PL EN


Journal
2016 | 42 | 1 | 229-245
Article title

CZY PREKARIAT MA PŁEĆ? SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W POLSCE

Content
Title variants
EN
DOES PRECARIAT HAVE GENDER? SITUATION OF WOMEN AND MEN ON LABOUR MARKET IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia analizę prekarnego zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Polsce. Opierając się na badaniach sondażowych przeprowadzonych w ramach projektu „Równość płci a jakość życia – rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii” (GEQ) w 2015 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie losowej Polaków i Polek autorki omawiają wpływ form zatrudnienia i pracy na poczucie stabilności życiowej oraz równowagę pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym. W pierwszej części artykułu przedstawiają dyskusję na temat kategorii prekariatu, odwołując się między innymi do analiz Guya Standinga i Jana Sowy. W kolejnych częściach autorki podejmują próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób uelastycznienie rynku pracy i niestabilny charakter umów wpływa na kobiety i mężczyzn. Wyniki pokazują zróżnicowanie znaczenia form zatrudnienia i pracy dla kobiet i mężczyzn, wskazując równocześnie na jego przemiany, które dotyczą wszystkich pracowników i pracowniczek niezależnie od typu posiadanej umowy. Autorki podkreślają znaczenie perspektywy intersekcjonalnej w analizie prekariatu oraz konieczność uwzględniania reprodukcyjnej i nieodpłatnej pracy kobiet.
EN
The article presents analysis of precarious employment of women and men in Poland. The authors discuss, basing on the results of surveys carried out in 2015 among representative random sample of Poles within the project “Gender equality and the quality of life – the importance of gender equality in the development of Europe, as illustrated by the case of Poland and Norway” (GEQ), the impact the forms of employment have on the sense of stability and working and non-working balance. First part of the article presents discussion on the category of precariat in reference to, among others, the analysis by Guy Standing and Jan Sowa. In the following parts the authors try to answer the question about impact which less rigid labour market and unstable contracts may have on women and men. Results show that the forms of employment have different meaning for women and men. At the same time they show changes in employment that affect all employees regardless of type of employment contract. The authors underline the importance of intersection perspective in the analysis of precariat, and the necessity of taking into account reproductive and unpaid work of women.
Journal
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
229-245
Physical description
Contributors
author
References
 • Balcerzak-Paradowska B. (2015), Czas pracy jako instrument zatrudniania przyjaznego rodzinie – polskie realia, „Polityka Społeczna”, 4, s. 30-35.
 • Bąk E. (2009), Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, C. H. Beck, Warszawa.
 • Bednarski M., Frieske K. W., (red.) (2012), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, IPiSS, Warszawa.
 • Bučaite˙ -Vilke˙ J., Tereškinas A. (2015), Lithuanian men’s struggles with precarious life: unemployment, working identities, and strategies of survival, „Journal of Baltic Studies”, 47(2), s. 197-218.
 • Charkiewicz E. (2009), Na jakim świecie ja żyję? Kobiety, ubóstwo i kryzys finansowy w Krośnie, http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/articles.php?article\_id=378 [data dostępu: 9.03.2016].
 • Ciaputa E., (red.) (2016), Rowność płci i jakość życia. Raport z badań sondażowych, Uniwersytet Jagielloński, Krakow, www.geq.socjologia.uj.edu.pl [data dostępu: 24.05.2016].
 • Czarnik S., Turek K. (2015), Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia. Edukacja a rynek pracy – tom III, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Czerwińska A., Łapniewska Z., Piotrowska J., (red.) (2010), Kobiety na „zielonej wyspie”. Kryzys w Polsce z perspektywy gender, Heinrich Boll Stiftung i Feminoteka, Warszawa.
 • Desperak I. (2009), Kobiety i praca. Wielkie przegrane polskiej transformacji, [w:] Stracone szanse? Bilans transformacji 1989-2009, red. J. Marmurek, P. Szumlewicz, Difin, Warszawa.
 • Duch-Krzystoszek D., Sarata N. (2007), Praca, [w:] Polityka równości płci. Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Duell N. (2004), Defining and assessing precarious employment in Europe: a review of main studies and surveys, Munich, dostępne online: www.economix.org [data dostępu: 3.03.2016].
 • Eurostat (2015), Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment\_statistics/pl [data dostępu: 11.03.2016].
 • Federici S. (2013), Niestabilne zatrudnienie. Perspektywa feministyczna, „Przegląd Anarchistczny”, 11, s. 165-172.
 • Frieske K. W. (2003), Deregulacja rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Gill R., Pratt A. (2008), In the social factory? Immaterial labour, precarity and cultural work, , „Theory, Culture & Society”, 25(7-8), s. 1-30.
 • Hurley J., Mandl I., Storrie D., Ward T. (2009), Restructuring in recession. ERM Report, http://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2009/labour-market-business/erm-report-2009-restructuring-in-recession [data dostępu: 2.03.2016].
 • Kalleberg A. L. (2009), Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition, „American Sociological Review”, 74(1), s. 1-22.
 • Kiersztyn A. (2012), Analiza ekonomicznych konsekwencji zatrudnienia na czas określony dla jednostek i gospodarstw domowych, [w:] Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencja zjawiska, red. M. Bednarski, K. Frieske, IPiSS, Warszawa.
 • Kiersztyn A., Dzierzgowski J. (2012), Portret zatrudnionego na czas określony: wyniki analiz ilościowych, [w:] Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencja zjawiska, red. M. Bednarski, K. Frieske, IPiSS,Warszawa.
 • Lisowska E. (2016), Gender equality in the labour marker and in the workplace. The case of Poland, [w:] Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway, red. M. Warat, E. Krzaklewska, A. Ratecka, K. Slany, Peter Lang, w druku.
 • Lohman K., Seibert A. (2003), Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na sytuację kobiet na rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, KARAT, Warszawa.
 • Maurin E., Postel-Vinay F. (2005), The European Job Security Gap, „Work and Occupations”, 32(2), s. 229-252.
 • Odezwa My Prekariat (niedatowane), https://myprekariat.wordpress.com/odezwa/ [data dostępu: 2.03.2016].
 • Patrick H., Elks K. (2015), From Battery Hens to Chicken Feed: The Perceived Precarity and Identity of Australian Journalists, „Asia Pacific Journal of Arts and Cultural Management”, 12(1), s. 48-66.
 • Neilson B., Coté M. (2014), Introduction: Are We All Cultural Workers, „Journal of Cultural Economy”, 7(1), s. 2-11.
 • Neilson B., Rossiter N. (2008), Precarity as a political concept, or, Fordism as exception, „Theory, Culture and Society”, 25(7-8), s. 51-72.
 • Näsström S., Kalm S. (2015), A democratic critique of precarity, „Global Discourse”, 5(4), s. 556-573.
 • Sadowska-Snarska C., (red.) (2011), Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Slany K., Krzaklewska E., Warat M. (2015), Gender equality in achievement of harmony between family and work life and better quality of life, [w:] Work – personal life. Between harmony and disintegration, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Impuls, Krakow.
 • Sowa J. (2010), Prekariat – proletariat epoki globalizacji, [w:] Robotnicy opuszczają miejsca pracy, red. J. Sokołowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź.
 • Standing G. (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2016), Prekarność, prekaryjność, prekariat – krótkie wprowadzenie, www.rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat3.5.pdf [data dostępu: 3.03.2016].
 • Tomaszewska-Lipiec R., (red.) (2014), Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
 • Trappmann V. (2011), Precarious employment in Poland – a legacy of transition or an effect of European integration?, Employment and economy in Central and Eastern Europe, 1, www.emecon.eu/Trappmann [data dostępu: 5.03.2016].
 • Urbański J. (2014), Prekariat i nowa walka klas, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Wolne rynki to oszustwo. Z Guyem Standingiem rozmawia Łukasz Pawłowski (2015), „Kultura Liberalna”, nr 338, 30 czerwiec, http://kulturaliberalna.pl/2015/06/30/guy-standing-prekariatwywiad-pawlowski/ [data dostępu: 25.02.2016].
 • Woś R. (2014), Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-d8249ae8-ae3c-4520-99b5-e213e97d16b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.