PL EN


2019 | 14 | 17-75
Article title

Warszawskie sezony Salomei Kruszelnickiej (1898–1902)

Content
Title variants
EN
Warsaw seasons of Salomea Kruszelnicka (1898–1902)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony omówieniu działalności artystycznej Salomei Kruszelnickiej w latach 1898–1902. Uwzględniono przede wszystkim jej występy na scenie operowej Warszawskich Tea- trów Rządowych. Relację uzupełniono sprawozdaniem na temat pozostałych działań artystki w tym okresie. Praca została napisana w oparciu o materiał źródłowy zebrany w prasie wychodzącej w ośrodkach polskich, Lipsku („Signale für die musikalische Welt”) i Petersburgu (polskojęzyczny tygodnik „Kraj”). Recenzje poświęcone występom Kruszelnickiej stanowią cenny dokument recep- cji jej sztuki, a przy okazji tworzą ciekawy obraz wycinka warszawskiej kultury muzycznej prze- łomu XIX i XX wieku – czasu, w którym starły się ze sobą tradycyjne poglądy na sztukę z prądami modernistycznymi.
EN
The article discusses the artistic activity of Salomea Kruszelnicka in the years 1898–1902. It predominantly concerns her performances on the stage of the Warsaw Government Theatres. The account is supplemented with a report on her other activities in that period. The work is based on source material gathered from the press published in Poland, Leipzig (“Signale für die musikalische Welt”) and Saint Petersburg (the Polish-language weekly “Kraj”). The reviews of Kruszelnicka’s performances constitute a valuable record of the reception of her art and, at the same time, paint an interesting picture of a fragment of Warsaw’s musical culture at the turn of the nineteenth and twentieth centuries – a time when traditional views on art clashed with modernist trends.
Year
Issue
14
Pages
17-75
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • -a- [Aleksander Rajchman], Salomea Kruszelnicka, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1899, nr 806, s. 115.
 • A.[eksander] Pol.[iński], Jubileusz „Halki”, „Kurier Warszawski” 1900, 27 li- stopada (10 grudnia), nr 341, s. 2.
 • B[enedykt] F[ilipowicz], Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1898, 24 listopada (6 grudnia), nr 337, s. 3.
 • Becker Robert, Przegląd muzyczny, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1901, nr 950, s. 551.
 • Bogusławski Władysław, Na scenie i na estradzie, „Tygodnik Ilustrowany” 1900, nr 23, s. 456.
 • Bogusławski Władysław, Teatr i Muzyka. IV, „Biblioteka Warszawska” 1903, t. 1, z. 1.
 • Czekalski Eustachy, W cieniu zamkowego zegara, Warszawa 1956.
 • Dur und Moll, „Signale für die musikalische Welt” 1899, 14 października, nr 49, s. 774.
 • Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy” 1898, nr 41, s. 453.
 • Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy” 1898, nr 42, s. 465.
 • Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy” 1899, nr 5, s. 54.
 • Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy” 1900, nr 5, s. 39.
 • Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy” 1901, nr 16, s. 186.
 • Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy” 1901, nr 23, s. 272.
 • Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy” 1901, nr 25, s. 296.
 • Galberti, Die italienische Opern-Saison in St. Petersburg, „Signale für die musi- kalische Welt” 1900, 24 lutego, nr 19, s. 289–290.
 • Gama [Antoni Sygietyński], W przelocie. Warszawa, 19 stycznia, „Kraj” 1902, 11 (24) stycznia, nr 2, s. 20.
 • Gawalewicz M[arian], Na Kasę literacką, „Kurier Warszawski” 1899, 15 (27) listopada, nr 328, s. 3.
 • Interim, Przegląd muzyczny, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1900, nr 872, s. 282.
 • Jasieński Feliks, Muzyka, „Chimera” 1901, t. 2, nr 4/5, s. 347.
 • Joteyko Tadeusz, Z muzyki, „Przegląd Tygodniowy” 1901, 10 (23) listopada, nr 47, s. 558.
 • Korolewicz-Waydowa Janina, Sztuka i życie. Mój pamiętnik, Wrocław 1969. Mat., U primadonny, „Kraj” 1900, 21 stycznia (2 lutego), nr 3, s. 43.
 • Miller A.[ntoni], Przegląd muzyczny, „Głos” 1902, 13 (26) kwietnia, nr 17, s. 277. Notatki, „Kraj” 1902, 9 (22) maja, nr 19, s. 218
 • Notatki, „Kraj” 1902, 17 (30) maja, nr 20, s. 230.
 • [b.n.a.], Opera, „Kurier Warszawski” 1902, 21 czerwca (4 lipca), nr 182, s. 1. Opieński Henryk, Livia Quintilla, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1902, nr 970, s. 201.
 • Poliński Aleksander, Dama pikowa, „Kurier Warszawski” 1900, 27 października (9 listopada), nr 310, s. 3.
 • Poliński Aleksander, Eugeniusz Oniegin. I, „Kurier Warszawski” 1899, 23 kwietnia (5 maja), nr 123, s. 1.
 • Poliński Aleksander, Eugeniusz Oniegin. II, „Kurier Warszawski” 1899, 24 kwietnia (6 maja), nr 124, s. 2.
 • Poliński Aleksander, Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1899, 10 (22) marca, nr 81, s. 3.
 • Poliński Aleksander, Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1901 nr 103 z 2 (15) kwietnia, s. 3.
 • Poliński Aleksander, Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1899, 18 (30) maja, nr 147, s. 3.
 • Poliński A.[leksander], Werter, „Kurier Warszawski” 1901, 6 (19) listopada, nr 320, s. 3.
 • Poliński A.[leksander], Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1901, 16 (29 listopada), nr 330, s. 4.
 • Poliński A.[leksander], Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1902, 7 (20) kwietnia, nr 108, s. 9.
 • Poliński A.[leksander], Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1902, 12 (25) listopada, nr 326, s. 3.
 • Przegląd prasy, „Kraj” 1900, 25 lutego (9 marca), nr 8, s. 17.
 • Starczewski Feliks, Piotr Czajkowski, Oniegin [...], „Przegląd Tygodniowy” 1899, nr 19, s. 224.
 • Sygietyński Antoni, Wczorajsza „Halka”, „Kurier Warszawski” 1898, 25 wrze- śnia (7 października), nr 277, s. 2–3.
 • Sygietyński Antoni, Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1898, 29 września (11 paź- dziernika), nr 281, s. 2.
 • Sygietyński Antoni, Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1898, 1 (13) października, nr 283, s. 2–3.
 • Sygietyński Antoni, Z muzyki, „Kurier Warszawski” 1898, 17 (29) listopada, nr 330, s. 3.
 • Teatr i Muzyka, „Kurier Warszawski” 1900, 17 (30) października, nr 300, s. 1. [tekst bez tytułu], „Kurier Warszawski” 1900, 26 listopada (9 grudnia), nr 340, s. 4. W. Ad...., Od Redakcji, „Kraj” 1900, 3 (16) marca, nr 9, s. 21.
 • [b.n.a.], W Petersburgu, „Kraj” 1900, 4 (16 lutego), nr 5, s. 19.
 • Wiadomości bieżące, „Kraj” 1900, 28 stycznia (9 lutego), nr 4, s. 20. Wiadomości bieżące, „Kraj” 1900, 4 (16) lutego, nr 5, s. 19.
 • Z Teatru i Muzyki, „Kurier Warszawski” 1900, 23 lutego (7 marca), nr 66, s. 4. Z Teatru i Muzyki, „Kurier Warszawski” 1900, 2 (15) listopada, nr 316, s. 4.
 • Z Teatru i Muzyki, „Kurier Warszawski” 1901, 19 kwietnia (4 marca), nr 63, s. 2. Z Teatru i Muzyki, „Kurier Warszawski” 1901, 13 (26) maja, nr 144, s. 5.
 • Z Teatru i Muzyki, „Kurier Warszawski” 1901, 17 (30) czerwca, nr 178, s. 5.
 • Z Teatru i Muzyki, „Kurier Warszawski” 1902, 4 (17) kwietnia, nr 105, s. 2.
 • Z Teatru i Muzyki, „Kurier Warszawski” 1902, 21 kwietnia (4 maja), nr 122, s. 4.
 • Dziadek Magdalena, Warszawa – Petersburg. Kontakty muzyczne dwóch stolic na przełomie XIX i XX wieku, „Muzyka” 2009, nr 3, s. 181–204.
 • Szczepańska-Lange Elżbieta, Życie muzyczne w Warszawie, [w:] Historia muzyki polskiej, red. S. Sułkowski, t. 5: Romantyzm, cz. 2 B: 1850–1900, Warszawa 2010.
 • Szczublewski Józef, Publiczność teatralna w Warszawie (1868–1883), [w:] Teatr warszawski II połowy XIX wieku, red. T. Sivert, Wrocław 1957, s. 73.
 • Świątek Adam, Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji, Kraków 2014.
 • Zwinogrodzka Wanda, Przypadki bojkotu w życiu teatralnym Warszawy, [w:] Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków 1988.
 • Blyth-Schofield Susan, Kruszelnicka Salomea [hasło w:] Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 10 Kem-Ler, red. Ludwig Finscher, Kassel-Ba- sel, s. 777–778.
 • Kutsch K.J., Riemens Leo, Kruszelnicka Salomea [hasło w:] Grosser Sängerlexi- con, wyd. 3, Bern-München 1999, s. 1930.
 • Sieradz Halina, Kruszelnicka Salomea, [hasło w:] Encyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna klł, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 1997, s. 218.
 • https://www.researchgate.net › publication › 288617189_Genderowy_i_naro- dowy dyskurs w biografii Salomei Kruszelnickiej [stan z 2.01.2018].
 • http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/41322/salomea-kruszelnicka [stan z 3.01. 2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2545-3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-cca44685-ccf9-4b6f-bfbb-28201ad6c0e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.