PL EN


2018 | 25 | 29-44
Article title

Zmienne losy sieci osadniczej regionu mazowieckiego, w tym Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Content
Title variants
EN
The variable fate of the settlement network of the Mazovia region (including the Warsaw Metropolitan Area)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój gospodarczy stolicy skutkuje jej rozwojem przestrzennym. Charakter tego rozwoju nie jest prawidłowy, gdyż na jej peryferiach i poza jej granicami rozciąga się strefa aglomeracji nie objęta planową urbanizacją. Rozrost aglomeracji bez wspólnego planu stanowi zagrożenie dla tożsamości małych miast w niej zagłębionych. Następnym wielkim zagrożeniem jest niedorozwój szynowego zintegrowanego transportu publicznego spajającego Warszawę i aglomerację, szczególnie w jej południowej części. Aby zahamować proces rozlewania się aglomeracji wyznaczenie zielonego pierścienia wokół aglomeracji Warszawy mogłoby ograniczyć wciskanie się zabudowy w piękny krajobraz i urealnić koncepcję wzajemnej wymiany usług między mieszkańcami Warszawy a mieszkańcami sąsiednich gmin. Szansę dla realizacji tej koncepcji stanowi bogaty zasób atrakcyjnych terenów przyrodniczych pod Warszawą i pięknie odnowionych centrów zabytkowych miasteczek dla turystyki kulturowej i rekreacji.
EN
The economic development of Warsaw, the Polish and Mazovian capital, results in its spatial development. The nature of the latter development is not correct when on the outskirts of the capital city and outside its borders there is an agglomeration zone not covered by planned urbanization. The growth of the agglomeration without a plan poses a threat to the identity of the small towns it encompasses. The next great threat is underdeveloped integrated public transport, especially rail-based services, serving to connect Warsaw and the agglomeration, especially in its southern part. In order to stop the process of agglomeration sprawl, a green ring should be designated around the Warsaw agglomeration, so as to limit the scope at which new buildings gradually replace a beautiful landscape and to make real the concept of mutual exchange of services between the residents of Warsaw and the neighboring municipalities. An opportunity for the implementation of this concept through cultural tourism and recreation is provided by the large number of attractive natural areas near Warsaw and beautifully renovated centers of historical towns. Key words: Mazovia region, Warsaw Metropolitan Area, settlement network, suburbanization, rail transport, road beltways, image of the city, cultural heritage and urban renewal, the natural environment
Year
Issue
25
Pages
29-44
Physical description
Dates
published
2018-05-11
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
References
 • Bański J., Czapiewski K.Ł., Mazur M., Policentryczność rozwoju Mazowsza, 2012, Mazowsze Studia Regionalne, 10, MBPR, Warszawa, s. 71-88.
 • Chmielewski J.M., 2002, Koncepcja rozwoju aglomeracji warszawskiej a jej stan obecny, [w:] Osiągnięcia i perspektywy warszawskiego środowiska urbanistów i planistów przestrzennych (u progu 80-lecia TUP), Oddział Warszawski TUP, s. 58-73.
 • Chmielewski J., Syrkus S., 2013, Warszawa funkcjonalna. Przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego, SARP, Warszawa.
 • Kochanowska D., Kochanowski M, 2012, W stronę miasta, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa.
 • Kochanowski M., 2005, Suburbanizacja – dezurbanizacja – reurbanizacja. Refleksje po konferencji Problemy Suburbanizacji, Urbanista, 11, s. 39-40.
 • Kolej w Warszawie i Województwie Mazowieckim, 2017, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, Internet.
 • Mała Obwodnica Warszawy, 2017, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, Internet.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 2004, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, 2010, MBPR, Warszawa.
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy, 2006, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
 • Sumień T. i in., 2009, Podstawy rozwoju małych miast w Polsce – diagnoza – prognoza – synteza stanu istniejącego i zamierzonego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
 • Śleszyński P., 2012, Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza, Seria Trendy Rozwojowe Mazowsza, 8, MBPR, Warszawa.
 • Topczewska T., Bartoszewicz D., Donimirska K., W. Siemiński, 2005, Rewitalizacja miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c307a9a0-4dea-4eea-8676-f914c585b21c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.