PL EN


Journal
2018 | 22 | 2(51) | 41-72
Article title

Odniesienie młodzieży XXI wieku do wartości na przykładzie młodzieży Kujaw wschodnich

Content
Title variants
EN
The 21st Century Young People’s Attitude Towards the Values on the Example of Selected Religious-Moral Values of Young People of Eastern Kuyavia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Młodość jest czasem kształtowania odniesienia do wartości. Rodzi się ono w wyniku rozwijającej się w tym okresie podmiotowości. Młodzi zdobywają się na osobisty stosunek do wielu wartości, w tym również do wiary w Boga. Stosunek ten kształtuje się na skutek wpływu rodziny, oddziaływania wspólnoty religijnej uzewnętrzniającej się przez parafie oraz nauczanie religii. Z drugiej strony jej postawa kształtuje się na skutek wychowawczego wpływu wielu wspólnot i instytucji przekazujących alternatywne spojrzenie na świat i inne odniesienia do wartości. Badania przeprowadzone wśród młodzieży Kujaw wschodnich ujawniają akceptację wartości katolickich przez znaczną grupę młodzieży, a także pozwalają dostrzec pewną część młodzieży, która oddala się od uznanych wartości. Wspólnota katolicka pragnąca zachować swoją tożsamość powinna stale troszczyć się o jak najpełniejszy przekaz wartości katolickich. W proces ten powinni być włączeni wierzący rodzice, wspólnota religijna oraz nauczyciele religii. Również i to inspiruje do realizowania duszpasterstwa katechetycznego.
Youth is the time to shape an attitude towards the values. This is due to the development of subjectivity in this period. Young people acquire the personal relationship with many values including the faith in God. This relationship is shaped by the influence of the family, the influence of the religious community manifesting itself through the parishes and the teaching of religious education. On the other hand, its attitude is shaped by the educative influence of many communities and institutions that provide an alternative view on the world and alternative reference to the values. The study conducted among young people of Eastern Kuyavia reveals the acceptance of Catholic values by a large group of young people but also allows to notice a certain part of the young people who abandon these recognized values. The Catholic community who wants to keep its identity should always be concerned about the fullest possible transfer of Catholic values. Believing parents, religious communities, and religious education teachers should be involved in this process. It also inspires carrying out catechetical pastoral care.
Journal
Year
Volume
22
Issue
Pages
41-72
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz, Warszawa 2003.
 • Kalembka S., Kujawy Wschodnie w powstaniu styczniowym. Rys wybranych zagadnień, w: Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, red. S. Kalembka, Warszawa 1989, s. 7–79.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.
 • Kujawski H., Historia diecezji włocławskiej, w: „Rocznik Diecezji Włocławskiej 2011”, red. A. Niemira, Włocławek 2011, s. 41–82.
 • Mariański J., Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana, Toruń 2012.
 • Morawski M., Monografia Włocławka, wyd. 2., Włocławek 2003.
 • Osial W., Misja wychowawcza lekcji religii w szkole, „Warszawskie Studia Teologiczne” 25 (2012) nr2, s. 269–280.
 • Piwowarski W., Stosunek uczniów i studentów do podstawowych wartości społeczeństwa polskiego, „Życie Katolickie” 9 (1990) nr 2, s. 63–68.
 • Ryczan K., Wartości katolików a typ środowiska miejskiego, Lublin 1992.
 • Skoczylas K., Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich, Włocławek 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c54cf2af-55bd-4f03-8d52-b12b69d28194
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.