PL EN


Journal
2016 | 42 | 2a | 317-334
Article title

OPINIONS ON THE EVENTS IN EASTERN UKRAINE IN 2014 AS AN INDICATOR OF THE GENERALISED SOCIO-POLITICAL BELIEFS, POLISH-UKRAINIAN COMPARISONS

Content
Title variants
PL
OPINIE NA TEMAT WYDARZEŃ W UKRAINIE WSCHODNIEJ W 2014 R. JAKO WSKAŹNIK UOGÓLNIONYCH PRZEKONAŃ SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH. PORÓWNANIA POLSKO-UKRAIŃSKIE
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The primary purpose of the article is a representation of the differences in the opinions of the Polish and Ukrainian students on the events occurring in eastern Ukraine since April 2014. Sociological survey, which is part of the project entitled “Academic Youth in Poland and Ukraine in the times of distrust and threats to civilization. International comparative studies” became the basis for the verification of the hypothesis of the relationship between opinions on the current political events and generalized socio-political attitudes. The project has been implemented within the framework of international cooperation between the University of Zielona Gora and the V.N. Karazin National University in Kharkiv. The initial assumption has been made that different opinions of the students are a consequence of historical circumstances, family narratives, prejudices, stereotypes, and their existing beliefs. Opinions on the current events were considered in this article as indicators of generalized political attitudes of an individual. The theoretical framework to build the conceptualization of research has been provided by concepts of cultural change of values by R. Inglehart and generational concepts by, inter alia, K. Mannheim, S. Eisenstadt, J. Habermas.
PL
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie różnic w opiniach studentów polskich i ukraińskich wobec wydarzeń zachodzących od kwietnia 2014 roku we wschodniej Ukrainie. Badanie socjologiczne, które jest częścią projektu nt. „Młodzież akademicka w Polsce i na Ukrainie w czasach nieufności i zagrożeń cywilizacyjnych. Międzykrajowe badania porównawcze” stało się podstawą do weryfikacji hipotezy o związku opinii dotyczących bieżących wydarzeń politycznych z uogólnionymi postawami społeczno-politycznymi. Projekt zrealizowany został w ramach współpracy międzynarodowej między Uniwersytetem Zielonogórskim a Narodowym Uniwersytetem im. V.N. Karazina w Charkowie. Przyjęto wstępne założenie, że odmienności opinii studentów są konsekwencją historycznych uwarunkowań, przekazów rodzinnych, uprzedzeń, stereotypów, oraz posiadanych już przekonań. Opinie na temat bieżących wydarzeń uznano w niniejszym artykule za wskaźniki uogólnionych postaw politycznych jednostki. Teoretycznych ram do budowania konceptualizacji badań dostarczyły koncepcje R. Ingleharta o kulturowej zmianie wartości oraz koncepcje pokoleniowe min. K. Mannheima, S. Eisenstadta, J. Habermasa.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2a
Pages
317-334
Physical description
Contributors
References
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Bourdieu P., Passeron J. C. (1990), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 • CBOS (2014a), Is the Involvement of International Community in Resolving Ukrainian Conflict Enough? Public Opinion Research Centre Report, No. 134/2014, October 2014, Warszawa.
 • CBOS (2014b), Interest in Situation in Ukraine and Sense of Threat Public Opinion Research Centre Report, No. 144/2014, October 2014, Warszawa.
 • CBOS (2014c), Interest in Situation in Ukraine and Sense of Threat, Public Opinion Research Centre Report, No. 164/2014, December 2014, Warszawa.
 • CBOS (2016), Interest in Situation in Ukraine and Sense of Threat, Public Opinion Research Centre Report, No. 33/2016, Warszawa, March 2016.
 • Habermas J. (1970), Toward a rational society: students protest, science and politics, Beacon Press, Boston.
 • Habermas J. (1999), Racjonalność działania a racjonalność społeczna, PWN, Warszawa.
 • Hurrelmann K. (1994), Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Inglehart R. (1995), Changing Values, Economic Development and Political Change, “International Social Science Journal”, No. 145.
 • Inglehart R. (2005), Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, [in:] Socjologia, Lektury, eds. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • Inglehart R., Baker W. E. (2000), Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values, “American Sociological Review”, No. 65, Feb., pp. 19-51.
 • Kłoskowska A. (1973), Kulturowe uwarunkowania postaw, [w:] Teorie postaw, ed. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 • Kohli M. (1980), Lebenslauftheoretische Ansätze in der Sozialisationsforschung, [in:] Handbuch der Sozialisationsforschung, eds. K. Hurrelmann, D. Ulich, Weinheim Beltz, pp. 299-317.
 • Koseła K. (1999), Pokolenie, [in:] Encyklopedia Socjologii, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Malewska H. (1973), Mechanizmy socjalizacji a postawy, [w:] Teorie postaw, ed. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 • Mannheim K. (1944), The Problems of Youth in Modern Society, Diagnosis of Our Time, New York.
 • Mannheim K. (1952), The Problem of Generation, [in:] Essays on the Sociology of Knowledge, ed. K. Mannheim, Oxford University Press, New York.
 • Mannheim K. (1992/1993), Problem pokoleń, „Colloquia Communia”, No. 1-12, pp. 136-169.
 • Marshall G. (2004), Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa.
 • Mika S. (1973), Uwagi o internalizacji postaw, [w:] Teorie postaw, ed. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 • Mikułowski-Pomorski J. (1968), Pokolenie jako pojęcie socjologiczne, „Studia Socjologiczne”, No. 3-4.
 • Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [in:] Teorie postaw, ed. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 • Nowakowa H. (1973), Struktura społeczna a postawy, [w:] Teorie postaw, ed. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 • Reykowski J. (1973), Postawy a osobowość, [w:] Teorie postaw, ed. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 • Sowa J. (1973), Psychoanalityczna teoria postaw, [w:] Teorie postaw, ed. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 • Szafraniec K. (2015), O znaczeniu codzienności w życiu młodzieży, „Władza Sądzenia”, No. 7, pp. 9–18, http://wladzasadzenia.pl/nr/7-2015/ [access: 31.07.2016].
 • Zielińska M. (2010), Między autorytaryzmem a demokracją. Pokoleniowy wymiar transformacji społeczno-politycznej w Polsce, „Forum Socjologiczne”, No. 1, Wrocław.
 • Zielińska M. (2015), Młodzież w czasach nieufności, „Władza Sądzenia”, No. 7, pp. 27-35, http://wladzasadzenia.pl/nr/7-2015/ [access: 31.07.2016].
 • Zielińska M., Szaban D. (2016), On the way to post-materialism? Polish and Ukrainian students in terms of cultural change, „Youth In Central and Eastern Europe. Sociological Studies”, No 2 (6), pp. 135-151.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-dab7627c-a078-4a12-a487-01a7636f5fae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.