PL EN


2020 | XXII/1 | 167–178
Article title

Formacje z sufiksem -aga w wypowiedziach internautów

Title variants
EN
Derivatives with the suffix -aga in the internauts’ statements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest zjawisko występowania w języku polskich użytkowników internetu derywatów z sufiksem -aga, np. bystrzaga, dziabaga, mordziaga. Materiał, będący podstawą analizy, stanowi około 60 wyrazów wyekscerpowanych z forów i blogów internetowych. Tworzenie takich derywatów to przejaw dążenia użytkowników języka do odnawiania leksyki ekspresywnej. Obecność formacji z tym przyrostkiem w języku potocznym może być rezultatem oddziaływania gwar ludowych.
EN
The subject of the article is the occurrence of derivatives in the language of Polish Internet users with the suffix -aga, e.g. bystrzaga, dziabaga, mordziaga. The material, which is the basis of the analysis, constitutes about 60 words, excerpted from Internet forums and blogs. The creation of such derivatives is a manifestation of the aspiration of language users to renew their expressive lexis. The presence of a formation with this suffix in colloquial language may be the result of the influence of Polish local dialects.
Year
Issue
Pages
167–178
Physical description
Contributors
 • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
References
 • Cyran W. (1960): Gwary polskie w okolicach Siedlec. Łódź.
 • Gaertner H. (1934): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Cz. III 1: Słowotwórstwo. Lwów−Warszawa.
 • Gala S. (2000): Słowotwórstwo gwarowe a słowotwórstwo polszczyzny ogólnej. „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” XLV, s. 29–36.
 • Grzegorczykowa R. (1981): Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Warszawa.
 • Grzegorczykowa R., Puzynina J. (1979): Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime. Warszawa.
 • Heltberg K. (1964): O deminutywach i augmentatywach. „Prace Filologiczne” XVIII/2, s. 93–102.
 • Kleszczowa K. (red.) (1996): Słowotwórstwo języka doby staropolskiej: przegląd formacji rzeczownikowych. Katowice.
 • Kowalska G. (1983): Historia, stan obecny i perspektywy badań nad rzeczownikami na -aga, -iga, -uga. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” DCXXXIII, z. 74, s. 91–97.
 • Kucharzyk R. (2014): Gwarowe ekspresywizmy osobowe w polszczyźnie potocznej. [W:] Bogactwo współczesnej polszczyzny. Red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak. Kraków, s. 407–417.
 • Kucharzyk R. (2016): O przenikaniu słownictwa gwarowego do języka Internetu. „Prace Filologiczne” LXIX, s. 285–298.
 • Kurzowa Z. (1983): Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Warszawa−Kraków.
 • Malec T. (1976): Budowa słowotwórcza rzeczowników i przymiotników w gwarze wsi Rachanie pod Tomaszowem Lubelskim. Wrocław.
 • Marciniak-Firadza R. (2013): Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego. Cz. 1: Studium słowotwórczo-leksykalne. Łódź.
 • Milewski S. (1971): Gwara przestępcza i jej przenikanie do języka ogólnego. „Poradnik Językowy” z. 2, s. 92–101.
 • Русинов P. (1968): Cуфикс -ага (-яга) в съвременния български език. „Rocznik Slawistyczny” 29, s. 93–96.
 • Skowronek K. (2001): Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne. Kraków.
 • Szczerbowski T. (2018): Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe. Kraków.
 • Szymczak M. (1961): Gwara Domaniewka i wsi okolicznych w powiecie łęczyckim. Łódź.
 • Wojtyła-Świerzowska M. (2014): Jeszcze o przezwiskach. „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze” 8, s. 107–115.
 • Worth D. S. (1964): The suffix -ага in Russian. „Scando-Slavica” 10, s. 174––193.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d23eae8c-9c4d-4ec9-a973-afaa9f4e6ae8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.