PL EN


2017 | 1(10) | 151-166
Article title

Wpływ emisji obligacji korporacyjnych na wartość dodaną przedsiębiorstwa

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to attempt to estimate the impact of corporate bond issue on the economic added value of an enterprise (EVA). The research data were obtained from the financial statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, issuing corporate bonds and their reports published on Catalyst. The analyzes were conducted for 67 companies, all of which issued corporate bonds on the Catalyst in 2015. The study used factor analysis and analysis of stepwise backward polynomial regression. During the study it was confirmed that the corporate financing of corporate bonds should be differentiated according to their purpose, ie. to finance long-term and short-term assets. The issue of corporate bonds affects the economic added value of an enterprise, with certain restrictions on the level of corporate indebtedness. The positive impact of corporate bonds on the creation of added value of the company was shown up to 25% of corporate debt in the corporate financial structure.
Year
Issue
Pages
151-166
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Bielawska, A., Pawłowski, M., Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych. Przegląd kluczowych rozwiązań w ustawie z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2015, nr 3, t. 3: Rynek kapitałowy.
 • Czekaj, J., Dresler, Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Czternasty, W., Mikołajczak, P., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a źródła ich finansowania. Współczesne dylematy, w: Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, red. A. Grzelak, K. Pająk, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010.
 • Damodaran, A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
 • Gemra, K., Rynek Catalyst szansą na dywersyfikację źródeł finansowania przedsiębiorstw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2016, nr 3.
 • Grzywacz, J., Gemra, K., Pierwsza emisja obligacji w formule oferty kaskadowej na przykładzie PCC Rokita SA, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2015, nr 22(2).
 • http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar (data dostępu 28.03.2017).
 • http://www.gpwcatalyst.pl (data dostępu 15.02.2017).
 • Maćkowiak, E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
 • Mikołajczak, P., Znaczenie unii rynków kapitałowych w rozwoju pozakredytowych instrumentów finansowania MMŚP w Polsce, w: A. Janc, P. Mikołajczak, K. Waliszewski, Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Ministerstwo Finansów, Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, Warszawa 2007.
 • Ostaszewski, J., Cicirko, T., Kreczmańska-Gigol, K., Russel, P., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009.
 • Papież, R., Obligacje bankowe jako narzędzie wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia” 2015, t. 49.
 • Prewysz-Kwinto, P., Catalyst – Rynek obligacji GPW w 2,5 roku od otwarcia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H: Oeconomia” 2012, t. 46.
 • Przybylska-Kapuścińska, W., Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2008, nr 1.
 • Sierpińska, M., Bąk, P., Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2013, t. 29, z. 1.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( Dz.U. 2015, poz. 238 z późn. zm.).
 • Wiśniewski, M., Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce – próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 1.
 • Wiśniewski, M., Rynek dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-cddbff99-da5f-488c-8a62-212d242e9455
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.