Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 12 | 23 | 13-47

Article title

Wpływ pandemii COVID-19 na radykalizację postaw i terroryzm

Authors

Content

Title variants

EN
Impact of the COVID-19 pandemic on radicalization and terrorism

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Pandemia COVID-19 zaostrzyła retorykę ekstremistów i organizacji terrorystycznych wobec środowisk obcych im etnicznie, kulturowo i religijnie. Ekstremiści muzułmańscy uważają pandemię za karę boską wymierzoną Chinom, Stanom Zjednoczonym, żydom, szyitom i chrześcijanom (krzyżowcom). Pojawiają się też opinie z kategorii spiskowej teorii dziejów, że pandemię wywołali żydzi w celu przejęcia władzy nad światem. Hinduscy nacjonaliści za pandemię w Indiach winią muzułmanów, a Chińczycy z Kantonu – Afrykańczyków. Ci ostatni, stanowiący ok. 300 tys. mieszkańców Kantonu, są w sposób otwarty stygmatyzowani i dyskryminowani. Podobnych zachowań doświadczyli także Afroamerykanie. COVID-19 został potraktowany również jako broń biologiczna. Neonaziści i biali supremacjoniści w USA apelują o bezpośredni kontakt zarażonych zwolenników z policjantami, urzędnikami federalnymi i żydami w celu przeniesienia na nich koronawirusa. Izolacja i ograniczenia w kontaktach w celu zahamowania rozprzestrzeniania się pandemii spowodowały skierowanie uwagi wielu ludzi na media społecznościowe. Szerzona jest w nich dezinformacja, nienawiść, agresja i pogarda. Obserwuje się m.in. wzrost zainteresowania filmami publikowanymi w serwisie YouTube na temat zagłady, krucjat, dżihadyzmu z udziałem Mahdiego, czyli mesjanistycznego wyzwoliciela, który ma pojawić się przed Dniem Sądu Ostatecznego i uwolnić świat od zła. Nakłada się na to pogorszenie nastrojów wśród młodzieży w państwach muzułmańskich i muzułmańskich mniejszości w Europie. W związku z zamknięciem meczetów rośnie zainteresowanie islamskimi portalami edukacyjnymi zdominowanymi przez radykalny nurt salaficki, które upowszechniają tezę o koronawirusie jako karze boskiej za krzywdy doznawane przez muzułmanów. Koronawirus nie spowodował obniżenia skali zagrożenia terrorystycznego w Europie, mimo apeli Państwa Islamskiego o niepodróżowanie na Stary Kontynent. W UE żyją przecież sympatycy obalonego kalifatu i byli jego bojownicy, którzy wrócili do krajów zamieszkania. Ci, którzy pozostali na Bliskim Wschodzie przez dłuższy czas znajdowali się oni w uśpieniu. Teraz trwa proces ich aktywizacji. Obserwuje się zwiększenie siły przekazu propagandowego adresowanego do Europejczyków. Szczególną rolę odgrywa w tych działaniach agencja medialna „Amaq” i elektroniczny magazyn tygodniowy „Al-Naba” („Raport”). Państwo Islamskie próbuje zaprezentować się jako międzynarodowa struktura, prowadząc działalność dezinformacyjną w mediach społecznościowych, a tym samym wzmocnić swój przekaz do potencjalnych rekrutów. W wielu regionach świata Państwo Islamskie ma siły i środki do prowadzenia walki partyzanckiej i działań terrorystycznych, przede wszystkim w Syrii, Iraku, Afganistanie, Azji Południowo-Wschodniej i Afryce. Wykorzystuje regionalną destabilizację i lokalne organizacje ekstremistyczne do kolejnych ataków. Można mówić o zwiększeniu aktywności terrorystów, jednak nie jest ona tak duża jak przed rokiem, chociaż są regiony, w których ich działania są bardzo intensywne, na przykład w Syrii, Iraku, Afganistanie czy Mozambiku. COVID-19 zagraża międzynarodowej solidarności i współpracy, która jest kluczowa dla walki z organizacjami terrorystycznymi w strefie Sahelu, gdzie siły lokalne oraz ich międzynarodowi partnerzy próbują powstrzymać dżihadystów. Wysoce mobilne operacje organizacji terrorystycznych na pograniczu Mali, Nigru i Burkina Faso oraz wokół jeziora Czad wymagają wspólnego wysiłku tych państw przy wsparciu Francji, Stanów Zjednoczonych i innych krajów, chociaż to zaangażowanie nie zawsze jest podporządkowane wspólnej strategii. Pandemia może uczynić miejscowe ugrupowanie terrorystyczne jeszcze bardziej niebezpiecznymi, ponieważ dodatkowo absorbuje i osłabia lokalne rządy i siły zbrojne. W przypadku zerwania współpracy między krajami regionu, zmagającymi się z kryzysem zdrowia publicznego, lub wycofania się zagranicznych sojuszników konsekwencje mogą być niezwykle groźne dla bezpieczeństwa państw Sahelu.
EN
The COVID-19 pandemic has exacerbated the rhetoric of extremists and terrorist organizations towards communities that are ethnically, culturally and religiously alien to them. Muslim extremists see the pandemic as a divine punishment against China, the United States, Jews, Shiites, and Christians (Crusaders). There are also opinions from the category of conspiracy theory of history that the pandemic was caused by the Jews in order to take over the world. Hindu nationalists blame the Muslims for the pandemic in India, and the Chinese blame the Africans in Guangzhou. The latter, numbering around 300,000 residents are openly stigmatized and discriminated against. African Americans also experienced similar behavior. COVID-19 has also been treated as a biological weapon. Neo-Nazis and white supremacists in the United States are calling on those infected supporters to contact police officers, federal officials, and Jews directly to transmit the coronavirus to them. Isolation and restricted contacts in order to contain the spread of the pandemic drew the attention of many people to social media. They are spreading disinformation, videos published on YouTube on the subject of extermination, crusades, and jihadism with the participation of the Mahdi, i.d the messianic liberator, who is to appear before the Judgment Day and free the world from evil. This is compounded by the deterioration of sentiment among young people in Muslim countries and Muslim minorities in Europe. Due to the closure of mosques, there is growing interest in Islamic educational websites dominated by the radical Salafi movement, which popularize the thesis that the coronavirus is a divine punishment for harm suffered by Muslims. The coronavirus has not reduced the scale of the terrorist threat in Europe, despite the calls of the Islamic State not to travel to the Old Continent. After all, there are supporters of the overthrown caliphate and former militiants in the EU who have returned to their countries of residence. Those who remained in the Middle East have been dormant for a long time. The process of their activation is underway. There is an increase in the power of propaganda message addressed to Europeans. The media agency ‘Amaq’ and the electronic weekly magazine ‘Al-Naba’ (‘Report’) play a special role in these activities. The Islamic State is trying to show itself as an international structure through disinformation activities on social media and thus strengthen its message to potential recruits. In many regions of the world, The Islamic State has the strength and means to conduct guerrilla warfare and terrorist activities, primarily in Syria, Iraq, Afghanistan, Southeast Asia and Africa. It uses regional destabilization and local extremist organizations for further attacks. One can speak of an increase in terrorist activity but it is not as large as a year ago, although there are regions where their activities are very intense, for example in Syria, Iraq, Afghanistan and Mozambique. COVID-19 threatens international solidarity and cooperation, which is key to the fight against terrorist organizations in the Sahel zone, where local forces and their international partners are trying to stop jihadists. The highly mobile operations of terrorist organizations on the border of Mali, Niger and Burkina Faso and around Lake Chad require a joint effort of these countries with the support of France, the United States and other countries, although this involvement is not always subordinated to a common strategy. The pandemic can make a local terrorist group even more dangerous because it further absorbs and weakens local governments and armed forces. In the event of a breakdown of cooperation between the countries in the region struggling with the public health crisis, or the withdrawal of foreign allies, the consequences may be extremely dangerous for the security of the Sahel states.

Year

Volume

12

Issue

23

Pages

13-47

Physical description

Dates

published
2020-12-03

Contributors

 • emerytowany funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

References

 • http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/158783,,komunikat-rzecznika-prasowego-ministra-koordynatora-sluzb-specjalnych-(komunikat) [dostęp: 11 V 2020].
 • https://actupenit.com/2020/04/27/urgent-colombes-deux-motards-de-la-police-grievementblesses-apres-avoir-ete-percute-volontairement/ [dostęp: 27 IV 2020].
 • https://apnews.com/ba19b7dae10fe1b77a12309e91a8cbc5 [dostęp: 11 V 2020].
 • https://cms.frontpagemag.com/fpm/2020/03/anti-israel-fanatic-would-rather-be-infected-hugh-fitzgerald [dostęp: 26 III 2020].
 • https://en.radiofarda.com/a/iran-accusing-us-of-bio-terrorism-to-justify-coronavirus-crisis/30479347.html [dostęp: 10 III 2020].
 • https://ent.siteintelgroup.com/Chatter/as-ramadan-approaches-pro-is-group-redistributes-advice-to-fighters-and-supporters-to-increase-activity.html [dostęp: 20 IV 2020].
 • https://euroislam.pl/francja-dzielnice-imigranckie-poza-prawem/ [dostęp: 10 IV 2020].
 • https://euroislam.pl/kaznodzieja-niech-kraje-islamskie-aresztuja-krytykow-islamu/ [dostęp:14 V 2020].
 • https://euroislam.pl/koronwirus-i-zderzenie-fundamentalizmow/ [dostęp: 16 IV 2020].
 • https://euroislam.pl/nasilenie-przesladowan-chrzescijan-w-czasie-pandemii/ [dostęp: 24 IV 2020].
 • https://euroislam.pl/szepty-i-krzyki-w-arabskojezycznych-mediach/ [dostęp: 9 V 2020].
 • https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/drome-2-morts--5-blesses-urgence-absolue-apres--attaque-au-couteau-romans-isere-1811596.html [dostęp: 5 IV.2020].
 • https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_en_2020 [dostęp: 18 V 2020].
 • https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_en_2019 [dostęp: 15 V 2020].
 • https://gpcodziennie.pl/129334-nasilajasiezachowaniarasistowskie.html [dostęp: 14 IV 2020].
 • https://idzpodprad.pl/aktualnosci/w-afryce-pala-chinskie-fabryki-sprzeciwiajac-sie-rasizmowi-chin-wobec-czarnoskorych/ [dostęp: 17 IV 2020].
 • https://ktul.com/news/local/fbi-governments-response-to-virus-spurred-would-be-bomber [dostęp: 15 IV 2020].
 • https://news.columbia.edu/news/islam-lessons-hadith-plague [dostęp: 24 IV 2020].
 • https://storymaps.esri.com/stories/terrorist-attacks/ [dostęp: 18 V 2020].
 • https://thediplomat.com/2020/03/divine-retribution-the-islamic-states-covid-19-propaganda/[dostęp: 24 III 2020].
 • https://theintercept.com/2020/04/14/coronavirus-muslims-islamophobia/ [dostęp: 14 IV 2020].
 • https://theworldbreakingnews.com/mozambique-is-cabo-delgado-the-latest-islamic-state-outpost/[dostęp: 5 V 2020].
 • https://time.com/5828630/isis-coronavirus/ [dostęp: 29 IV 2020].
 • https://twitter.com/thomasjoscelyn/status/1245311851325423616/photo/1 [dostęp: 6 IV 2020].
 • https://wolnosc24.pl/2017/07/20/arcybiskup-strasburga-nie-bedzie-francji-muzulmanie-przejma-europe-dojdzie- do-wielkiego-zastapienia/ [dostęp: 20 VII 2017].
 • https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/fragile-afghan-peace-deal-hinges-on-prisoner--swap/1839111 [dostęp:13 V 2020].
 • https://www.aljazeera.com/news/2020/03/92-chad-soldiers-killed-deadliest-boko-haramattack-200325010212370.html [dostęp: 25 III 2020].
 • https://www.aljazeera.com/news/2020/05/afghanistan-gunmen-storm-kabul-hospital-200512071439807.html [dostęp: 12 V 2020].
 • https://www.aljazeera.com/news/2020/05/taliban-claim-deadly-attack-court-afghanistanpaktia-200514070025362. html [dostęp: 14 V 2020].
 • https://www.dw.com/en/44-suspected-boko-haram-jihadis-found-dead-in-chad-prison/a-53176232 [dostęp: 18 IV 2020].
 • https://www.fdd.org/analysis/2020/04/06/how-jihadists-are-reacting-to-the-coronavirus-pandemic/[dostęp: 6 IV 2020].
 • https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1463702,afganistan-25-osob-zabitych-w-zamachu--panstwa-islamskiego-na-swiatynie.html [dostęp: 25 III 2020].
 • https://www.infosecurity24.pl/neonazisci-chca-wykorzystac-koronawirusa [dostęp: 24 III 2020].
 • https://www.jpost.com/Middle-East/Coronavirus-hits-terrorists-hardest-from-ISIS-toIran-analysis-621336 [dostęp: 17 III 2020].
 • https://www.justsecurity.org/69508/how-terrorist-groups-will-try-to-capitalize-on-the-coronavirus-crisis/ [dostęp: 3 IV 2020].
 • https://www2.memri.org/polish/dokument-pakistanskich-talibow-oskarza-zydow-o-rozpetanie-wirusowej-wojny-przeciwko-swiatu-za-tym-wszystkim-jest-reka-zydow/14176 [dostęp: 5 V 2020].
 • https://www.memri.org/reports/conspiracy-theories-arab-media-coronavirus-part-american--plot-ruin-chinese-economy-and [dostęp: 20 III 2020].
 • https://www.memri.org/reports/turkish-politicians-press-public-react-coronavirus-virus-serves-zionisms-goals-decreasing [dostęp: 17 III 2020].
 • https://www.middleeastmonitor.com/20200312-iraq-sadr-accuses-trump-of-spreading-coronavirus-among-us-opponents/ [dostęp: 12 III 2020].
 • https://www.newindianexpress.com/world/2020/apr/22/isis-other-terror-groups-might-target--uk-hospitals-during-coronavirus-lockdown-security-official-2133840.html [dostęp: 22 IV 2020].
 • https://www.nytimes.com/2020/05/07/magazine/afghan-war-casualty-report-may-2020.html [dostęp: 7 V 2020].
 • https://www.o2.pl/artykul/francjazamieszki-pod-paryzem-chca-zakonczenia-narodowej-kwarantanny-6501846788577409a [dostęp: 20 IV 2020].
 • https://www.opinion-internationale.com/2020/03/25/coronavirus-oui-il-y-a-un-complot-on-a--trouve-les-complotistes-ledito-de-michel-taube_72336.html [dostęp: 26 III 2020].
 • https://www.politico.com/news/2020/03/27/coronavirus-terrorism-justice-department-150870 [dostęp: 27 III 2020].
 • https://www.rp.pl/Koronawirus-w-Afryce/200509625-W-Namibii-nikt-nie-umarl.html [dostęp: 7 V 2020].
 • https://www.terrorism-info.org.il/en/spotlight-global-jihad-may-1-6-2020/ [dostęp: 7 V 2020].
 • https://www.valeursactuelles.com/monde/videos-de-violentes-emeutes-eclatent-en-banlieue-de-bruxelles-en-plein-confinement-118108 [dostęp: 12 IV 2020].
 • https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/hiszpania-tv-zatrzymano-podejrzanego-o-planowanie-zamachu-terrorystycznego,392760.html [dostęp: 10 V 2020].
 • https://www.wsj.com/articles/what-jihadists-are-saying-about-the-coronavirus-11586112043 [dostęp: 6 IV 2020].
 • www.worldterror.pl, zakładka Leksykon organizacji→Abu Sajaf [dostęp: 30 III 2020].
 • www.worldterror.pl, zakładka Leksykon organizacji→Ansar al-Islam→Ansar al-Islam w Burkina Faso [dostęp: 30 III 2020].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-1335

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-d0dd026e-aed0-4aad-8ca7-ca0db5cd3c4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.