PL EN


Journal
2017 | 43 | 1 | 16-29
Article title

Myśli o edukacji z perspektywy ideologii (edukacyjnych?) Jako wartościowych społeczno-politycznych analiz i refleksji

Content
Title variants
EN
Considerations on education from the perspective of (educational?) Ideologies as valuable socio-pedagigical analyses and reflections
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Strategie ideologizowania przez polityków edukacji mają charakter aktywnego i względnie otwartego (jawnego) ideologizowania m.in. praktyk analityczno-retorycznych edukacji. Są to elementy względnie dobrze czytelnych strategii retoryki polityczno-publicznej. Na ogół nie przybierają one wyrafinowanych form. To, które elementy ideologiczne zostały „wymieszane” z określonymi elementami edukacyjnymi, kto za to odpowiada, co chce przez to politycznie osiągnąć jest dosyć czytelne. Fakt przeważnie niskiego wyrafinowania jawnych strategii mieszania edukacji z polityką i ideologią nie powoduje jednak słabych recepcji społecznych. To, że „mieszanie” elementów edukacji z polityczno-ideologicznymi jest potencjalnie łatwo demaskowalne, nie prowadzi jeszcze do społecznych demistyfikacji ideologii w przytaczanych publicznie twierdzeniach polityków. Często bywa i tak, że ideologiczny kontekst twierdzeń edukacyjnych umyka uwadze opinii publicznej.
EN
Strategies of ideologization of education used by politicians take the form of active and relatively open (overt) ideologization, among others, of analytical and rhetorical practices in education. They are elements of relatively clear strategies of political and public rhetoric. Usually, they do not take refined forms. Which ideological elements are ’blended’ with particular educational elements, who is responsible for the blending, and what the person wants to politically achieve with this is quite transparent. The frequently poor refinement of open strategies of the blending of education and politics/ideology does not result in poor social reception. The fact that the ’blending’ of educational and political-ideological elements is easy to expose does not, however, lead to the social demystification of the ideologies used by politicians in public statements. Frequently, the ideological context of educational statements escapes the general public’s attention.
Journal
Year
Volume
43
Issue
1
Pages
16-29
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogorski
References
 • Bourdieu P. (2009) O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chomsky N. (2002), Media Control. The spectacular Achievements of Propaganda, Steven Stories Press, New York.
 • Foucault M. (2011), Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Goćkowski J. (2006), Uczony i polityk: zbieżność i rozbieżność interesów oraz aspiracji, „Nauka”, nr 4, s. 73-83.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Herman E. S., Chomsky N. (1998), Manufacturing consent. The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York.
 • Łosiewicz D. (2014), Rodzicu, nic nie możesz! Władza wciąż będzie utrudniała nam życie. Czy ktoś w rządzie Tuska w ogóle myśli o dobru dzieci?! WPolityce.pl 04.01.2014.
 • Popper K. R. (1997), Droga do wiedzy: domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sontheimer K. (2008), Zmiany świadomości politycznej w konsekwencji studenckiego protestu. tłum. L. Żyliński, [w:] O kondycji Niemiec. Tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku, red. J. Jabłkowska, L. Żyliński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Stengers (2000), The Invention of Modern Sciences, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Śliwerski B. (1996), Klinika szkolnej demokracji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Śliwerski B. (Red.) (2007), Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Wojtyła K. (2001), Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c348a01f-34fc-44fa-99c8-397a2112f5f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.