PL EN


2017 | Rodzina 2(19)2017 | 45-66
Article title

Analiza dysfunkcji występujących w rodzinie japońskiej na przykładzie Hikikomori i syndromu męża na emeryturze (RHS)

Content
Title variants
The analysis of dysfunctions occurring in the Japanese family − hikikomori and retired husband syndrome
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dostrzeganie istnienia różnic kulturowych prowadzi często do wyciągania pochopnych wniosków dotyczących unikalności jakiegoś zjawiska. Problematyka ta zostanie omówiona na dwóch przykładach: syndromu męża na emeryturze (shujin zaitaku sutoresu shōkōgun – RHS) i syndromu wycofania społecznego (shakaiteki hikikomori). RHS opiera się na założeniu, że przejście męża na emeryturę wywołuje u kobiet znaczne zwiększenie poziomu stresu, który przekłada się później na ich problemy zdrowotne. Co prawda występuje ono także w kulturach zachodnich, niemniej skala tego zjawiska jest wielokrotnie mniejsza niż w Japonii. Syndrom hikikomori dotyka przeważnie ludzi młodych oraz w średnim wieku. Jego głównym objawem jest unikanie wszelkich interakcji społecznych, skutkujące stałym przebywaniem w domu i niechęcią nawiązywania kontaktów z innymi osobami (nawet rodzicami). Badacze tego zjawiska podzielili je na dwie grupy. „Wtórne hikikomori” (secondary hikikomori) dotyczy ludzi, u których stwierdzono różnego rodzaju problemy psychiczne, natomiast „pierwotne hikikomori” (primary hikikomori) dotyka osób nieposiadających żadnych schorzeń psychicznych. Przypuszcza się, że w tym drugim przypadku główną przyczyną występowania objawów są przemiany w sferze społeczno-kulturowej. Do niedawna uważano, że hikikomori i RHS są schorzeniami unikalnymi, związanymi bezpośrednio z kulturą japońską. Tymczasem badania przeprowadzone w ostatnich latach przez psychologów społecznych potwierdziły występowanie podobnych przypadków także poza terenem Japonii.
EN
The perception of the existence of cultural differences often results in jumping to conclusions concerning the uniqueness of a phenomenon (it is considered that it occurs only in this one, particular culture).This issue will be discussed at two examples: Retired Husband Syndrome – RHS (shujin zaitaku sutoresu shōkōgun) and Social Withdrawal Syndrome (shakaiteki hikikomori). RHS is based on the assumption that husbands retirement causes a significant increase in stress levels of women, which translates into their later health problems. Admittedly, it occurs also in Western cultures, but the scale of this phenomenon is many times smaller than in Japan. Hikikomori syndrome affects mostly young and middle-aged people. Its main symptom is to avoid any social interaction, resulting in a constant remaining at home and reluctance to contacting other people (even parents). Researchers of this phenomenon divided it into two groups. “Secondary hikikomori” applies to people who were suffering from various kinds of psychological problems, while the “primary hikikomori” to those with no mental illness. It is believed that in the latter case the major prevalence of the syndrome are the socio-cultural changes. Until recently it was thought that hikikomori and RHS are a unique disease, directly related to the Japanese culture. However, the research conducted by social psychologists over the years, confirmed the existence of similar cases also outside Japan.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-c9b5030e-7797-4085-8465-80e7b3457a95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.