PL EN


2018 | 8 | 1 | 55-66
Article title

Losy ostatniego szefa oddziału chirurgicznego 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie ppłk. Adama Kiełbińskiego (1894-1975) jako odbicie dziejów polskiej wojskowej służby zdrowia z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej

Content
Title variants
EN
The fate of the last head of the surgical department of the 3rd Regional Hospital in Grodno lt. col. Adam Kiełbiński (1894-1975) as the mirror of the history of Polish military health service from the Eastern Borderlands of the Second Polish Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W okresie międzywojennym polska wojskowa służba zdrowia dysponowała dziesięcioma dużymi szpitalami okręgowymi. Najważniejszą placówką sanitarną w III. Okręgu Korpusie był 3. Szpital Okręgowy w Grodnie. II wojna światowa przyniosła likwidację tego zakładu oraz śmierć większości jego lekarzy. Ppłk Adam Kiełbiński (1894-1975), ostatni ordynator oddziału chirurgicznego, był jednym z nielicznych, którym udało się przetrwać ten dramatyczny czas. Pobyt w sowieckim łagrze, w warunkach urągających człowieczeństwu, nie zabił w nim umiłowania zawodu lekarza i chęci niesienia pomocy chorym ludziom. Przeszedł szlak bojowy Armii Polskiej w ZSRR i II Korpusu Polskiego. Po zakończeniu II wojny światowej nie mógł powrócić do Polski, pozostał w Wielkiej Brytanii, pracował w Szpitalu Polskim w Penley. Z jego perspektywy doskonale widoczny jest dramat wszystkich mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, którzy w wyniku haniebnych traktatów w Jałcie i Poczdamie, mimo niezwykłej ofiarności i olbrzymiego wkładu w pokonanie III Rzeszy, pozbawieni zostali swoich domów i skazani na los wiecznego tułacza.
EN
In the interwar period, the Polish military health service had ten large regional hospitals. The most important sanitary facility in the 3rd District of the Corps was the 3rd Regional Hospital in Grodno. World War II brought the liquidation of this hospital and the death of most of its doctors. Lieutenant colonel Adam Kiełbiński (1894-1975), the last head of the surgical ward, was one of the few who managed to survive this dramatic time. A stay in a Soviet gulag, in conditions that insulted humanity, did not kill his love of the medical profession and his willingness to help sick people. He passed the combat trail of the Polish Army in the USSR and the Second Polish Corps. After the end of World War II, he could not return to Poland, remained in Great Britain and worked at the Polish Hospital in Penley. From his perspective, the drama of all inhabitants of the Eastern Borderlands of the Second Polish Republic is clearly visible, who, as a result of shameful treaties in Yalta and Potsdam, despite their unusual dedication and enormous contribution to defeating the Third Reich, were deprived of their homes and doomed to the fate of the eternal wandering.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
55-66
Physical description
Document type
origibal article
Dates
printed
2018-08-18
Contributors
 • 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach
 • 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach
References
 • Felchner A., Pod znakiem Eskulapa i Marsa. Służba Zdrowia Wojska Polskiego(od jesieni 1918r. do mobilizacji w 1939r.), Oświęcim 2016.
 • Kiełbiński A., Wojna 1939-1945, „Królowa Apostołów”, 1989, nr 7-8, s. 20-21.
 • Kiełbiński A., Z Polski do Polski po 30 latach, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 1994, nr 4 (42), s. 59-68.
 • Kopociński Z., Kopociński K., Ppłk dr Kazimierz Maciejewski-pamiętamy o okuliście z Grodna, „Lekarz Wojskowy”, 2011, t. 89, nr 4, s. 404-408.
 • Kopociński K., Kopociński Z., Jeśman C., Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie-pamięci ppłk. dr. Kazimierza Malanowicza (1884-1933), „Lekarz Wojskowy”, 2017, t. 95, nr 1, s. 107-109.
 • Kopociński K., Kopociński Z., Jeśman C., Ppłk dr Ludwik Tomasz Zieliński (1888-1956)-nietypowy żywot wojskowego internisty z Grodna, „Lekarz Wojskowy”, 2015, t. 93, nr 3, s. 269-274.
 • Kopociński Z., Kopociński K., Jeśman C., 75. rocznica likwidacji 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie-zarys historii powstania i rozwoju, „Lekarz Wojskowy”, 2015, t. 93, nr 1, s. 129-134.
 • Michejda K., Wspomnienia chirurga, Kraków 1986.
 • Miodowski A., Dywersja polityczna KPRP przeciwko Wojsku Polskiemu na przełomie lat 1918/1919, „Studia Podlaskie”, 2015, t. XXIII, s. 171-176.
 • Nekrolog ppłk. dr. Józefa Śleszyńskiego, „Lekarz Wojskowy”, 1921, R. 2, nr 47, s. 1509.
 • Ofiara własnego samochodu. Dr Śleszyński zmarł, „Echo”, 1937, R. XIII, nr 333, s. 1.
 • Sawoniewski L., Saga o Grodnie, Białystok 1994.
 • Supady J., Lekarze polscy w łagrach sowieckich, [w:] Dzieje medycyny w Polsce, t. 2, pod red. W. Noszczyk, J. Supady, Warszawa 2015, s. 643-646.
 • Wawer Z., Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941-1942, Warszawa 2012.
 • Wawer Z., Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego, Warszawa 2009.
 • Wysocki A., Janczy J., Chirurgia, [w:] Dzieje medycyny w Polsce, pod red. W. Noszczyk, J. Supady, Warszawa 2015, t. 2, s. 471-475;
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d736f5cb-2e77-4447-8444-2b9328c3d1f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.