PL EN


2019 | 14 | 313–372
Article title

O własnej twórczości kompozytorskiej o tematyce pasyjnej. Inspiracje, teksty, technika kompozytorska, język muzyczny

Content
Title variants
EN
My own Passion compositions. Inspirations, texts, composing technique, musical language
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony własnej muzyce chóralnej i organowej o tematyce wielkopostnej. Na początku przybliżam motywy podjęcia przeze mnie działalności twórczej, na co m.in. miała wpływ atmosfera domu rodzinnego (ojciec, Wojciech Łukaszewski, był kompozytorem). Inspiracją do podjęcia muzyki chóralnej była natomiast dziesięcioletnia współpraca z chórem Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie pod dyrekcją ks. Kazimierza Szymonika. W dalszej części artykułu przybliżam twórczość chóralną, wymieniam tytuły utworów, a następnie koncentruję się na utworach już stricte o tematyce pasyjnej i paschalnej. Przybliżam okoliczności ich powstania, informacje o prawykonaniach, nagraniach, wykorzystanych tekstach, a następnie przeprowadzam krótkie analizy, zwracając uwagę na najbardziej charakterystyczne cechy mojej techniki kompozytorskiej i stylistyki.
EN
This article is devoted to my own Lenten choral and organ music. At first, I introduce my motives for undertaking creative activity, which include, among others, the atmosphere of my family house (my father, Wojciech Łukaszewski, was a composer). My inspiration to take up choral music was a ten-year collaboration with the choir of the Academy of Catholic Theology (currently Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw) under the management of the Reverend Kazimierz Szymonik. In the latter part of the article, I introduce my choral works, list the titles and then focus strictly on Passion and Paschal music. I present the circumstances in which those pieces were created, the details of their first performances and recordings, the texts they used and, furthermore, analyze them, paying attention to the most distinctive features of my composing technique and style.
Year
Issue
14
Pages
313–372
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Liber Usualis. Missae et officii, Romae, Tornaci 1923.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Biblia Tysiąclecia, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy bene- dyktynów tynieckich, wyd. 5, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000.
 • Dąbek Stanisław, Duchowy aspekt De profundis Mariana Borkowskiego, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdzie- sięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 97– 105.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozy- torów warszawskich 1945–2000, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2007.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Muzyka jest jedna, „Niedziela” 1997, nr 10, s. 18. Łukaszewski Marcin Tadeusz, Wokół własnej twórczości chóralnej o tematyce religijnej: związki z tradycją i współczesnością, środki techniki kompozytorskiej, teksty, inspiracje, [w:] Et super hanc petram... Księga pamiątkowa z okazji 75-lecia urodzin Księdza Profesora Kazimierza Szymonika, red. M. Sławecki, Chopin University Press, Warszawa 2017, s. 122–150.
 • Łukaszewski Marcin, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, WSP, Częstochowa 1997.
 • Łukaszewski Marcin, hasło: Ocias Bolesław, [w:] Kompozytorzy polscy 1918– 2000, red. M. Podhajski, t. 2: Biogramy, Akademia Muzyczna im. S. Mo- niuszki w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Gdańsk – Warszawa 2005, s. 683–684.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Szuniewicz, Antoni, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. M. Podhajski, t. 2, Biogramy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warsza- wie, Gdańsk – Warszawa 2005, s. 991–992.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Antoni Szuniewicz. Mistrz klawiatury, wspaniały pedagog, kompozytor i muzyk, „Muzyka21” 2002, nr 3, s. 18–20.
 • Malko Wanda, Biografie kompozytorów częstochowskich. Antoni Szuniewicz, „Almanach Częstochowy” 1989, nr 2, s. 21–28.
 • Nanowska Magdalena, Analiza formalna i problemy wykonawcze w pieśni „Parce Domine” Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, praca licencjacka na- pisana pod kierunkiem prof. Marka Rocławskiego, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Ryt- miki, Gdańsk 2011.
 • Szafran Kamil, Kult maryjny w twórczości chóralnej Marcina Tadeusza Łuka- szewskiego na przykładzie wybranych utworów, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Marka Rocławskiego, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edu- kacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, Gdańsk 2016.
 • Strona internetowa Słowianie. Wiara przyrodzona, https://wiaraprzyrodzona. wordpress.com/2015/07/31/bogini-siemia-matka-ziemia/ [dostęp: 29.03.2017].
 • Strona Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego, http://www.organy.art.pl [dostęp: 9.04.2017].
 • Wikipedia. Wolna encyklopedia, hasło: Parce Domine, https://pl.wikipe- dia.org/wiki/Parce_Domine [dostęp: 9.04.2017].
 • Wikipedia. Wolna encyklopedia, hasło: Bogini Matka, https://pl.wikipe- dia.org/wiki/Bogini_Matka [dostęp: 14.04.2017].
 • Wikipedia. Wolna encyklopedia, hasło: Gaia (mitologia), https://pl.wikipe- dia.org/wiki/Gaja_(mitologia) [dostęp: 14.04.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2545–3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d4209518-0239-4ded-91ef-ac40570c3037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.