PL EN


Journal
2017 | 43 | 1 | 148-162
Article title

Kompetencje nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu. Z badań etno-pedagogicznych

Content
Title variants
EN
The teachers’ competences in using information and communication technology. From ethno-pedagogical research.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses cultural contexts of forming teachers’ competences in information and communication technology. Based on the results of the studies carried out with the use of educational ethnography (participant observation, interviews, performance), which studies identify barriers in reaching in everyday school reality for new technologies allowing changes (following the schema of ’from passing knowledge to constructing knowledge’) in the teaching model, the authors of this article suggest solutions in the form of interventional participant study.
PL
W tekście podejmujemy dyskusję kulturowych kontekstów formowania się kompetencji nauczycieli w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnej. Sięgając do wyników badań realizowanych z zastosowaniem etnografii edukacyjnej (obserwacji uczestniczącej, wywiadów, performansu), identyfikujących bariery sięgania w szkolnej codzienności po nowe technologie dla zmiany modelu nauczania, przebiegającej według schematu „od przekazywania wiadomości do konstruowania wiedzy”, podpowiadamy rozwiązania w postaci uczestniczących badań interwencyjnych.
Journal
Year
Volume
43
Issue
1
Pages
148-162
Physical description
Contributors
References
 • Alexander B. K. (2010), Etnografia performatywna. Ogrywanie i pobudzanie kultury, [w:] Metody badań jakościowych, t. 1., red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, PWN, Warszawa.
 • Cervinkova H., Gołębniak B. D., (red.) (2013), Edukacyjne badania w działaniu, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.
 • Charmaz K. (2013), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1997), Aspekty i źrodła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wydawnictwo Edytor, Toruń.
 • Dylak S. (2016), Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf
 • Dylak S. (2013), Architektura wiedzy w szkole,Wydawnictwo Delfin,Warszawa.
 • Denzin N. K. (1997), Interpretive ethnography: Ethnographic practices for the 21 century, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Ekiert-Oldroyd (2006), Zmiany edukacyjne w oświacie. Od paradygmatu zmiany do zmiany paradygmatu, „Chowanna”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, XLIX (LXII) 1(26), Katowice.
 • Engestrom Y., Sannino A. (2012), Badania nad ekspansywnym uczeniem się. Założenia, wnioski i przyszłe wyzwania, „Forum Oświatowe”, (1)46.
 • Evans L., Professionalism, professionality and development of education professionals, „British Journal of Educational Studies”, 56(1).
 • Gołębniak B. D. (2005), Konstruktywizm – moda, „nowa religia” czy tylko/aż interesująca perspektywa poznawcza i dydaktyczna, [w:] „Problemy Wczesnej Edukacji”, 1(1).
 • Gołębniak B. D. (2007), Poza nabywanie i uczestnictwo. Ku społecznokulturowej teorii edukacji nauczycieli, [w:] Nauczyciel – tożsamość – rozwój, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, red. R. Kwiecińska, S. Kowal, M. Szymański, Kraków.
 • Gołębniak B. D. (2011), Nauczyciele o społecznym wymiarze uczenia się, [w:] Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością, red. H. Sikorska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Gołębniak B. D. (2014), O „upedagogicznianiu” szkoły poprzez akademicki dyskurs edukacyjny, „Forum Oświatowe”, 2(52), Wrocław.
 • Gołębniak B. D., Zamorska B. (2014), Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyki – przestrzeń rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Grynienko K., Hofman-Kozłowska D., Kuczyńska A., Srokowski Ł., (2013) Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolskim. Raport z badań.http://mwi.pl/uploads/filemanager/publikacje/innowacyjne%20zastosowania.pdf
 • Klus-Stańska D. (2012),Wiedz, która zniewala – transmisyjna tradycja w polskiej szkole, „Forum Oświatowe”, 1(46).
 • Komarnicka E., Polański T. (2009), Szkolenie dla dyrektorów szkół województwa podkarpackiego. Materiały dla uczestnika. Przewodnik do zajęć, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Rzeszów.
 • Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013, http://www.ibe.edu.pl/pl/component/itpgooglesearch/search?q=kompetencje+komputerowe
 • Kordziński J. (2012), Zarządzanie rozwojem szkoły, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Krzychała S., Zamorska B. (2012), Zamknięte i otwarte zmiany kultury szkoły, [w:] Nauczyciele: programowe nie/przygotowanie, red. B. D. Gołębniak, H. Kwiatkowska, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 • Kwieciński Z. (2012), Pedagogie postu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Kwieciński Z. (2012), Pedagogie postu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.) (2005), Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Lewowicki T., Siemieniecki B. (RED.) (2002), Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Mendel M. (2006), Pedagogika miejsca i animacja na miejsca wrażliwa, [w:] Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Morbitzer J. (2008), Komputer i Internet jako współczesne technologie definiujące- implikacje pedagogiczne, [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałek, M. Zając, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Nalaskowski A. (2002), Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Pepper K., Thomas L. H. (2003), Making a change: the effects of the leadership role on school climate, Learning Environments Research, 2002, vol.5, Number 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Potulicka E. (2001), Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej, Wydawnictwo Eruditus, Poznań.
 • Program „Cyfrowa szkoła”. www.cyfrowaszkola.men.gov.pl (22.06.2015).
 • Raport o stanie edukacji w Polsce 2013. Liczą się nauczyciele (2013), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Schein E. (1985), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Siemieniecki B. (1997), Komputer w edukacji: podstawowe problemy technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Siemieniecki B.(red.) (2007) Pedagogika medialna Podręcznik akademicki, cz I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Siemieniecki B. (2003), Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Stan i zadania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Standardy kształcenia nauczycieli w zakresie TIK. http://www.ecdl.pl/images/Standardy_All_2010_MMSyslo_v3.0.pdf (02.07.2015).
 • Strykowski W. (2002), Pedagogika i edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, red. S. Juszczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Sysło M. (2002), Technologia informacyjna zmieniająca edukację, [w:] Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń.
 • Turner V. (2010), Proces rytualny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Zalecenie parlamentu Europejskiego I Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U.L394z30.12.2006). http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_pl.htm (18.11.2015).
 • Zamojski P. (2010), Pomyśleć szkołę inaczej. Edukacja matematyczno-przyrodnicza w toku debat publicznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-cccfb304-2bfe-4d73-b6d0-c782556225be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.