Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 27 | 103-121

Article title

Adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Piekartach

Content

Title variants

EN
Landscaping adaptation of the historical estate and park complex in Piekarty, Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł powstał na podstawie prac przedprojektowych przeprowadzonych we wsi Piekarty, w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Obszarem badań objęto zabytkowy park z aleją dojazdową i stawem oraz niewielką część rozległego założenia dworsko-parkowego, którą dawniej stanowiły grunty rolnicze, dolina rzeki ze stawami rybnymi, stajniami i innymi obiektami gospodarczymi. Podstawowym celem opracowania było zebranie danych niezbędnych do wykonania projektu uwzględniającego zarówno ochronę istniejących wartości jak i dostosowanie terenu do potrzeb współczesnego użytkownika. Standardową metodę analiz terenu rozszerzono o badanie związków i zależności między parkiem a jego bliższą i dalszą okolicą. Przedstawiono propozycję pozyskiwania informacji także z otoczenia, zakładając że gatunki istniejące jeszcze poza parkiem mogły występować w parku lub mogłyby żyć w parku po rewaloryzacji. Szczególną uwagę zwrócono na identyfikację istniejących elementów i ich pozostałości mających wartości przyrodnicze i kulturowe, a także na wytyczne konserwatorskie dotyczące obszaru zabytkowego. W analizach przedprojektowych badano składniki i cechy krajobrazu takie jak: powietrze atmosferyczne, wody (płynące i stojące), szata roślinna i świat zwierzęcy, gleby, rzeźba terenu, cechy estetyczno-widokowe oraz elementy wprowadzone przez człowieka. Zaproponowano kilka rozwiązań różniących się stopniem zachowania istniejących elementów i układem kompozycyjnym. Będą one służyły dyskusji w celu wyboru optymalnego sposobu zagospodarowania terenu.
EN
The paper is based on project preparation works carried out in Piekarty, a village located in the southwestern part of the Mazovia region in Poland. The field study covered the historical park, including the access lane and a pond, and a small portion of the vast Piekarty estate and park complex that had once encompassed farmlands, river valley areas and fish ponds as well as stables and other outbuildings. The main objective was to gather all the necessary data for preparing a project serving to preserve the historical features while adapting the landscape to the needs of today’s user. The study employed the standard terrain evaluation methodology along with a detailed examination of the connections and correlations between the park and its immediate and further surroundings. The paper proposes that information on the surroundings be collected as well, as the species present outside the park could have inhabited the park grounds or would be able to inhabit them after the restoration works. Special emphasis was placed on identifying those features or their remnants which are of special natural and cultural interest. Attention was also paid to adhering to conservation guidelines as regards the protected historical area. Analyses at the stage of project preparation concerned landscape components and characteristics, such as atmospheric air, flowing and standing waters, vegetation and wildlife, soil types, relief, natural scenery and man-made structures. A number of landscaping solutions were also suggested, varying as to the degree of preservation of the existing landscape elements and possible layouts of the park. They will constitute the basis for a discussion leading to the selection of the optimal land use and design.

Year

Issue

27

Pages

103-121

Physical description

Dates

published
2018-12

Contributors

 •  Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • SGGW, Katedra Architektury Krajobrazu

References

 • Domagała A., 1997, Zespoły pałacowo-dworsko-parkowe z XVIII-XIX w. na obszarze obecnego województwa radomskiego [w:] S. Piątkowski (red.), Z dziejów Radomia i Regionu Radomskiego, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXII, 1–2, s. 46-67.
 • Libicki M., Libicki P., 2013, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, (1) 2009 i (2), Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • Majdecki L., 1977, Recenzja ewidencji parku, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, ul. Kopernika 36/40 i arch. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Majdecki L., 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ozimkowska, Wojtatowicz, Wojtatowicz, 2015, Projekt rewitalizacji zabytkowego Parku w Piekartach oraz projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przyległego do parku [w:] archiwum Aster-Park L.Ozimkowska, J. Wojtatowicz.
 • Ozimkowska L., Pietrzykowska K., Wojtatowicz J., Wojtatowicz T., 2017, Projekt koncepcyjny Parku w Piekartach z uwzględnieniem rewaloryzacji terenu zabytkowego [w:] archiwum Aster-Park L. Ozimkowska, J. Wojtatowicz.
 • Tomaszewska M., 2015, Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem, Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Nowy Ogród”, Przysucha [w:] archiwum Aster-Park L. Ozimkowska, J. Wojtatowicz.
 • Wiśniowska Z., Śledziński S., 1977, Dokumentacja ewidencyjna parku zabytkowego w Piekartach, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, ul. Kopernika 36/40 i arch. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Wojtatowicz J., Ozimkowska L., 2009, Krajobraz dziedziczny. Problemy współczesnej architektury i budownictwa, Materiały II Krajowej Konferencji ARCHBUD 2009, BEL Studio, Warszawa,
 • s. 300-308.
 • Wojtatowicz J., 2010, Ocena drzew szczególnych w krajobrazie [w:] B. Szulczewska, M. Szumański (red.), Horyzonty Architektury Krajobrazu. Metoda architektury krajobrazu, SGGW, Urząd Miasta stołecznego Warszawy, Wydawnictwo „Wieś Jutra”, Warszawa.
 • Wojtatowicz J., 2012, Particular element and detail in landscape architecture. Element szczególny i detal w architekturze krajobrazu [w:] A Special Element in its Surroundings, OW WSEiZ, Warsaw, s. 11-26.
 • Wytyczne Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.03.2015 r.
 • Piekarty ok. 1843 – Mapa Kwatermistrzowska 1:126 000. Geoportal.gov
 • Piekarty ok. 1915 – Karte des Westlichen Russlands 1:100 000. Geoportal.gov
 • Piekarty ok. 1937 – Wojskowy Instytut Geograficzny 1:100 000. Geoportal.gov

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-c53f0307-1d8e-4b81-86a8-adfc9877e4a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.