Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXIII/4 | 263–272

Article title

O cechach semantycznych jednostki języka wydarzyło się [coś]

Title variants

EN
On the semantic features of the language unit wydarzyło się [coś] ([something] happened)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony analizie semantycznej jednostki języka wydarzyło się [coś]. Istniejące definicje słownikowe danego wyrażenia z wielu powodów są niezadowalające, co uzasadnia podjęte badania. Analizę semantyczną oparto na kilku właściwych dla niej metodach: obserwacji kontekstów użycia jednostki wydarzyło się [coś], wysuwaniu hipotez o składnikach jej treści oraz weryfikacji danych hipotez za pomocą testów sprzecznościowych. W procesie badań przeprowadzono dekompozycję złożonego znaczenia jednostki na prostsze składniki semantyczne. Jednym z nich jest komponent sformułowany w sposób następujący: ‘p (to, co się stało) jest takie, że x jest nieobojętny wobec p’. Dany składnik znaczenia odróżnia analizowaną jednostkę od innych, bliskoznacznych, a także reguluje jej użycie w języku, m.in. warunkuje pojawianie się indywidualnych, wysoce subiektywnych ocen stanu rzeczy p w jej najbliższym kontekście.
EN
The article is devoted to semantic analysis of a language unit wydarzyło się [coś] ([something] happened). Dictionary definitions of this expression are unsatisfactory for many reasons, which justifies undertaking such research. Semantic analysis was based on several methods specific to it: scrutinising contexts of usage of the selected language unit wydarzyło się [coś], formulating hypotheses about the components of its meaning and verifying these hypotheses using contradiction tests. In the research process, complex meaning of the language unit was decomposed into simpler semantic components. One of them was formulated in the following way: ‘p (something that happened) is such that x is not indifferent to p.’ This component of meaning distinguishes the analysed unit from other synonymous units and regulates its usage in language as well, i.a. it conditions the emergence of individual, highly subjective judgements of the state of affairs p in its immediate context.

Year

Volume

Pages

263–272

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-c2cae9b7-794a-4354-a9eb-d80aa5d41501
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.