Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 44 | 2 | 81-92

Article title

Społeczny ethos uczonych a procesy „zurzędniczania” nauki

Content

Title variants

EN
The social ethos of scientists and the processes of science becoming beurocratic

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł stawowi wynik namysłu nad zagadnieniem społecznego ethosu uczonych w kontekście dominacji ujmowania nauki w perspektywie ilościowej. Przedstawione stanowiska dotyczące ról przypisywanych luminarzom nauki są wybraną reprezentacją podejść klasycznych nauki polskiej. Uzupełniają się zarówno w kontekście instytucjonalnym (prof. K. Twardowski), jak i społecznym (prof. F. Znaniecki). Pozostają również w ścisłym związku z uniwersalnym przesłaniem zawartym w rocie ślubowania składanego przez pracowników nauki podczas uroczystości promocji doktorskiej, czyli na progu ich inicjacji akademickiej. Intencją zestawienia klasycznych podejść do rol i wynikającego z nich ethosu uczonych z aktualnymi problemami odnotowywanymi w środowisku nauki polskiej jest próba zachęty do autorefleksji o statusie naukowym „ ja” naukowców. Mogą temu służyć odpowiednie narzędzia konstruowane indywidualnie na potrzeby autoanalizy. Wskazana analiza może również udoskonalić dialog akademicki o stanie nauki i rozwiązaniach, które ułatwią jej rozwój w teraźniejszości i przyszłości. Rozważania są prowadzone z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych. Opierają się na przywołaniu klasycznych w polskiej nauce stanowisk określających ethos uczonych i ich społeczne role. Konstytuują one bowiem, w przyjętym podejściu, pozycję nowoczesnego naukowca zarówno w środowisku akademickim, jak i w tzw. otoczeniu zewnętrznym.
EN
This article results from the reflection over the social ethos of scientists in the context of the domination of the quantitative perspective on the framing of science. The presented positions concerning the roles assigned to the luminaries of science represent the classical approaches in Polish science. They are mutually complementary, both in the institutional (Prof. K. Twardowski) and social (Prof. F. Znaniecki) contexts. They are also related to the universal message contained in the doctoral vows taken by scientists during the doctoral promotion ceremony, i.e. at the beginning of their academic careers. The intention to combine classical approaches to the roles and the resulting ethos of scientists with the current problems recorded in the Polish science environment aims to encourage self-reflection over the scientific status of the scientist’s “I”. Adequate tools constructed individually for self-analysis can serve this purpose. The indicated analysis may also improve the academic dialogue about the situation of science and about solutions that will facilitate its present and future development. The considerations are conducted from the perspective of humanities and social sciences. They are based on recalling the classical in Polish science positions defining the ethos of scientists and their social roles. It is so because, according to the adopted approach, they form the position of the modern scientist both in the academic environment and in the so-called outside environment.

Journal

Year

Volume

44

Issue

2

Pages

81-92

Physical description

Contributors

References

  • Greenwood D. J., Levin M. (2014), Reforma nauk społecznych i uniwersytetów przez badania interwencyjne, [w:] Metody badań jakościowych, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, PWN, Warszawa, T. 1, s. 77-106.
  • Keynes J. M. (1937), The General Theory of Employment, [w:] „The Quarterly Journals o Economics”, Vol. 51, Nr 2, February, s. 209-223.
  • Keynes J. M. (2011), Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Ossowska M. (1973), Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa.
  • Radlińska H. (1935), Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Nasza Księgarnia, Warszawa.
  • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław.
  • Sheehan B. (2009), Understanding Keynes’ General Theory, Palgrave Macmillan, London.
  • Twardowski K. (2011; 1933), O dostojeństwie Uniwersytetu, UAM, Poznań.
  • Znaniecki F. (1984), Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-cc25ff1b-ca98-4bb2-8451-2b9d7901c07e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.