to relevant regulations of the Law of Ukraine, the article examines Ukrainian legislation pertaining to the safety guarantee for persons participating in criminal legal proceedings to ensure appropriate enforcement of justice. An analysis of an array of roles one may assume in criminal legal proceedings is followed by a listing of measures for guaranteeing safety, discussed in reference to the roles. Further, the rights of persons taken under the protection and relevant obligations of public prosecutors and courts are quoted. The article closes by listing safety guarantee-related activities and remedial actions that inspectors may use towards persons participating in criminal legal proceedings.
PL
Powołując się na odnośne przepisy Prawa Ukrainy, artykuł skupia się na tych postanowieniach, które dotyczą gwarancji bezpieczeństwa osób biorących udział w postępowaniu karnym dla zapewnienia właściwego przestrzegania prawa. Po analizie rozmaitych ról, w których jednostka może wystąpić w postępowaniu karnym, wymieniono środki gwarantujące bezpieczeństwo i omówiono je w nawiązaniu do poszczególnych ról. W dalszej części artykuł przedstawia prawa osób objętych ochroną oraz obowiązki prokuratury i sądów. Artykuł zamyka lista czynności i środków zaradczych, które mogą zostać wykorzystane przez inspektorów wobec osób biorących udział w postępowaniach karnych.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c00d3e5e-88b3-4c77-9aab-62f39d4ce1f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.