PL EN


Journal
2019 | 23 | 3(57) | 29-40
Article title

Działanie Ducha Świętego w życiu chrześcijanina na podstawie wybranych homilii św. Jana Chryzostoma

Authors
Content
Title variants
EN
The Work of the Holy Spirit in the Life of a Christian Based on Selected Homilies of Saint. Jan Chrysostom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Święty Jan Chryzostom, który urodził się ok. 349 roku po Chrystusie, był jednym z najwybitniejszych kaznodziejów w historii Kościoła. W swoich homiliach koncentrował się na formacji moralnej chrześcijan. Uczynił to kosztem przepowiadania stricte doktrynalnego. Do dzisiaj zachowały się rozprawy Złotoustego z ówczesnymi herezjami, które podważały boskość Ducha Świętego oraz wystąpienia związane z uroczystością Pięćdziesiątnicy i Epifanii. Do jego wypowiedzi na temat Ducha Świętego należy zaliczyć także niektóre homilie katechetyczne oraz mowy przeciw Żydom, judaizantom i Hellenom. Dynamiczna retoryka oraz bezkompromisowość św. Jana Chryzostoma może być dla współczesnego homilety inspiracją w przygotowywaniu przepowiadania o Duchu Świętym.
EN
St. John Chrysostom, who was born about 349 after Christ, was one of the greatest preachers in the history of the Church. In his homilies, he focused on the moral formation of Christians. He did so at the expense of strictly doctrinal preaching. To this day, only his polemical homilies with heresies of that time have been preserved, which undermined the divinity of the Holy Spirit and the occurrence connected with the celebration of Pentecost and Epiphany. His statements about the Holy Spirit include also some catechetical homilies and speeches against Jews, Judaizers and Hellenes. Dynamic rhetoric and intransigence of Saint John Chrysostom can be an inspiration for the modern homilist in preparing the proclamation of the Holy Spirit.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
29-40
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
  • Chryzostom J., Mowy przeciw judaizantom i Żydom. Przeciwko Żydom i Hellenom, Kraków 2007.
  • Chryzostom J., Komentarz do Listu do Galatów, Kraków 2008.
  • Chryzostom J., Katechezy chrzcielne, Lublin 1993.
  • Kelly J.N.D., Złote usta. Jan Chryzostom, Bydgoszcz 2001.
  • Migne J. P., Patrologia Graeca, vol. 48, Paryż 1862, col. 735–748.
  • Migne J. P., Patrologia Greaca, vol. 49, Paryż 1862, col. 352–362.
  • Migne J. P., Patrologia Greaca, vol. 49, Paryż 1862, col. 363–372.
  • Migne J.P., Patrologia Greaca, vol. 50, Paryż 1862, col. 453– 464.
  • Starowiejski M., Antiocheńskie katechezy chrzcielne w IV wieku, w: J. Chryzostom, Katechezy chrzcielne, Lublin 1993, s. 5–11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
10.15633/ps.3384
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ce1319a5-3cef-48fc-8502-36e64bcf1cd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.