PL EN


2013 | 8 | 24-37
Article title

Dźwięk jako element produktu turystycznego na wybranych przykładach

Content
Title variants
EN
Sound as a constant element of a tourism product on the basis of chosen examples
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dźwięk powiązany z przestrzenią i czasem towarzyszy człowiekowi od zawsze. Odgłosy natury i cywilizacji, które towarzyszą codziennym obowiązkom, oraz muzyka, która może mieć moc łagodzenia obyczajów – to wrażenia słuchowe tak mocno związane z naszym życiem, iż przestają być zauważalne. Dźwięk kształtuje otoczenie, środowisko, a także nas samych. Turystyka trwale związana jest z dźwiękiem. Istnieje wiele rodzajów turystyki, która opiera się na dźwięku. Turystyka festiwalowa, religijna, obserwacja ptaków czy podróże po całym świecie w celu poznawania innych kultur, folkloru – to elementy, które kreuje, a także inspiruje, jako efekt wtórny dźwięk. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród respondentów o wykształceniu muzycznym oraz wśród przyszłych touroperatorów. Podstawowym celem badań była próba ustalenia, czym dla ankietowanych jest dźwięk w aktywności turystycznej, a także jak kojarzony jest z turystyką oraz z produktem turystycznym. Realizacja badań pozwoliła na określenie dwóch perspektyw odniesienia – muzycznej oraz turystycznej. Owe badania były swoistą konfrontacją osób pojmujących dźwięk w turystyce w sposób stricte muzykologiczny z respondentami nastawionymi przede wszystkim na turystykę i rekreację.
EN
Sound connected with space and time has been accompanying a man since the beginning of mankind. Noises of nature and civilization which accompany our daily activities, and music which is said to have the power of making people more benevolent towards each other – are auditory impressions so strongly connected with our lives that they have become imperceptible. Sound shapes our surroundings and environment, and also ourselves. Tourism has been abidingly connected with sound. There are many types of tourism which are based on sound. Festival tourism, religious tourism, bird watching or traveling around the world in order to become familiar with different cultures and folklore – are all the elements which are created and also inspired by sound as secondary effect. Tourism product and sound are the elements which are very close to each other due to the fact that they create one inextricable symbiosis providing us with recreation, strength recovery, as well as aesthetic experiences. This paper presents the results of study conducted among the respondents with music education and prospective tour operators. The main objective of the research was the attempt to determine what sound in tourism activity is for the respondents, and how it is associated with tourism and with tourism product. Completion of the study made it possible to determine two reference perspectives – music and tourist. This research is also a specific confrontation of individuals understanding sound in tourism in a stricte musicological way, with the respondents who are primarily oriented towards tourism and recreation.
Year
Issue
8
Pages
24-37
Physical description
Dates
published
2013-08-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-cdbf9edd-0516-4fa4-973c-41cb62429336
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.