Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 95-110

Article title

Ambient Air Pollution as a Human Security Challenge in Poland

Content

Title variants

PL
Zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego jako wyzwanie dla bezpieczeństwa jednostki ludzkiej w Polsce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to identify the scale of ambient air pollution in Poland and to assess the threats it poses to human security. Answering the research questions posed: (1) the concentrations of which pollutants pose the greatest threat to the life and health of Poles, and what are the sources of their emissions?; (2) what acts of law have been introduced by the national authorities in order to ensure that air quality conforms to European standards as concerns the pollutants posing the greatest threat to the life and health of Poles?; (3) are the solutions adopted sufficient, and if not – what course of action should be taken into account to ensure human safety in terms of clean air? leads to the conclusion that low quality air is among the major environmental threats to Polish people. Admittedly, the constitutional duty of the public authorities to take adequate measures aimed at limiting the level of air pollution and its negative effect on human life has not fulfilled at a sufficient level yet.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja skali zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego w Polsce oraz ocena zagrożeń, jakie stwarza ono dla bezpieczeństwa jednostki ludzkiej. Odpowiedzi na postawione pytania badawcze: (1) stężenia których zanieczyszczeń stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków oraz jakie są źródła ich emisji?; (2) jakie działania podejmowane są przez władze centralne w celu zagwarantowania jakości powietrza zgodnej ze standardami europejskimi w odniesieniu do zanieczyszczeń stwarzających największe zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków?; (3) czy przyjęte rozwiązania są wystarczające, a jeśli nie – jakie kierunki działań powinny być wzięte pod uwagę, by zapewnić bezpieczeństwo jednostki ludzkiej w odniesieniu do czystości powietrza? – prowadzą do wniosku, że powietrze niskiej jakości stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń środowiskowych dla polskich obywateli. Konstytucyjny obowiązek podjęcia przez władze publiczne działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia powietrza oraz jego negatywny wpływ na zdrowie ludzi, nie jest realizowany w sposób wystarczający.

Contributors

  • Adam Mickiewicz University, Poznań

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-cb0ea4ae-8b41-46cd-a580-a7d724ac00fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.