PL EN


2008 | 1-2 | 169-190
Article title

Aspekty kształtowania bezpiecznej przestrzeni na przykładzie wybranej gminy

Content
Title variants
EN
Aspects of shaping secure space following the example of a selected commune
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym obszarem tematycznym publikacji, będącym inspiracją do podjęcia tematu, jest przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością za pomocą rozwiązań przestrzennych oraz związkami ukształtowania przestrzeni i występowaniem przestępczości tzw. pospolitej. Bezpieczeństwo jest wartością należącą do najważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o egzystencję człowieka, obowiązkiem państwa jest zatem zapewnienie go m.in. poprzez inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom kryminogennym. Przedsięwzięcia te wymagają szerokiego współdziałania administracji rządowej, samorządów i organizacji społecznych, o czym często się zapomina. W modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa jest miejsce dla wszystkich podmiotów. Wiodącą rolę z reguły przypisuje się Policji, zapominając, że przestępczość jest zjawiskiem cywilizacyjnym, a Policja w walce z nią nie może być osamotniona. Jej działania muszą być wsparte i uzupełnione aktywnością społeczności lokalnych oraz samorządów. Policja winna działać na zasadzie doradcy i partnera. Zrozumienie, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za własne bezpieczeństwo, to uświadomienie roli obywateli i zapobieganie przestępczości w najbliższym otoczeniu.
EN
The main subject of the publication is preventing the risks of crime by spatial solutions and the relations between forming the space and the occurrence of the so called common crime. Safety is a value belonging to the most essential issues concerning human existence, thus the duty of the state is to guarantee safety by initiating and organising actions aiming at preventing crimes and offences and counteracting criminogenic effects. These undertakings require wide cooperation of government administration, local governments and social organizations, which is frequently forgotten. In the model of securing order and safety there is space for all the subjects. The leading role is attributed to the police, forgetting that crime is civilisation phenomenon, and the police cannot be left alone with fighting with it. Its actions must be supported and supplemented with actions of local communities and governments. The police ought to act as advisors and partners. The understanding that we are all responsible for our own safety is making the citizens realise their roles and preventing crime in the neighbourhood.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c80c44c6-f796-44bf-8e12-51edb7693610
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.