PL EN


2013 | 1 | 81-95
Article title

Koncepcje bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–1995

Authors
Content
Title variants
EN
Security Concepts of the Republic of Poland between 1989–1995
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród fundamentalnych zmian, jakie zaszły w naszym kraju na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, ważne miejsce zajmuje przekształcenie koncepcji zapewnienia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W niestabilnej i nie do końca zdefiniowanej sytuacji międzynarodowej rodziły się różne pomysły budowania bezpieczeństwa globalnego i regionalnego. W szczególności, w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej, rozpatrywano szczególnie szeroki wachlarz możliwości: od zachowania Układu Warszawskiego w nieco tylko zmodyfikowanej formule do pozostawienia państw regionu poza jakąkolwiek strukturą bezpieczeństwa. Stosownie do tych koncepcji polscy wojskowi (a w znacznie mniejszym stopniu – klasa polityczna) starali się zbudować system zewnętrznego bezpieczeństwa państwa w ramach wymuszonej autarkii. Niewątpliwie najciekawsza jest strategia samowystarczalności obronnej, zwana też koncepcją obrony na wszystkich azymutach. Kres tym rozważaniom położyła deklaracja o możliwości rozszerzenia NATO, otwierająca drogę do włączenia Polski w struktury euroatlantyckie.
EN
Among the fundamental changes that occurred in our country on the turn of the 80s and 90s of the 20th century, the transformation of the concept to assure the external security of the state gained an important position. In the unstable and not fully defined international situation, different ideas of creation of global and regional security emerged. Particularly in relation to Middle-Eastern Europe a vast array of possibilities was examined: from preservation of the Warsaw Pact in a slightly changed formula to leaving the states of the region out of any security structure. According to these ideas the Polish military (unlike the political class) tried to build an external security system of the state within the frame of the imposed autarky. The most interesting without doubt was the self-sufficient defense strategy, also named the all-azimuth defense concept. Such consideration was put to an end by the declaration of the possibility of NATO broadening, which made an open road for Poland to joining NATO.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d0d4aae0-b106-46af-a8c9-bb06bd37cfe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.